НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2007. – Вип. 17.7. - 300 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №14 від 08.10.2007 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Шлапак В.П., Піскун Н.Л.

 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ LABURNUM ANAGYROIDES MED. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

7

Гузь М.М., Жмурко С.В., Жмурко І.В., Каганяк Ю.Й.

 

Статистична оцінка лісівничо-таксаційних особливостей географічних культур сосни звичайної у ДП "Шацьке УДЛГ"

11

Осадчук Л.С., Рябчук В.П., Юськевич Т.В.

 

Заготівля живиці закритим способом

16

Іщук Г.П., Шлапак В.П.

 

ГОРІХ ЧОРНИЙ (JUGLANS NIGRA L.) У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ МОЇВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА НА ВІННИЧЧИНІ

20

Василенко І.Д.

 

ТРЕТИННЕ СПІВВІДНОШЕННЯ СТАТІ У ПРИРОДНИХ ВИДІВ ТОПОЛЬ

26

Власюк В.П.

 

Структура ходових слідів зайця-русака у різних стаціях Житомирського Полісся

32

Вовк О.Б.

 

Динамічні тенденції розвитку техногенних ҐРУНТІВ

36

Гірс О.А.

 

Пропозиції щодо обґрунтування віку головних рубань у вільхових лісах України

46

Гаврусевич А.М., Іванюк А.П., Калуцький І.Ф.

 

Підвищення вітростійкості деревостанів у високогірному пасмі смерекових лісів Українських Карпат

52

Данчук О.Т., Король М.М., Гаврилюк С.А.

 

ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ лісів ПЗ "РОЗТОЧЧЯ"

55

Коротченко В.В.

 

Насіннєва продуктивність Helleborus purpurascens W. еt K.

61

Лавний В.В., Сухарюк Д.Д.

 

ОСОБЛИВОСТІ ВІТРОВАЛІВ ТА БУРЕЛОМІВ ЛІСУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

65

Лук'янчук Н.Г., Чмир Р.М.

 

Вплив автомобільного транспорту на паркові фітоценози м. Львова

71

Лукащук Г.Б.

 

Популяційна стратегія видів та її вплив на формування рослинних угруповань на зрубах Ґорґан

76

Майборода В.А.

 

Застосування динамічної шкали класів продуктивності для таксації насаджень дуба червоного бореального (Quercus borealis Michx.)

81

Масальський В.П.

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ TILIA L.

86

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Білей П.В., Кулешник Я.Ф., Соколовський І.А., Полоз А.В.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕПЛОВОЛОГООБРОБЛЕНЬ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

116

Мартинців М.П., Матюхіна Т.З.

 

РОЗРОБКА МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ СИСТЕМИ МАШИНИ ДЛЯ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ

120

Шостак В.В., Климаш Р.Р., Ляшеник А.В.

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРІВ АСПІРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ

123

Дендюк М.В.

 

Методика контролю і прогнозування напружено-деформівного стану висушуваних пиломатеріалів

127

Бичинюк І.В.

 

РОЗРАХУНОК КАНАТУ ПРОМІЖНОЇ ОПОРИ ПІДВІСНОЇ БАГАТОПРОЛЬОТНОЇ КАНАТНОЇ УСТАНОВКИ

131

Гащук П.М., Назар І.І.

 

ВПЛИВ ІМПУЛЬСНИХ СИЛ НА НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ГНУЧКИХ РОБОЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИВОДУ У РЕЗОНАНСНОМУ ВИПАДКУ

136

Жуковський С.С.

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРАВІТАЦІЙНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ

142

Лабай В.Й.

 

Вплив повітряних потоків у випарнику і конденсаторі на зростання ексергії у випарнику split-кондиціонерів

147

Озарків І.М., Перетятко Б.М.

 

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ДИФУЗІЙНОГО ПРОСОЧЕННЯ ДЕРЕВИНИ

153

Стоцько З.А., Сокіл Б.І., Топільницький В.Г., Котлярова Д.П.

 

Дослідження впливу технологічних і фізико-механічних параметрів сипкого середовища на процес його сепарації

158

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Козловський С.О., Геник О.В.

 

ПРИНЦИПИ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

164

Західна О.Р.

 

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

169

Глущенко В.В., Іващенко П.О., Дорошенко Н.О., Ала Айхам Метри Даход

 

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

173

Туниця Т.Ю.

 

Економічна політика збалансованого природокористування в контексті глобалізаційних процесів

181

Кльоба Л.Г.

 

Система управління банківською інвестиційною діяльністю

190

Дворяшина Н.С.

 

Шляхи удосконалення економіко-правового розвитку лісового комплексу України

197

Галущак М.М.

 

Наукові засади дослідження механізму утворення абсолютної та диференціальної земельної ренти

203

Лазур П.Ю.

 

Інституційна структура та головні елементи конкурентного середовища

212

Носов О.Ю.

 

СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ

224

Огоновський А.Р.

 

СИСТЕМА ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ та основні напрями її реформування

228

Паласевич М.Б.

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

239

Паласевич М.Б.

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

245

Свідрик Т.І.

 

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА, чинники ВПЛИВУ, МЕТОДИ

251

Фединець Н.І.

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ УПРАВЛІНСЬКИХ СИТУАЦІЙ

256

Шевченко С.Г.

 

Мотиви попиту на гроші

261

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Прядко О.Я., Цегелик Г.Г.

 

Моделювання та прогнозування динаміки коротко- та довготермінових кредитів банків України

268

Карашецький В.П.

 

КУБАТУРНІ ФОРМУЛИ ЧИСЕЛЬНОГО ІНТЕГРУВАННЯ ЗА ПЛОЩЕЮ ТРИКУТНИКА НА ОСНОВІ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ ПОВНИХ ПОЛІНОМІВ

275

Зінько Р.В.

 

Використання комп'ютерного моделювання при оцінці ймовірності ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ пригод

280

Кисленко В.М., Максимів Н.Л.

 

Математична модель Залежності біомаси та величини хімічного споживання кисню від кількості мікроорганізмів

284

Нечепуренко А.В., Грицюк Ю.І.

 

ЗастосуваННЯ ЗМІШАНИХ ТАБЛИЦЬ ДЛЯ роботи з елементами булевих матриць

289