НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України:
Збірник науково-технічних праць.

Львів : НЛТУ України. 2008. – Вип. 18.1. 280 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №2 від 28.02.2009 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Парпан В.І., Неспляк О.С.

 

ДЕНДРОФЛОРА ЗОЛОШЛАКОВІДВАЛІВ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

7

Вегера Л.В.

 

ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ RHODODENDRON PONTICUM L. В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ

13

Вітенко В.А.

 

MORUS ALBA L. - ЦІННА ПЛОДОВА, ДЕКОРАТИВНА ТА ЛІКАРСЬКА РОСЛИНА

17

Гербут О.В.

 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОРАТИВНИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТА УМАНІ

22

Петрова Л.М., Петров С.В.

 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОЦІНКИ

28

Демкевич Л.І., Сибірна О.В.

 

Використання методу Інфрачервоної спектроскопії при вивченні хімічного складу рослинної лікарської сировини

32

Шлапак В.В., Шлапак В.П.

 

ВЗАЄМОВПЛИВ ТРАВ'ЯНОЇ РОСЛИННОСТІ та СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ЧИГИРИНСЬКОГО БОРУ

34

Мазуренко В.Д.

 

СИСТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОДУ ROBINIA L.

38

Слободян П.Я.

 

БІОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ФЕРОМОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЛІСОВИХ КОМАХ

43

Собченко В.Ф.

 

ЩЕПЛЕННЯ В РАННЬОВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД ЛИСТОПАДНИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ТА ЙОГО МОДИФІКАЦІЯ

46

Худинець B.M.

 

САНІТАРНО-ЛІСОПАТОЛОГІЧНИЙ СТАН ЯЛИНОВИХ НАСАДЖЕНЬ національного природного парку "СИНЕВИР"

50

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Павлишенко М.М., Залєвський С.Л.

 

Мерчедайзинг як складова маркетингового плану торговельного підприємства

78

Рібун Л.В.

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

80

Новосельська Л.І.

 

ШЛЯХИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

82

Дикий С.С.

 

Удосконалення обліку затрат і калькулювання собівартості продукції лісозаготівель з метою КОМПЛЕКСНого ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОСІЧНОГО ФОНДУ

85

Білоус Н.Б.

 

Формування показників оцінювання ефективності функціонування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства

91

Реверчук Н.Й.

 

Соціальна відповідальність підприємців у сфері розподілу доходів в україні

95

Онуфрик І.П.

 

ОБ'ЄКТИ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

100

Ященко O.І., Бондарь І.С.

 

ФУНКЦІЇ ПРИБУТКУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

111

Блонська В.І., Андріїв А.Б.

 

Ефективність інвестування проектів і шляхи вдосконалення обґрунтування його доцільності

114

Ангелко І.В.

 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

119

Блонська В.І., Вужинська О.І.

 

Вдосконалення формування та використання прибутку підприємства

122

Барна М.Ю.

 

Особливості процесу позиціонування роздрібних торговельних підприємств та його управління в конкурентному середовищі

128

Кльоба Л.Г.

 

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ В УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ

133

Купчак Б.Ф.

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ

141

Пецкович М.Д.

 

ОСОБЛИВОСТІ СТЯГНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ У СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

146

Майовець Є.Й., Козак Л.В.

 

ВПЛИВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

150

Максимець Ю.В.

 

Стимулювання та мотивація праці зайнятих У несприятливому середовищі

154

Масленніков О.Ю., Журба С.О.

 

Основні аспекти розбудови стратегічної концепції розвитку споживчої кооперації

159

Білецька Н.П., Боднар М.М.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ та МЕТОДИКА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

162

Москва М.Г.

 

Особливості визначення ціни землі

169

Блонська В.І., Яцусь П.Ю.

 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

173

Огоновський А.Р.

 

Методологічні ЗАСАДИ та інструментарій дослідження сутності податків, їх структури

177

Черничко Т.В., Сербайло Ю.С.

 

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ)

186

Васильців Т.Г., Шупер Ю.І.

 

Удосконалення системи управління виробничою програмою підприємства із урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища

190

Петлін І.В.

 

Формування, структура туристичного продукту Карпатського регіону та просування його на ринку

194

Пинда Ю.В.

 

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ЗАСОБИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

200

Хома І.Б., Горбань В.Б., Лех Г.А.

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

204

Черничко Т.В.

 

ОСНОВНІ КАНАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ монетарногО ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

211

Швець О.М.

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

216

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Чорній З.П., Пірко І.Б., Салапак В.М., Дячук М.В.

 

МОДЕЛЮВАННЯ РАДІАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІОННИХ КРИСТАЛІВ

220

Сокіл Б.І., Данилевич Т.Є.

 

ВПЛИВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ВАЛ - СИПКЕ СЕРЕДОВИщЕ НА ЗГИННІ КОЛИВАННЯ ВАЛУ

227

Павлишенко М.М., Шагало С.В.

 

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ - ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

232

Блонська В.І., Городинський Р.Е.

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

237

Генсецький М.П.

 

ПРИКЛАД КЛАСИФІКАЦІЇ АКТИВНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

242

Городня Т.А., Міськевич М.Я.

 

МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

245

Черничко Т.В., Когут Л.І.

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

248

Коваленко О.О.

 

СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ

252

Харченко Є.В., Собковскі С., Носов Ю.Є.

 

ДИНАМІКА ПІДІЙМАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ З РОЗМІЩЕНИМ У КАРЕТЦІ ПРИВОДОМ І ПРОТИВАГОЮ

255

Блонська В.І., Радецький Ю.Ю.

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

263

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ