НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
Львів : НЛТУ України. 2008. – Вип. 18.5. – 304 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №6 від 26.06.2008 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.М. Дебринюк

 

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ГІБРИДНИХ МОДРИН У ШТУЧНИХ НАСАДЖЕННЯХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

7

Р.Т. Гут

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ СІЯНЦІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ГОРМОНАЛЬНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ

14

А.І. Івченко, І.М. Пацура, А.С. Мельник, О.С. Панасюк

 

ВЕЛИКОВІКОВІ ДЕРЕВА ІНТРОДУКОВАНИХ ТА РІДКІСНИХ ТАКСОНІВ ПІДГІРЦІВСЬКОГО ПАРКУ

19

І.М. Скольський

 

РІСТ СІЯНЦІВ ULMUS CARPINIFOLIA GLEDITSCH ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ПІДГОТОВКИ НАСІННЯ

24

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.А. Бехта, О.О. Пінчевська

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ У КАМЕРАХ З ВОДЯНИМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ

52

Є.М. Лютий, Л.О. Тисовський, І.М. Рудько

 

СТАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК КАНАТІВ СПАРЕНИХ ПІДВІСНИХ СИСТЕМ, ЗАВАНТАЖЕНИХ ВЛАСНОЮ ВАГОЮ

57

І.М. Озарків

 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІВ ВИХОРОВОГО ТИПУ

61

В.Й. Лабай

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВТРАТ ЕКСЕРГІЇ У ВИПАРНИКУ SPLIT-КОНДИЦІОНЕРІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

66

Г.С. Гудз, М.В. Глобчак, О.Й. Коцюмбас

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ

70

С.В. Маслай, В.М. Гриб, Ю.Ю. Сердюченко

 

АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНІ КОЛИВАННЯ КАНАТА ЛЕБІДКИ ПРИ СТЯГУВАННІ ЗАВИСЛОГО ДЕРЕВА

75

М.В. Ольшанська

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУМІСНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ІНТЕГРУВАННІ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУРАХ

79

Р.Г. Салабай

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДЕРЕВИННО-СОЛОМ'ЯНИХ ПЛИТ

85

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

М.М. Павлишенко, Р.Б. Дорошевич

 

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ТОРГІВЛІ

91

Г.І. Башнянин, О.С. Вербова, О.М. Швець, Є.А. Рехлецький, Г.С. Третяк

 

ДЕРЕГУЛЮВАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПОНЯТТЯ ТА СПОСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ

93

Б.А. Карпінський, О.В. Пероганич

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

106

С.С. Гринкевич, М.А. Михалевич

 

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

110

С.Д. Смолінська

 

ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

114

Т.В. Черничко, С.О. Цільо

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

117

С.Г. Шевченко

 

ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ФУНКЦІЙ ГРОШЕЙ

121

С.Т. Дуда, М.М. Івасишин

 

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

125

В.М. Варгас

 

ЩОДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОЇ ІНФЛЯЦІЇ

128

Н.Є. Килипенко

 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

131

Л.Г. Кльоба

 

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

140

Ю.Я. Ковальчук

 

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІСКАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ДОСВІД ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ

159

В.І. Куцик, Я.Я. Медвідь

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

169

Н.П. Особа

 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІНТЕНСИВНОГО ТИПУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

172

О.І. Познякова

 

НЕДРУЖНІ ПОГЛИНАННЯ В СИСТЕМІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ВЛАСНОСТІ

175

І.С. Попіна

 

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ

182

Н.І. Римарська, Р.С. Яцюк

 

ЕВОЛЮЦІЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ

192

О.Г. Сербина

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

197

Н.Я. Скірка

 

СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ТИПИ

205

Н.І. Фединець

 

ВПЛИВ ЧИННИКІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА СИТУАТИВНІ ЗМІНИ ОБСЯГІВ ТОВАРООБІГУ ТА ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНУ ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ

217

Н.Й. Реверчук, О.Г. Сербина

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

221

М.К. Колісник, Г.В. Рубаха

 

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

225

М.І. Бублик

 

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЗБИТКІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

230

Р.О. Кушнір, І.Б. Хома

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ КАДРІВ РОБІТНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ

239

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

М.М. Стадник, І.В. Дідух

 

ТОНКЕ ВІДНОСНО ЖОРСТКЕ ВКЛЮЧЕННЯ У ПРУЖНОМУ ПРОСТОРІ ПІД ОДНОВІСНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

244

Т.С. Ярошевич, П.П. Нахаєв, М.П. Ярошевич

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДУ РОЗБІГУ ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ З ДЕБАЛАНСНИМ ЗБУДНИКОМ ТА АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОДВИГУНОМ

249

Р.С. Маца

 

СИНТЕЗ ШАРНІРНИХ ЧОТИРИЛАНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗІ ЗМІННОЮ ДОВЖИНОЮ ШАТУНА

257

І.І. Назар

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КРАЙОВИХ УМОВ НА АЧХ НЕЛІНІЙНИХ КОЛИВАНЬ ГНУЧКОГО РОБОЧОГО ЕЛЕМЕНТА МЕХАНІЧНОГО ПРИВОДУ

261

О.О. Маслак, В.Й. Жежуха

 

ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

266

А.Ю. Скіб'як

 

ПРОБЛЕМИ МЕТРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

270

В.І. Блонська, О.С. Щеголінська

 

СТРАТЕГІЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

275

Н.І. Андрушко, П.А. Гориславець

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

278

Б.В. Фурдас

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ ОПЕРАЦІЙНОГО ВАЖЕЛЯ

283

Т.А. Городня, М.В. Михайло

 

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

287

І.Д. Чуліпа

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ І ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

290

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ