НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
Львів : НЛТУ України. 2008. – Вип. 18.4. – 312 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 29.05.2008 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

А.І. Івченко

 

ТОВЩИНА КОРИ ДУБА ЧЕРВОНОГО

7

М.М. Гузь, А.О. Остудімов

 

ДО ПИТАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ НАСІННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІНКГО ДВОЛОПАТЕВОГО В УКРАЇНІ

11

М.В. Чернявський

 

Рубки переформування в системі методів і способів наближеного до природи лісівництва

16

В.Г. Кияк, Р.М. Черепанин

 

ПОПУЛЯЦІЙНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ RANUNCULUS THORA L.  ЗА МОРФОМЕТРИЧНИМИ ОЗНАКАМИ І ЖИТТЄЗДАТНІСТЮ НАСІННЯ

24

Р.М. Вітер

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ НЕСПРАВЖНЬОГО ЯДРА У БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

30

Н.З. Кендзьора, В.К. Заїка

 

БІОЛОГІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ РОЗТОЧЧЯ

33

М.Г. Москва

 

Сучасний стан та перспективи розвитку ринку земель несільськогосподарського призначення в Україні (на прикладі Львівської області)

37

В.Д. Солодкий, В.Я. Заячук

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ LARIX DECIDUA MILL. НА ТЕРИТОРІЇ ДП "СТОРОЖИНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

41

Т.М. Степура, М.О. Драпак

 

РОЗВИТОК БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

46

З.М. Юрків

 

ОСОБЛИВОСТІ ВОДОПОГЛИНАННЯ ДЕРЕВИНИ ТА КОРКИ БАРХАТА АМУРСЬКОГО

53

В.Ф. Собченко

 

СПЕЦИФІКА БУДОВИ КЛЕНОВИХ ПЛОДІВ-КРИЛАТОК ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОГЛИНАЛЬНУ ВЛАСТИВІСТЬ ВОДИ

57

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.В. Білей, В.М. Павлюст, І.А. Соколовський

 

ТЕПЛОВОЛОГООБРОБКа В ПРОЦЕСАХ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

71

Я.М. Ханик, Б.М. Микичак, Д.П. Кіндзера, Я.Д. Ярош

 

КОНВЕКТИВНЕ СУШІННЯ ШПОНУ ТА ПРОБЛЕМИ УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

76

О.О. Пінчевська, М.Г. Чаусов

 

ОЦІНКа ЯКОСТІ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

85

В.Й. Лабай

 

Залежність втрат ексергії у дроселі split-кондиціонерів від температури навколишнього середовища

91

О.Б. Гасій

 

технологія очищення виробів перед нанесенням вакуумних йонно-плазмових покриттів

95

В.П. Куц, Г.П. Горішна, О.М. Марціяш

 

АПАРАТ ДЛЯ МОКРОГО ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ: ДОЦІЛЬНІСТЬ І ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ

98

І.М. Озарків, Б.М. Перетятко

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КАПІЛЯРНОГО ПРОСОЧЕННЯ ДЕРЕВИНИ АНТИПІРЕНАМИ

102

А.Є. Рудь

 

Зношення притискних бил відцентрових стружкових верстатів ДС-7

105

Г.Я. Шевчук, Я.Б. Якимечко, О.В. Омельчук

 

НЕГАШЕНЕ ВАПНО В БУДІВНИЦТВІ ТА НОВІ НАПРЯМКИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

109

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Н.Й. Реверчук, В.І. Бочан

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТНИХ ГРОШЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

114

Л.В. Рібун, Г.М. Рібун

 

ІНСТИТУЦІЙНА ПРИРОДА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

121

В.І. Блонська, К.О. Феофанова

 

РОЗДРІБНИЙ ТОВАРООБІГ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМКИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НИМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

123

Г.А. Лех, І.В. Ангелко

 

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЗА КОРДОН ЯК СПОСІБ ДОДАТКОВОГО ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ

127

Ф.А. Важинський, В.М. Черторижський, А.В. Колодійчук

 

Реформування регіональної бюджетної політики в Україні

133

Н.І. Римарська, А.Я. Наконечний

 

Реформування порядку оподаткування доходів фізичних осіб та їх значення в наповненні бюджету України

140

О.С. Реверчук

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ІСТОРИКО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

145

Ала Айхам Метри Даход

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КОРОЛЕВСТВА ИОРДАНИЯ

152

М.Я. Вірт

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

164

Т.А. Городня, С.П. Ковальчук

 

Управління якістю послуг туристичних підприємств в умовах конкуренції

166

А.О. Калиновський

 

ОЦІНКА ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

170

Л.Г. Кльоба

 

Реінжиніринг і бенчмаркінг як інструменти вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю

175

Ю.Я. Ковальчук

 

Засади організації фіскально-економічних відносин в умовах ринкового середовища

187

М.К. Колісник, К.М. Слюсарчик

 

Антикризове управління виробничо-господарськими структурами з урахуванням основних  закономірностей їх функціонування та розвитку

198

О.І. Матійчук

 

Державне і колективно-договірне регулювання заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах

203

Л.С. Реверчук

 

ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ МАЛИХ БАНКІВ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

208

П.М. Сем'янчук

 

ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

215

А.Ю. Скіб'як

 

традиційні фактори формування інтегральної ефективності функціонування виробничих систем У перехідних умовах

225

Н.Я. Скірка

 

СТРУКТУРНІ трансформації В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ та оптимізація МЕХАНІЗМу ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

233

О.І. Фарат

 

Сутність страхування життя та його функції

242

О.М. Швець

 

Регулювання розвитку промислового виробництва за допомогою лагового механізму

249

І.Г. Кеменяш

 

Особливості та процедури оптимізаційного податкового планування в Україні

254

А.О. Ковалюк

 

ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ: ТЕРМІНОЛОГІЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

258

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.Т. Возняк, Ю.С. Юркевич, В.М. Желих, О.В. Омельчук

 

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ БУДІВЕЛЬ

266

Я.І. Виклюк

 

МЕТОД СЕҐМЕНТАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ У ПРОЦЕСІ ФРАКТАЛЬНОГО РОСТУ В НЕЧІТКОМУ ПОТЕНЦІАЛЬНОМУ ПОЛІ

271

Л.В. Лаврентів

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ НА ОСНОВІ АДЕКВАТНОГО ПІДХОДУ

284

Г.В. Река

 

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРЕДСТАВНИКАМИ ТЕОРІЇ "MAINSTREAM"

292

І.А. Маринич, О.І. Байда

 

НОРМАТИВНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ВИТРАТ ТзОВ "МЕНС-СЕРВІС"

297

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ