НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.
Львів : РВВ НЛТУ України. 2008. – Вип. 18.11. 252 с.

Ре­ко­мен­до­ва­но до дру­ку Вче­ною ра­дою НЛТУ Ук­ра­їни (про­то­кол №8 від 25.12.2008 р.)

1. ЛІСОЗНАВСТВО І ЛІСІВНИЦТВО

Л.І. Копій, М.М. Ониськевич

 

ДИНАМІКА ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЗА УЧАСТЮ АЗАЛІЇ ЖОВТОЇ (ПОНТІЙСЬКОЇ) В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

7

 Ю.М. Дебринюк

 

Фізичні властивості деревини PICEA ABIES [l.] KARST.

10

А.О. Бондар, В.В. Попельнюк

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ШТУЧНИХ НАСАДЖЕНЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ТА ДУБА ЗВИЧАЙНОГО, ЯКІ СТВОРЕНІ В СВІЖИХ ДІБРОВАХ

21

Л.І. Копій, М.М. Михайленко

 

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У БОРОВИХ УМОВАХ

29

І.П. Бондар

 

Вплив мінеральних добрив на вміст жироподібних речовин у хвої соснового деревостану свіжого субору

34

О.М. Гриник, В.П. Рябчук

 

Зміна вологості сировини конвалії звичайної (Convallarija majalis L.) протягом вегетаційного періоду в умовах заходу України

36

С.М. Данькевич

 

ПРИРОДНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ПЛЮСОВОГО НАСАДЖЕННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ У ЗАКАЗНИКУ "ЛОПАТИНСЬКИЙ"

39

В.Я. Заячук

 

МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД ПЛОДІВ ДИКОРОСЛИХ ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВИХ РОСЛИН

43

О.Д. Лазар

 

ГІСТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИЛКУ У ПОТОМСТВ ПЛЮСОВИХ ДЕРЕВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА РІВНЕНЩИНІ

47

О.П. Рябоконь, В.А. Головашкін, В.А. Ігнатенко, В.П. Самодай

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛАНДШАФТНОЇ РОСЛИННОСТІ УКРАЇНИ

54

Е.В. Турис, Ю.В. Плугатар

 

Перспективи використання платанів у лісовому господарстві Криму

61

І.В. Фізик

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УНІФІКАЦІЇ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА У КОМУНАЛЬНИХ ЛІСАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

67

Я.П. Целень

 

Лісівничо-таксаційна структура букових лісів центральної частини Західно-Подільського горбогір'я у Львівській області

71

 Н.Ф. Чопенко

 

Дослідження статичної твердості пресованої деревини вільхи

80

2. ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА ДЕРЕВНИХ РОСЛИН

3. ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ

В.П. Краснов, Н.П.Кучеренко

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСАДЖЕНЬ БЕРЕЗИ ПОНИКЛОЇ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ

103

О.І. Пилипенко, О.В. Соваков

 

СТРУКТУРА ВРОЖАЮ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ У СИСТЕМІ ЛІСОВИХ СМУГ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

109

Л.І. Копій, Ю.Й. Каганяк, О.О. Мелещук

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ЛІСОТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ СВІЖОГО ДУБОВОГО СУБОРУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

115

С.І. Миклуш

 

Моделі росту рівнинних букових деревостанів

122

Р.Т. Гут, М.М. Король

 

Взаємозв'язок основних морфометричних показників дерев сосни звичайної різних ценопопуляцій

133

П.Г. Хомюк

 

можливості застосування методів двовимірного аналізу для класифікації типів лісорослинних умов

138

Р.Р. Вицега, Г.Г. Гриник

 

Національна інвентаризація лісу в Фінляндії, Швеції, Литві та Данії

141

М.М. Бусько

 

Аналіз росту бучняків різної відносної повноти на Львівщині

148

Б.З. Нагорняк, Г.Г. Гриник

 

Оцінка типів горизонтального розташування дерев в яличниках північно-східного мегасхилу Українських Карпат

151

Н.О. Волошинова

 

МІНЛИВІСТЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА ТАКСАЦІЙНИМИ І МОРФОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ У РІВНЕНСЬКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ

159

Т.М. Сагайдачна

 

Ресурси деревини у лісових господарствах сходу України (на прикладі Харківської області)

162

4. ОХОРОНА, ЗАХИСТ ЛІСІВ, ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

В.Д. Бондаренко

 

ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ЛІСОЗНАВСТВА І ЛІСІВНИЦТВА

168

В.І. Мокрий, Н.А. Піць

 

Інтеграція даних географічних інформаційних систем і дистанційного зондування Землі для екологічного картографування

175

В. П. Ворон

 

Особливості ведення лісового господарства в лісах техногенної зони РваТ "Азот "

181

А.І. Івченко, І.М. Пацура, А.С. Мельник, О.С. Панасюк

 

РІДКІСНІ ДЕРЕВА ПАРКУ СЕЛИЩА ЖУРАВНО

188

М.М. Миленька

 

Вміст фотосинтетичних пігментів в листках Tilia cordata Mill. та Acer negundo L. за умови урботехногенного забруднення довкілля

193

5. ЕКОЛОГІЯ, ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Т.П. Галушкіна, А.М. Максімов

 

Напрями забезпечення ефективності водогосподарських рішень на регіональному рівні

198

А.М. Вічевич, О.В. Максимець

 

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКАХ ДЕРЕВИННОЇ ЛІСОПРОДУКЦІЇ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМІСІЇ ООН

203

І.П. Соловій, Т.Я. Кулешник

 

ЗМІНА КЛІМАТУ І ЛІСОВИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ: ВЗАЄМОВПЛИВИ, АЛЬТЕРНАТИВИ, ПЕРСПЕКТИВИ

209

Я.П. Бугаєнко

 

Проблеми підготовки кадрів для деревообробки

216

М.П. Душна

 

Системний підхід до оцінювання суспільного прогресу в контексті основних завдань сталого розвитку

218

С.Ф. Слесаренок

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ПРИБЕРЕЖНИХ водно-болотних угідь ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я

222

О.М. Слюсаренко

 

Теоретичні підвалини екологізації міського землекористування

229

З.Р. Костак

 

Вдосконалення управління інноваційними ризиками

234

О.В. Бондаренко

 

ЦІЛЬОВІ СПРЯМУВАННЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ

241