НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
Львів : НЛТУ України. 2009. – Вип. 19.1. - 308 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №8 від 29.01.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.В. Плугатар, В.І. Роговий

 

СТУПІНЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОЇ РОДЮЧОСТІ ЗЕМЕЛЬ БУКОВИМИ ДЕРЕВОСТАНАМИ КРИМУ

7

М.Ю. Осіпов, Г.П. Леонтяк, О.О. Заморський

 

проникність та протяжність КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ГЛОДУ ОДНОМАТОЧКОВОГО В УМОВАХ НАСАДЖЕНЬ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

11

В.Д. Ваколюк

 

Визначення стану та інтенсивності підросту дуба звичайного та скельного у вікнах групово-поступових та групово-вибіркових рубаннях і у насадженнях, пошкоджених льодоламом

15

І.П. Равлюк

 

ВІДТВОРЕННЯ ЯЛИЦІ БІЛОЇ НА ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦІЙНІЙ ОСНОВІ У ЛІСАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

19

С.В. Роговський, Г.І. Драган

 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З мінуючою міллю як ШКІДНИКа ГІРКОКАШТАНА звичайного в умовах ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

26

І.М. Скольський

 

Голландська хвороба в'язових: поширення, етапи розвитку, перспективи та передумови затухання

33

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Є.М. Лютий, Л.О. Тисовський, Ю.Р. Дадак, А.В. Ляшеник

 

Постановка задачі про математичне моделювання руху повітряного потоку в циклоні та шляхи її числової реалізації

48

І.М. Озарків, В.С. Джигирей, М.С. Кобринович, З.П. Копинець, О.І. Озарків

 

Про значення коефіцієнта пропускання ІЧ-променів у тепломасообмінних процесах

54

О.А. Кійко, Г.А. Матвеєва

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТКИ ЗАГОТОВОК ФАНЕРИ І MDF, ЩО НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ УМОВИ ІЗ РІЗНОТОВЩИННОСТІ ТА ВИСОТИ МІКРОНЕРІВНОСТЕЙ ОБРОБЛЮВАНОЇ ПОВЕРХНІ У ПРОЦЕСІ ЇХ КАЛІБРУВАННЯ-ШЛІФУВАННЯ ЖОРСТКИМ АБРАЗИВНИМ ЦИЛІНДРОМ

59

Р.Р. Климаш, В.В. Шостак, А.В. Ляшеник

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ ФІЛЬТРУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ

65

Г.М. Лапіцька, Г.М. Чайковська, Г.С. Петрянич

 

Основні вимоги до проектування та конструювання виробів з деревини

70

О.І. Макаруха, Н.А. Сподинюк, В.М. Желих

 

ЕНЕРГООЩАДНИЙ ЕФЕКТ КОНВЕКТИВНОго СКЛАДника ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ІНФРАЧЕРВОНОГО НАГРІВАЧА

75

П.Н. Рыбицкий, Н.Г. Лукьянова, В.С. Клишова, О.Б. Ференц

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ ПРИ СТРУЙНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ

78

О.П. Гнип, С.М. Щербіна, В.М. Мішин, О.С. Броннік, Г.Я. Шевчук

 

КІНЕТИКА ЗМІНИ ВОЛОГОСТІ СТІН З ВАПНЯКУ-ЧЕРЕПАШНИКА ПРИ КАПІЛЯРНОМУ ВСМОКТУВАННІ ВОЛОГИ І ЇЇ ВИПАРОВУВАННІ

85

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

В.І. Блонська, К.В. Тодосійчук

 

Конкурентна стратегія підприємства та її значення у ринковій системі господарювання

90

Г.Р. Івасів

 

Діагностика ефективності функціонування торговельного підприємства

94

С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк

 

ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

99

Н.Г. Міценко, Г.В. Ілик

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА

106

С.Т. Дуда, М.В. Дошак

 

Прiоритетнi напрямки ефективного використання трудового потенцiалу пiдприємства за складником мотивацiйного механiзму

109

Н.М. Заярна, А.С. Ємельяненко

 

МІЖНАРОДНЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ОСНОВНИЙ чинник ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

113

В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба

 

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТЕКОНОМІЇ ПРО БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

117

Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук

 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

125

М.М. Леус

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ

130

Г.Є. Шпаргало, І.Я. Шеремета, С.М. Мацера

 

РЕГУЛЯТИВНІ АСПЕКТИ ЕВОЛЮЦІЇ ГРОШОВИХ СИСТЕМ

137

Я.В. Кульчицький

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ передумови ДОСЛІДЖЕННЯ сучасних ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ

143

Б.В. Кульчицький

 

ПАНОРАМА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ФРАНКА

149

О.Р. Марець, О.М. Вільчинська

 

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ РОДИННОГО РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

154

О.І. Іляш, Ж.Б. Кантур

 

Продуктивність та ефективність праці, резерви і шляхи їх підвищення

164

С.С. Гринкевич, М.О. Кокнаєва

 

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ КАТЕГОРІЇ "КАПІТАЛ" В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

166

У.З. Ватаманюк-Зелінська

 

Специфіка реалізації європейських стандартів місцевого самоврядування

169

М.М. Галелюк, С.Б. Романишин, У.І. Когут

 

СИСТЕМА ПОНЯТЬ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ КОНКУРЕНТНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА

174

Г.С. Дукаль

 

Управління обіговим капіталом та його вплив на фінансовий стан підприємств

181

М.М. Дуран

 

значення митної політики в системі державного регулювання міжнародної економічної інтеграції України та її регіонів

184

О.І. Іляш, К.І. Мороз

 

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

190

П.О. Куцик, Л.І. Коваль, Т.О. Герасименко

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПІДРОЗДІЛАМИ, ВІДКРИТИМИ РЕЗИДЕНТАМИ ЗА МЕЖАМИ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

193

К.П. Лазановська

 

АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА РІВНЯ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ І МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ

197

С.М. Макух

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

203

О.О. Мацько, Г.Є. Шпаргало, І.Я. Шеремета

 

ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ТЕОРІЇ РАЦІОНАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ

208

Ю.В. Машика

 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

213

Н.М. Заярна, Н.І. Горбаль

 

ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

224

Г.В. Река

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ

228

Т.В. Футало

 

ЧИННИКИ І УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

232

К.Б. Зазуляк

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

237

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

М.М. Стадник

 

ТОНКЕ ВІДНОСНО ПОДАТЛИВЕ ВКЛЮЧЕННЯ У ПРОСТОРІ ЗА ДІЇ ОДНОРІДНОГО НАГРІВУ І ТРИВІСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

243

Х.І. Ліщинська

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИДОВЖЕННЯ ГНУЧКИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ ПРИВОДУ НА ЇХ ПОПЕРЕЧНІ КОЛИВАННЯ

248

Ю.І. Грицюк

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗКРОЮ ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

252

П.В. Тимощук

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ СХЕМИ ДИСКРЕТНОГО ЧАСУ ЧАСТОТОНЕЗАЛЕЖНИХ ДЕМОДУЛЯТОРІВ АМ- ТА ЧМ-ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ

265

З.В. Юринець

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В РАМКАХ СПІВПРАЦІ ЗІ СОТ І ЄС

271

Т.В. Чайківський, Є.Ю. Нікітішин

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ БОКСА-ВІЛСОНА ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

275

А.В. Івануса, В.Б. Загорняк, Д.В. Василинчук

 

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

279

І.М. Ілюшик

 

НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ КАНАТНОЇ ОСНАСТКИ САПРОПЕЛЕВОЇ СКРЕПЕРНОЇ УСТАНОВКИ

281

М.В. Делявський, О.В. Максимович, К.Я. Бортник

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОДАТКІВ В ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

287

М.Я. Квик, Г.Г. Цегелик

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

289

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ