НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.10. – 320 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №10 від 29.10.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.М. Гузь, Р.М. Гречаник, М.М. Лісовий

 

Стерилізація вихідних експлантантів  морфологічних форм бука лісового  під час розмноження in vitro

7

А.Ф. Гойчук, Р.І. Гвоздяк, В.В. Розенфельд, Л.М. Ващенко

 

МІКРОБНА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ НАСІНИН СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

10

В.Г. Мазепа

 

Лісотипологічні особливості динаміки  радіального приросту соснових ДЕРЕВОСТАНІВ під впливом аеротехногенного забруднення

20

Г.А. Мішеніна

 

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР  У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

26

В.М. Іваницька

 

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ СХИЛОВИХ ЗЕМЕЛЬ ПІД ПЛОДОВІ КУЛЬТУРБІОГЕОЦЕНОЗИ У ЗАКАРПАТТІ

32

В.Д. Ваколюк

 

Радіальний приріст дерев дуба звичайного  у лісах Поділля, пошкоджених і непошкоджених льодоламом 2000 року

37

М.М. Король, В.В. Гаврилюк, В.В. Земан

 

ВПЛИВ ДОГЛЯДОВИХ РУБАНЬ НА ПАРАМЕТРИ КРОНИ ТА ОБ'ЄМНУ СТРУКТУРУ ЯЛИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

47

Р.М. Кравчук

 

ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЧОРНОВІЛЬХОВИХ ЛІСОСТАНІВ у МАЛОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ

53

С.А. Лось, В.Г. Григор'єва, В.Д. Смашнюк, І.С. Нейко, В.Д. Ваколюк

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА ФЕНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ НАПІВСІБСОВИХ ПОТОМСТВ ПЛЮСОВИХ ДЕРЕВ ДУБА  ЗВИЧАЙНОГО У ВИПРОБНИХ КУЛЬТУРАХ НА ВІННИЧЧИНІ

58

С.М. Шевченко

 

ІНТРОДУКЦІЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ  CARAGANA LAM. НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОДІЛЛІ

64

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

М.І. Пилипчук, М.Р. Бурдяк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОД НА КРУГЛОПИЛКОВОМУ ВЕРСТАТІ "ЯСЕНЬ-БАРАКУДА"

85

А.Р. Дзюбик, Р.В. Палаш, І.Б. Назар

 

забезпечення технологічної міцності зварних з'єднань магістральних трубопроводів із високо міцних сталей

89

О.Ю. Жулай

 

Раціональний підхід до організації стратегії  технічного обслуговування і ремонту дизелів

94

О.І. Мількович, Я.М. Ханик, Д.П. Кіндзера

 

СУШІННЯ ПЛАСТМАС у ЩІЛЬНОМУ ШАРІ

98

О.Р. Прокопович

 

Обґрунтування розміщення кластерів меблевих підприємств України

101

М.М. Труш

 

Обґрунтування параметрів подрібнювача стебел

103

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Л.Г. Квасній, З.В. Квасній

 

Економічна безпека як визначальна умова  досягнення сталого розвитку територій

109

П.А. Гориславець, О.М. Бабяк

 

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВІДКРИТИХ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ТЛІ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

112

О.Б. Жихор, О.М. Мельник

 

ТИПОЛОГІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ІННОВАЦІЙНОЮ  ПРОБЛЕМНІСТЮ

117

Г.Я. Ільницька-Гикавчук

 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ІНОЗЕМНОГО  ІНВЕСТУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

123

І.В. Андел

 

Економічний, фінансовий та екологічний аспекти інвестиційної привабливості регіону

126

Ю.М. Лазебна

 

ЛІЗИНГОВИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ

141

І.М. Горбан

 

Інструментарій діагностики гнучкості стратегії розвитку підприємства в контексті забезпечення його економічної безпеки

150

О.Р. Жидяк

 

Розвиток підприємництва в аграрному  виробництві на інноваційній основі

156

Д.К. Зінкевич

 

Характеристика та місце креативного  менеджменту в системі управління  машинобудівним підприємством

159

О.Г. Загній

 

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ

167

Р.І. Задерецька

 

Обґрунтування потреби ВРАХУВАННЯ КРИТЕРІЮ  ПОВЕРНЕНОСТІ при систематизації ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ Підприємства

173

А.О. Калиновський

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

179

І.Н. Карпунь

 

Антикризові заходи фінансової стабілізації суб'єктів господарювання

186

В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба

 

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

192

В.І. Михайловський, Т.В. Склярук

 

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПІДПРИЄМСТВА З РИНКОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

199

А.В. Рибчук

 

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА  ГЛОБАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

206

О.П. Романко

 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЛАНУВАННЯ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

214

Л.І. Сопільник, А.В. Колодійчук

 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

222

І.О. Тивончук, В.Я. Карковська

 

ПОТЕНЦІАЛ ЗАОЩАДЖЕНЬ ЯК ОСНоВНЕ ДЖЕРЕЛО  ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЇ

227

В.В. Турко, О.Р. Кацедан

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

236

Ю.І. Турянський

 

Суб'єкти оподаткування та їхні функціональні  податкові повноваження

242

Н.О. Шпак, М.І. Романишин

 

ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА:  СУТНІСТЬ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

248

О.Є. Кузьмін, Т.О. Смірнова

 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

253

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Б.І. Сокіл, О.І. Хитряк

 

ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ із  розподіленими параметрами ТА новий ПІДХІД ДО ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

261

О.А. Пастух

 

СПІЛЬНі риси ТА ВІДМІННості МІЖ ІНДИКАТОРНИМИ ФУНКЦІЯМИ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ТА ПОДІБНИМИ до них ЙМОВІРНІСНИМИ МІРАМИ

266

А.В. Бакалець

 

ПРограмна реалізація методу скінченних  елементів для моделювання неізотермічного  вологоперенесення і в'язкопружного стану  у деревині в процесі сушіння

270

М.В. Корягін, І.В. Гончарук, С.С. Гринкевич

 

Структурний аналіз податкової системи

275

Н.Ю. Подольчак, В.Є. Матвіїшин

 

МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ І ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОощадних  ЗАХОДІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

283

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ