НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку.
Львів : РВВ НЛТУ України. 2008. – Вип. 18.12. 288 с.

Ре­ко­мен­до­ва­но до дру­ку Вче­ною ра­дою НЛТУ Ук­ра­їни (про­то­кол №8 від 25.12.2008 р.)

 

1. ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Е.П. Семенюк

 

ІНТЕГРАЦІЯ РІЗНИХ АСПЕКТІВ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДСТВА ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ

9

М.M. Габрель

 

умови та методичні вимоги до просторового планування на внутрішньо-обласному рівні

14

В.П. Кучерявий

 

Проблеми сталого розвитку урбоекосистеми великого міста

23

М.М. Кушніренко

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛАНДШАФТІВ ПРИРІЧКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА

29

І.М. Синякевич

 

ЛІСОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

33

С.Б. Ковалевський, І.О. Сидоренко, А.Л. Соботович

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМені М.Т. РИЛЬСЬКОГО

37

B. Podhalański

 

Krajobraz otwarty a suburbanizacja w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

44

С.В. Роговський

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОДУКЦІЙНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛАНДШАФТУ НА ТЕРИТОРІЇ САНАТОРІЮ "Квітка полонини"

50

Е.В. Голосова

 

Восточный сад как объект мировой культуры

60

Jacek Wereszczaka

 

Zrównoważony rozwój a produkcja biomasy jako odnawialnego źródła energii na gruntach ornych w krajach Unii Europejskiej

65

Н.Г. Міронова, Б.Б. Артамонов, В.П. Штангрет, В.Б. Вальчишин, В.Ю. Вишняков, В.В. Шумейко

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕНИХ ЛАНДШАФТІВ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

71

І.М. Туманов

 

особливості ВИКЛАДАННЯ ОБРАЗОТВОРЧих ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА"

77

Г.А. Білецька

 

РЕКРЕАЦІЙНІ ЛАНДШАФТНІ РЕСУРСИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

81

А.Д. Кузик

 

Еколого-лісівничі причини та наслідки пожежі в лісовИХ МАСИВАХ Херсонщини 2007 року

85

О.В. Мудрак, В.І. Мокрий

 

ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЛАНДШАФТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ПОДІЛЛЯ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

90

Т.А. Садакова

 

Влияние древнеславянской культуры на формирование традиционного природопользования в Восточной Европе

102

С.М. Мельничук

 

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ЛАНДШАФТІВ

105

А.И. Залевский

 

Красота – могущественный фактор охраны природы

109

В.П. Кучерявий, В.І. Мокрий, Н.А. Піць

 

ГІС/ДЗЗ технології проектування ландшафтно- рекреаційних районів Шацького національного природного парку

114

Л.С. Юглічек

 

Шляхи заростання штучних ОЗЕР, ЯКІ УТВОРИЛИСЯ вНАСЛІДОК торфорозробок У східній частині Малого Полісся

118

В.Т. Андрушко, О.В. Огірко

 

ДУХОВНІСТЬ – ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ

122

О.Ю. Кіндій

 

Ранньохристиянські джерела про збереження природи

125

А.А. Головко

 

Альтернативні моделі управління лісами і лісовим господарством України

132

2. ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА ТА ДИЗАЙН – ІСТОРІЯ І ПРАКТИКА

О.В. Ремешило-Рибчинська

 

ПРИНЦИПИ РЕВАЛОРИЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ АНСАМБЛІВ В ІСТОРИЧНОМУ ЛАНДШАФТІ

140

Л.П. Казімірова

 

Ботанічний сад Хмельницького національного університету в ландшафтній АРХІТЕКТУРІ МІСТА

143

М.І. Шумик

 

ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА В БОТАНІЧНИХ САДАХ

149

Я.В. Геник, А.П. Дида, С.Б. Марутяк, І.В. Хміль

 

Ґрунтовий покрив парку "високий замок" та заходи з його охорони і підвищення продуктивності

153

Л.П. Іщук, Н.П. Голуб

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ПТЕРИДАРІЮ

157

П.Я. Чумак, С.М. Вигера, Л.С. Школьна, Ларкі Джамшід

 

БІОЦЕНОТИЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ

161

О.І. Ковальчук

 

Специфіка використання історично сформованих ландшафтів ДЛЯ ЕКСПОЗИЦІЇ сучасних видовищ

165

О.С. Пилат

 

КОЛОРИСТИКА МАЛОГО САДУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ

168

Х.І. Ковальчук, Ю.Л. Богданова

 

Засади гармонійного розташування малих архітектурних ФОРМ У СКВЕРАХ І ПАРКах міста

175

Р.Б. Дудин

 

КОНСЕРВАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ІСТОРИЧНИХ ПАРКАХ

180

Н.Б. Гатальська

 

Основні принципи відновлення насаджень та реконструкції території ХУСТСЬКОГО ЗАМКУ

183

М.Б. Сидор

 

ОБЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА придорожнІх КАПЛИЦЬ ГАЛИЧИНИ

187

О.Р. Олейнюк

 

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОКЛІМАТУ ДВОРИКІВ СТАРОВИННОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЛЬВОВА

191

Т.І. Шийка

 

ландшафтне та фітоценотичне формування Лісозахисних смуг автошляхів і залізниць

195

З.Ю. Шеремета

 

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАНДШАФТНО-ПРОСТОРОВої СТРУКТУРи ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

199

3. РОСЛИНИ У ЛАНДШАФТНІЙ АРХІТЕКТУРІ

С.Б. Ковалевський, О.М. Пньовська

 

Особливості водного режиму трав'яного покриву в лісових фітоценозах рекреаційної ЗОНИ МІСТА КИЄВА

203

Л.Г. Варлащенко

 

САДОВІ ИНТРОДУКОВАНІ ВИДИ РОДУ CAPRIFOLIACEAE JUSS В ОЗЕЛЕНЕННІ

207

Н.М. Смілянець

 

ЕТАПИ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ І РІЗНОВИДНОСТЕЙ РОДУ LIGUSTRUM L. В НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ імені М.М. ГРИШКА

211

В.П. Шлапак, Г.І. Музика, Ю.А. Терещенко

 

КОНІФЕРЕТУМ ЯК ОСНОВА КОМПОЗИЦІЇ ХВОЙНИХ РОСЛИН В НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ "СОФІЇВКА"

214

О.О. Єфремова, І.Г. Мелешко, Т.М. Чуйко, Т.В. Ган

 

ІНТРОДУКЦІЯ ASTER ALPINUS L. В УМОВАХ МІСТА ЛЬВОВА ДЛЯ ЙОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ

218

В.М. Глубока, І.А. Зайцева

 

Еколого-морфологічна характеристика деревно-чагарникової рослинності парків Дніпропетровська

222

Я.А. Федоровська, А.І. Прокопів

 

ОЦІНКА СОРТОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ КОЛЕКЦІЙНОГО ФОНДУ РОДУ DAHLIA CAV. БОТАНІЧНОГО САДУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМені Івана ФРАНКА

227

Krzysztof Pacewicz, Robert Maciorowski

 

Możliwości wykorzystania parametrów fotosyntetycznych roślin na przykładzie oliwnika wąskolistnego w ocenie trafności doboru do rekultywacji składowiska popiołu z węgla brunatnego

231

І.В. Красноштан

 

ЗМІНИ КІЛЬКОСТІ ФОСФОРУ В ЛИСТІ QUERСUS ROBUR ВНАСЛІДОК ІНІЦІЮВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПРОЦЕСУ

238

М.О. Кухарська

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CATALPA SCOP. ЗЕЛЕНИМИ ЖИВЦЯМИ

244

О.М. Коркуленко

 

Види роду Hydrangea L. в озелененні міста Києва

249

К.В. Маєвський

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИВЧЕННЯ МОХОПОДІБНИХ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

253

В.В. Попович

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ і ПЕРЕГОРІЛИХ ПОРІД НА ТЕРИКОНАХ НОВОВОЛИНСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

258

Т.М. Левусь

 

"КАРПАТАРІЙ" – ВИСОКОГІРНІ ЛАНДШАФТИ КАРПАТСЬКИХ БЕСКИД У МІНІАТЮРІ

264

В.М. Новосад

 

БИРЮЧИНА ЗВИЧАЙНА (LIGUSTRUM VULGARE L.) В УМОВАХ ПРИРОДНОГО АРЕАЛУ ТА В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТА ЛУЦЬКА

267

С.В. Кучерявий

 

Туя західна (Thuja оссіdentalis L.) та її форми в озелеНЕННІ МІСТА ЛЬВОВА

270

Т.І. Шуплат

 

Кущові та стланкі форми роду ялівець (Juniperus L.) у міському озелененні

274

О.В. Гербут

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ САДОВОПАРКОВИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА УМАНІ

277

В.П. Кучерявий, М.М. Лесь

 

БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕНСИВНОГО ВИРОЩУВАННЯ ЇСТІВНИХ ГРИБІВ НА МАЛОЦІННІЙ ДЕРЕВИНІ ТА ВІДХОДАХ ДЕРЕВООБРОБки

283