НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
Львів : НЛТУ України. 2008. – Вип. 18.8. 308 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 30.10.2008 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

С.І. Миклуш, С.А. Гаврилюк, О.Г. Часковський, М.М. Король

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННОСТІ НА ОСНОВІ СКАНЕРНИХ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ

7

Ю.І. Черневий, П.Р. Третяк, В.С. Данилів, А.І. Савчин

 

ХІД РОСТУ ВІКОВИХ ДЕРЕВ БУКА НА ВИСОЧИНІ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

11

І.В. Делеган, М.Б. Шпільчак

 

Терміни полювання на сарну європейську в Окремих країнах Європи

17

Г.Г. Гриник, В.В. Пукман, М.В. Костриба, В.Я. Буній

 

Попередні моніторингові дослідження санітарного стану лісів чернівецької області

20

О.В. Іванцюра

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПТАХОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

27

В.В. Андреєва, В.П. Войтюк

 

Таксаційно-селекційна оцінка півсібсових потомств сосни звичайної

30

Р.М. Вітер

 

ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ У БУКОВИХ ЛІСАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

37

В.М. Володимиренко, О.П. Бала

 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ТАКСАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ШТУЧНИХ МОДАЛЬНИХ ЯЛИНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

41

О.А. Гірс

 

НОРМАТИВИ ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ПЕРЕСТІЙНИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛІСІВ УКРАЇНИ, ЇХНЄ РОЗРОБЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ

47

І.Р. Гуменюк

 

ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРАБНЯКІВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

53

С.В. Зубик, С.В. Янишин, Д.В. Лучка

 

Проблеми та перспективи збільшення лісистості на низькопродуктивних землях

55

М.Ф. Коваль, О.М. Містрюкова, Ю.Ф. Терещенко, Т.С. Цьомра

 

ПТАХИ - НЕВІД'ЄМНА І НЕЗАМІННА СКЛАДОВА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ

59

В.Г. Мазепа, О.Б. Шимків

 

ТИПОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ЛЬВОВА

67

В.А. Майборода

 

Продуктивність та екологічна стійкість насаджень ясеня звичайного з дубом червоним бореальним та дубом звичайним

73

Ю.А. Мельник, І.Я. Тимочко

 

Цибуля ведмежа (Allium ursinum L.): біологія, екологія та моніторинг

77

Л.М. Петрова, С.В. Петров, І.М. Пацура

 

СТРУКТУРНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ

80

А.Г. Савицька

 

МОХОПОДІБНІ (BRYOPHYTES) ЗАКАЗНИКА "МОРШИНСЬКИЙ": СИСТЕМАТИЧНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗИ

87

В.Д. Солодкий, В.Я. Заячук

 

РІВНОМІРНО-ПОСТУПОВІ РУБАННЯ У СТАЛОМУ ВЕДЕННІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА БУКОВИНИ

93

П.Б. Хоєцький, М.М. Лущак

 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВОВКА В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

97

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Л.М. Архипова

 

Функціональна структура природно-техногенних гідроекосистем

101

Т.Ю. Бедернічек, Т.В. Партика, О.Р. Микитинський, З.Г. Гамкало

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ВМІСТУ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ І ВОДОАДСОРБУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ҐРУНТУ У ПРОЦЕСІ ЗНЕЛІСНЕННЯ

106

М.М. Запоточний, В.М. Клапчук

 

Рекреаційні ресурси ДЕРжАВНОГО підприємства "Солотвинське лісове І МИСЛИВСЬКЕ господарство"

111

Н.С. Станасюк, Л.І. Дяченко

 

РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

125

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

В.В. Шостак, А.В. Ляшеник, Р.Р. Климаш

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ КІЛЬКОСТІ ВЕНТИЛЯТОРІВ, які ОДНОЧАСНО ПРАЦЮЮть, НА РОБОТУ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ

130

М.П. Мартинців, Т.З. Матюхіна, Г.A. Матвеєва

 

Вибір розмірів лісосік підчас розроблення гірських лісів

134

П.В. Білей, І.В. Петришак, І.А. Соколовський

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ під час ВИготовлення ШПОНУ І ФАНЕРИ

139

В.М. Гобела

 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ РІЗАЛЬНИХ ЗУБЦІВ КРУГЛИХ ПИЛОК ПРИ КРЯЖУВАННІ КОЛОД ВЕРСТАТАМИ МАЯТНИКОВОГО ТА БАЛАНСИРНОГО ТИПУ

142

Г.В. Озимок, М.Н. Коваль, А.П. Закусілов

 

Про можливості інструментального оцінювання м'якості текстильних матеріалів

147

А.Є. Рудь

 

Установлення масового вмісту абразивних частинок у технологічній трісці

150

В.Р. Солонинка

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОДИФІКУВАННЯ КЛЕЇВ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛАЦЕТАТНИХ ДИСПЕРСІЙ (пвад)

154

О.А. Стиранівський, Р.Є. Польовий

 

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТИПОВИХ ЛІСОВИХ МАШИН В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

157

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Л.В. Батченко, Є.С. Драгомірова

 

Еволюція концепції соціального капіталу та її вплив на економічний розвиток

166

Ж.В. Поплавська, Т.В. Доненко

 

СУТНІСТЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ФОРМУВАННЯ

169

Л. Заднік-Штірн, Ш. Пеждевчек Маловрх, М. Міхеліч, Я. Крч

 

Багатокритеріальний підхід до менеджменту приватних лісів з урахуванням інституційних чинників (асоціації та урядові організації)

175

О.А. Зілгалова

 

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

188

І.М. Карамбович

 

МИТО ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ Діяльності

192

Ю.С. Колодій

 

ШЛЯХИ ТА ФАКТОРИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЦІН НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

196

О.О. Маслак, В.Й. Жежуха

 

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

203

І.Я. Плугатор

 

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

208

В.Б. Смолінський

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА

212

І.П. Соловій, А.Б. Сможаник

 

Методологія порівняльного аналізу діяльності державних інституцій у сфері лісового господарства

215

Н.Б. Толопка

 

Аналіз ефективності кругообігу обігових коштів торговельного підприємства

226

Н.М.Хижа

 

внутрішній валовий продукт і сфери товарного відтворення - основа побудови системи цін

231

В.М. Хомка

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

242

С.Ф. Черничко

 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ У 2007-2008 РР.

246

С.М. Макух

 

ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ.

250

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.М. Голубець, Є.М. Лютий, М.П. Мартинців

 

Розроблення методу аналізу роботи та обґрунтування основних параметрів машин для освоєння гірських лісів

255

М.В. Дацко, О.М. Ланьош

 

Застосування методу декомпозиції для розв'язування задач математичного програмування із нелінійними обмеженнями

263

Л.А. Блонський

 

СИНЕРГЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

267

Г.М. Захарчин, О.Я. Андрійчук

 

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

272

Ю.В. Малиновський, М.Ф. Гончар, А.В. Дзюбіна

 

ОЦІНКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

278

Р.В. Плугатор

 

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВА МОДЕЛЬ КОНКУРЕНЦІЇ та ЗБУТУ ПРОДУКТУ НА РИНКУ

283

О.М. Полюдов, В.О. Кузнєцов, Н.М. Кандяк

 

динамікА комбінованого механізмУ мальтійського хреста

289

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ