НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2007. – Вип. 17.8. – 336 с.

Рекомендовано до друку Вченою Радою НЛТУ України (протокол № 11 від 27.12.2007 р.).

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Василенко І.Д.

 

ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДИЗАЦІЇ У РОДІ SALIX L.

8

Огородник М.М., Юречко О.В.

 

АНАЛІЗ ВИДІВ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ У ДЕРЖАВНИХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

14

Гузь М.М.

 

ВПЛИВ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ НА РІСТ І РОЗВИТОК ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

20

Ковальова В.А., Криницький Г.Т., Гут Р.Т.

 

АНАЛІЗ ЕКСПРЕСІЇ ДЕФЕНЗИНУ У ПРОЦЕСІ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

24

Кононенко О.І., Роговський С.В.

 

ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНИЙ СКЛАД МАГНОЛІЄФІТІВ ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ БІЛОЦЕРКІВЩИНИ

28

Петренко М.М., Домашовець Г.С.

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ OLAP ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСОВОГО ФОНДУ ЛЬВІВЩИНИ

30

Щупаківський Я.Б.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИННОСТІ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ ТЕХНОГЕННИХ ВОДОЙМ КОЛИШНІХ СІРЧАНИХ КАР'ЄРІВ

35

Собченко В.Ф.

 

СИТУАТИВНА СТІЙКІСТЬ КЛЕНІВ ДО НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР ЗИМІВЛІ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ

38

Кирничишин О.Р.

 

СЕЗОННИЙ РИТМ РОЗВИТКУ ПЕРВОЦВІТУ ВЕСНЯНОГО (PRIMULA VERIS L.)

45

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Мартинців М.П., Удовицький О.М.

 

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ СХЕМ І ПАРАМЕТРІВ РАМ ТРАНСПОРТЕРІВ У ЛІСОВІЙ ТА ДЕРЕВООБРОБНІЙ ГАЛУЗЯХ

65

Ханик Я.М., Гузьова І.О., Мазяр Г.О.

 

ВПЛИВ НЕРІВНОМІРНОСТІ ТОВЩИНИ ШАРУ СУХОГО ДИСПЕРСНОГО МАТЕРІАЛУ НА ХАРАКТЕР ЗАЛЕЖНОСТІ ЙОГО ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ ВІД ШВИДКОСТІ ТЕПЛОНОСІЯ

70

Зінько Р.В., Маковейчук О.М., Швець С.В.

 

ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ПРИВОДУ

74

Ковтун Й.П., Бакай Б.Я.

 

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МОТОРНИХ ПАЛИВ ЯК ШЛЯХ ДО ЕКОЛОГО- ТА РЕСУРСООЩАДНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

79

Коширець С.І.

 

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОСОБУ РОЗКРОЮ КОЛОД ХВОЙНИХ ПОРІД НА РАДІАЛЬНІ ПИЛОМАТЕРІАЛИ

83

Зінько Р.В., Маковейчук О.М., Круць Т.І.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЗЧІПНОГО ПРИСТРОЮ ДВОЛАНКОВОГО АВТОПОТЯГА ПІД ЧАС РУХУ ПОВЕРХНЕЮ СКЛАДНОГО ПРОФІЛЮ

96

Макаруха О.І., Сподинюк Н.А., Желих В.М.

 

ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОПАЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

103

Матюхіна Т.З.

 

АНАЛІЗ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ЛІСОСІК У ГІРСЬКИХ УМОВАХ

106

Степова К.В., Нагурський О.А.

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СИНТЕЗУ СОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ СІРКОВОДНЕВИХ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ

111

Ханик Я.М., Римар Т.І., Гузьова І.О.

 

ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОДИНАМІКИ ПІД ЧАС РУХУ ТЕПЛОНОСІЯ КРІЗЬ ШАР СУХОГО ДИСПЕРСНОГО МАТЕРІАЛУ

116

Харченко Є.В., Квашенко О.І.

 

РОЗРАХУНОК ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІДІЙМАЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ З НЕСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ЗМІННОЇ ДОВЖИНИ

121

Білик Б.В., Борис М.М., Кусий А.Г.

 

ВПЛИВ ПЕРЕДАТНИХ ЧИСЕЛ НА ДИНАМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ У ТРАНСМІСІЇ КОЛІСНОГО ЛІСОВОГО ТРАКТОРА

127

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Врублевська О.В., Сакаль О.В.

 

ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ҐРУНТОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ ЛІСІВ

133

Огородник М.М., Гуженко І.І.

 

ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

139

Більський І.Б.

 

ОЦІНКА ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

142

Вільковський Є.К., Бурніцький С.М., Дзелендзяк О.Й.

 

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРИ ПЕРЕТИНІ КОРДОНУ

146

Бук Л.М.

 

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТОВАРНИХ МАРОК ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

151

Скибінський С.В., Балук Н.Р.

 

ПОНЯТТЯ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ, ЇЇ СПЕЦИФІКА ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

156

Галущак М.М.

 

МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ АБСОЛЮТНОЇ РЕНТИ

165

Гринкевич С.С., Литвинець І.В.

 

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

174

Білоус Н.Б.

 

СТРУКТУРИЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

178

Виклюк М.І.

 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

184

Юречко О.В.

 

АНАЛІЗ ВИДІВ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ У ДЕРЖАВНИХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

189

Колісник М.К., Задерецька Р.І.

 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИКА

195

Куля Б.В., Бандура З.Л.

 

ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ГРУПИ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ЇЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

200

Лазур П.Ю.

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

206

Новосельська Л.І.

 

ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ АСПЕКТІ

214

Лихолат С.М., Трухан О.Б.

 

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

216

Огоновський А.Р.

 

ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У БЮДЖЕТ ДЕРЖАВИ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

220

Скибінська З.М., Березюк Р.Р.

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

231

Ященко О.І., Демчина С.Б.

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

237

Сватюк О.Р.

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

241

Скибінська З.М., Заяць О.Я.

 

СУБ'ЄКТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ У БУДІВЕЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

244

Фарат О.І.

 

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВИПЛАТ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЗГІДНО З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ

249

Шевчук О.М.

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

256

Яворська О.М.

 

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

260

Ярошевич Н.Б., Мазур А.В., Мокринська М.Р.

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ

266

Ященко О.І., Гера І.В.

 

РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

271

Лихолат С.М., Прус Л.П.

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

275

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Озарків І.М., Перетятко Б.М.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ДИФУЗІЙНОГО ПРОСОЧЕННЯ ОДНОВИМІРНИХ ТІЛ ПРИ ЇХ ЗАНУРЕННІ

280

Соколовський Я.І., Дендюк М.В.

 

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ ДЕРЕВИНИ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ

282

Бондаренко О.В.

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ СТРАХОВИКА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

290

Карашецький В.П.

 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СИЛ, ЯКІ ДІЮТЬ НА КЛИН У ПАЗУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАШИНИ

302

Ликтей Ю.Т., Грицюк Ю.І.

 

ПРОЕКТУВАННЯ РОЗРІДЖЕНИХ МАСИВІВ ДЛЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТОПОЛОГІЧНИХ МАТРИЦЬ

304

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ