НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:

Збірник науково-технічних праць.

– Львів : НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.10. – 316 с.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №8 від 25.12.2008 р.)

 

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.М. Дебринюк

 

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ LARIX LEPTOLEPIS GORD. У ШТУЧНИХ НАСАДЖЕННЯХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

7

С.В. Роговський

 

ЗАЛІСНЕННЯ МАЛОПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСьКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

18

Я.В. Геник

 

ПОРУШЕНІ ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВЩИНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ та РЕКУЛЬТИВАЦІЇ

22

О.Г. Василевський

 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ДИНАМІКА СКЛАДУ ДУБОВО- ЯЛИНОВИХ КУЛЬТУР НА ПОДІЛЛІ

27

Ю.І. Гайда, Р.М. Яцик, О.О. Марчук, В.І. Парпан

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА  ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

33

Ю.Д. Кацуляк

 

ДУБОВІ ЛІСИ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ ТА ЇХ СЬОГОДЕННЯ

42

Н.А. Сподинюк

 

СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ у ПРИМІЩЕННЯХ ПТАШНИКІВ

48

М.П. Горошко, І.С. Ільків, П.Г. Хомюк, М.М. Бусько

 

ДО ПИТАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ЩОДО ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІНІЙНИХ ТА ОБ'ЄМНИХ ВИМІРЮВАНЬ

50

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

В.В. Бальковський, Г.А. Лисак

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСІВНИЦТВА  ЛЬВІВЩИНИ

53

О.М. Яворська

 

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЗАБРУДНЕННІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

61

І.С. Нейко, О.П. Марценюк

 

ОЦІНКА СТАНУ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ У КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ

65

У.П. Новак

 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ  ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ

71

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

П.А. Бехта, Г.Є. Біць

 

Склеювання шпону підвищеної вологості із застосуванням модифікованої фенолоформальдегідної смоли

78

І.Г. Грабар, Л.М. Бойко, С.М. Кульман

 

ДИЗАЙН ТА МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ ТА ГРАНИЧНОЇ МІЦНОСТІ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ

81

Я.М. Ханик, О.І. Мількович, О.М. Креховецький

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ПОЛІАМІДУ-6

89

П.В. Білей, І.А. Соколовський, І.В. Петришак, Ю.Л. Безноско

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ під час ВИготовлення ПИЛОМАТЕРІАЛІВ І ЗАГОТОВОК

94

К.Е. Голенко

 

ФОРМУВАННЯ КРАЙОВИХ УМОВ АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ КАРКАСУ КУЗОВА АВТОБУСА ТИПУ LOW-ENTRY згідно з ПРАВИЛами ЄЕК ООН № 66

97

О.В. Житенко

 

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ТА ПЛАВНОСТІ ХОДУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

103

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

В.І. Блонська, Н.М. Іляш

 

Прибуток торговельного підприємства та напрями ефективного його використання

108

О.Ю. Масленніков, М.Й. Ділай

 

Амортизаційна політика та оновлення основних фондів в Україні

114

В.Л. Кльоба             

 

Використання системи збалансованих показників в управлінні безпекою банку

116

І.В. Андел

 

Концепція організації моніторингу використання місцевих природних ресурсів у регіональній промисловій системі

123

Т.Г. Васильців, М.Б. Пасічник

 

Фактори та джерела загроз економічній безпеці підприємства

128

Я.І. Чабан

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ ЗА РАХУНОК ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

135

Н.М. Хижа

 

Динаміка форм, змісту і формування потенціалу цін як основна засада функціонування системи цін у сферах товарного відтворення внутрішнього валового продукту

141

Н.С. Марушко

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ

150

Л.В. Андрейків

 

Дивергенція принципів функціонування спрощеної системи оподаткування

160

О.І. Білик

 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

166

Г.М. Бакуш, С.А. Шимко

 

СТАТИСТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

173

Т.Г. Васильців, Т.А. Гуцалюк

 

Економічна діагностика середовища функціонування підприємства як передумова та інструмент політики зміцнення конкурентних позицій підприємства

176

Л.О. Гелей

 

Економічна ефективність як наслідок функціонування господарських систем

180

Т.А. Городня, О.Ю. Личак

 

Економічна необхідність обігових коштів, їх структура і склад

184

О.Й. Жабинець

 

Державне регулювання страхової діяльності у контексті глобалізації світового страхового простору

187

Я.С. Карп'як, В.І. Воськало

 

інвестування житлового будівництва за договорами часткової (пайової) участі та інвестиційними договорами

194

Л.Г. Квасній

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ У НАФТОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

201

С.Я. Кондратюк, В.М. Кирпатенко

 

КОМПЕТЕНЦІЇ КАЗНАЧЕЙСТВА ДЕРЖАВИ ТА КАЗНАЧЕЙСТВА  КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНІХ СТРУКТУР

209

М.В. Корнєєв

 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ

218

Ю.В. Максимець

 

Заробітна плата як визначальний чинник мотивації праці в ринковій економіці

224

І.А. Маринич, І.Р. Золотухіна

 

Проблеми оцінювання прибутковості діяльності торговельного підприємства

229

М.В. Матвієць

 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

232

І.М. Мельник

 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН у РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ РЕГІОНІВ

238

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

П.В. Тимощук

 

ШИРОКОДІАПАЗОННІ АНАЛОГОВІ ПОМНОЖУВАЧІ ЧАСТОТИ ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ У ПАРНУ КІЛЬКІСТЬ РАЗІВ

246

Т.А. Городня, О.Р. Стефанюк

 

Сучасна стратегія управління капіталом підприємства

250

Т.Г. Васильців, Ю.М. Кривішин

 

Напрями удосконалення методики визначення оптимальної асортиментної структури товарообігу торговельного підприємства

253

Н.Б. Шаховська, Д.І. Угрин

 

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

258

Ю.В. Малиновський, Л.А. Сенів, А.В. Дзюбіна

 

СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ІННОВАТИКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

264

Ю.В. Булік, І.М. Ілюшик, Б.В. Сологуб

 

Розроблення математичної моделі та обґрунтування основних параметрів мобільної канатно-скреперної сапропелевої установки

270

Т.Г. Васильців, Б.Л. Павлишин

 

Стратегічні засади управління використанням матеріально-технічної бази підприємства

275

І.Б. Висоцька

 

Стан та проблеми інноваційної діяльності промисловості України

279

Р.О. Голощук, Н.О. Думанський, Ю.О. Сєров

 

Веб-спільноти в дистанційній освіті

286

В.Й. Жежуха

 

КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

292

Б.Ю. Кишакевич

 

ВИКОРИСТАННЯ КОВАРІАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ VaR ПОРТФЕЛЯ

297

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ