НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
Львів : НЛТУ України. 2008. – Вип. 18.6. – 308 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 27.03.2008 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

П.І. Лакида, Л.М. Матушевич, Р.В. Атаманчук,  М.Г. Сорока

 

ПОТЕНЦІАЛ БЕРЕЗОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

7

В.С. Олійник

 

ПЕРЕРОЗПОДІЛ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ НАМЕТОМ ГІРСЬКИХ ЛІСІВ КАРПАТ

12

В.М. Скробала

 

БАГАТОВИМІРНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: РІВЕНЬ ФОРМАЦІЙ

18

Г.Г. Гриник, А.І. Задорожний

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАДЗЕМНОЇ ФІТОМАСИ ЯЛИНОВИХ І БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ В УМОВАХ ВОЛОГОГО ЯЛИНОВО-БУКОВОГО СУГРУДУ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІЖГІРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

22

Р.М. Вітер

 

НЕГАТИВНІ СТИХІЙНІ ЯВИЩА У ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ НА ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ МАКРОСХИЛІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

30

Р.Б. Дудин

 

ВИДОВА ТА ВІКОВА СТРУКТУРА НАСАДЖЕНЬ СКВЕРУ  ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

35

А.Д. Кузик

 

ПРО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ

38

А.Д. Шовган

 

ВНУТРІШНЬОВИДОВІ ТАКСОНИ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН З МОРФОЛОГІЧНИМИ ВІДМІНАМИ КРОНИ

42

Г.Б. Лукащук

 

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ДЕРЕВОСТАНУ ІЗ ЮВЕНІЛЬНОГО ПОТОМСТВА В РІЗНИХ ТИПАХ ЛІСУ  НА ЗРУБАХ ҐОРҐАН

47

І.М. Сопушинський, Д. Екштайн, І.С. Вінтонів, В.Г. Мазепа, С.В. Жмурко, М.П. Сопушинська, І.С. Жмурко

 

ДЕНДРОХРОНОЛОГІЧНІ ШКАЛИ ДІБРОВ  БАСЕЙНУ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ

52

З.М. Юрків

 

ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПЛОДІВ БАРХАТА АМУРСЬКОГО ТА НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ

58

І.М. Скольський

 

РІСТ ТА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ В'ЯЗА ШОРСТКОГО У СВІЖИХ ДІБРОВАХ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "МЕДОБОРИ"

62

Н.П. Томашевська

 

ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ЯЛИЦІ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА"

66

В.І. Домніч, М.О. Малеванова, І.В. Делеган

 

ДЕЯКІ ПРИЧИНИ ЗМІНИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЛОСЯ В УКРАЇНІ У СИСТЕМІ "ХИЖАК-ЖЕРТВА"

70

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Б.А. Карпінський, Г.Я. Чабан

 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК

102

Г.І. Башнянин, О.С. Вербова, О.М. Швець, Є.А. Рехлецький, Г.С. Третяк

 

ДЕРЕГУЛЮВАЛЬНА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ  СИСТЕМ: ВПЛИВ ФАКТОРА ЧАСУ

107

В.І. Блонська, О.М. Сподарик

 

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

117

С.Ф. Черничко

 

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

123

О.С. Вербова

 

АГРАРНА ПОЛІТИКА ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ ТА УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ

127

Н.В. Шевченко

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ  КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

134

Є.І. Бойко, О.А. Лоза

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

139

В.М. Варгас

 

БАЗОВА ІНФЛЯЦІЯ ЯК ІНФЛЯЦІЙНИЙ ІНДИКАТОР

143

Н.В. Войтович

 

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ГАЛУЗІ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

147

Г.В. Головчак

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА  ОРГАНІЗАЦІЮ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

153

Х.Л. Дюкарєва

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВОЇ  СИСТЕМИ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ  ГОСПОДАРЮВАННЯ

159

Н.Є. Килипенко

 

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ГРОШОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

168

Л.Г. Кльоба

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ  ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

182

Р.А. Крамченко

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ

188

В.І. Куцик, В.М. Кашуба

 

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ОБІГОВОГО КАПІТАЛУ І ШЛЯХИ ЇХ ЗБІЛЬШЕННЯ

197

О.Я. Маліновська

 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ:  ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

200

Н.Я. Скірка

 

СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

205

О.О. Солтисік

 

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОГО  РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

214

Н.С. Струк

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ УГОД ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

219

Т.О. Смірнова, О.Й. Вівчар

 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ЯК ЧИННИК МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

224

О.І. Ященко, О.П. Романюк

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

237

Я.С. Карп'як, В.І. Воськало, П.М. Сороковий

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ЖИТЛА ЗА КОШТИ ГРОМАДЯН

242

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.А. Павлиш, Л.І. Закалик, Р.О. Корж, З.І. Доскоч

 

МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОЕЛЕКТРОННОГО ТРАНЗИСТОРА: ФУНКЦІЯ ГРІНА

249

Д.Д. Пелешко

 

ЧАСТОТНА ФІЛЬТРАЦІЯ НАБОРІВ ЗОБРАЖЕНЬ

252

Н.Б. Бідник

 

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ В ЕКОНОМІЦІ, ФІНАНСАХ

258

Ю.В. Малиновський

 

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

262

О.О. Маслак, В.Й. Жежуха

 

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

273

Є.В. Сторчун, І.В. Атаманова, К.І. Янгурський, В.М Фаст

 

ПОЛІСФІГМОГРАФІЯ ЗА КАНОНАМИ СХІДНОЇ МЕДИЦИНИ

277

О.Б. Курило, Н.В. Дудинець

 

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

280

А.Г. Лизанець, С.В. Бисага

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ РІЗНИХ РІВНІВ

288

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ