НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2007. – Вип. 17.3. 372 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №4 від 27.04.2007 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Гриник Г.Г., Пукман В.В., Костриба М.В., Буній В.Я.

 

Попередні моніторингові дослідження санітарного стану лісів Закарпаття

9

Польовський А.М.

 

Принципи аналізу лісової політики України

20

Гаврилюк С.А., Миклуш С.І.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОВОГО ФОНДУ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗНІМАННЯ

26

Василенко І.Д.

 

ПРОГНОЗУВАННЯ СТАТІ У СІЯНЦІВ ТОПОЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ БІОХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

35

Кратюк О.Л., Поліщук О.Є.

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАЦІЙ ПОШИРЕННЯ ТЕТЕРУКА (Lururus tetrix L.) ЗА СЕЗОНАМИ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ

39

Кияк В.Г., Білонога В.М., Малиновський А.К.

 

ЦЕНОЗОУТВОРЮвальне значення АРКТО-АЛЬПІЙСЬКИХ ВИДІВ У СУКЦЕСІЙНИХ ФІТОЦЕНОЗАХ ВИСОКОГІР'Я УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

42

Лавний В.В.

 

Вплив орографічних і лісівничих факторів на вітровали лісу в Українських Карпатах

48

Лагодієнко В.В.

 

Механізм управління розвитком агропромислового виробництва: суть, функції, завдання та регіональні особливості

54

Скупський Р.М.

 

ОПЛАТА ПРАЦІ В НАСІННИЦТВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ МОТИВАЦІЇ

59

Ковальова В.А., Гут Р.Т.

 

СТВОРЕННЯ ТА АНАЛІЗ БІБЛІОТЕКИ ГЕНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

64

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

Павліщук О.П.

 

Дослідження відповідності ведення лісового господарства принципам та критеріям сталості екологічного блоку

69

Мартин О.М., Харчук А.І.

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

78

Яворська О.М.

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

83

Кричковська А.М., Червецова В.Г.,  Хоменко А.І., Новіков В.П.

 

ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: ОБЛІК ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

89

Іваницька В.М.

 

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ЗАХОДИ ВИРОЩУВАННЯ СЛИВОВИХ КУЛЬТУРБІОГЕОЦЕНОЗІВ НА СХИЛАХ

94

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Озарків І.М., Максимів В.М.,  Кобринович М.С., Копинець З.П.

 

Оптимізація полів випромінювання у геліосушильній установці

101

Мартинців М.П., Голенко К.Е., Житенко О.В.

 

Розрахунок просторової конструкції експериментального автомобіля

104

Кшивецький Б.Я.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ З'ЄДНАНЬ ДЕРЕВИНИ СОСНИ КЛЕЯМИ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛАЦЕТАТУ ЗА ДІЇ ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ

110

Шостак В.В., Пуна В.В.

 

СИЛИ РІЗАННЯ підчас РОЗПИЛЮВАННЯ СОСНИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СТРІЧКОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТАХ

113

Зубик С.В.

 

ДЖЕРЕЛО ШУМУ ДЕРЕВООБРОБНИХ КРУГЛОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТІВ

119

Кий В.В., Жибак М.М.

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІСОРОЗРОБОК

121

Куц В.П., Каспрук В.Б., Марціяш О.М.

 

РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ У ЖАЛЮЗІЙНО-ВИХРОВОМУ АПАРАТІ

126

Степанчук С.П., Пилипчук М.І.

 

МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ХВИЛЯСТОСТІ ПРОПИЛУ внаслідок РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОД НА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СТРІЧКОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТАХ

132

Миськів Є.М., Маєвський В.О., Максимів В.М.

 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ розпилювання ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

137

Важинський Ф.А., Жовтанецька О.О., Колодійчук А.В.

 

Зарубіжний досвід розвитку територіально-виробничих систем

141

Сподинюк Н.А., Желих В.М.

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ РУХОМОСТІ ПОВІТРЯ НА ПАРАМЕТРИ МІКРОКЛІМАТУ ПРИМІЩЕНЬ З ІНФРАЧЕРВОНИМ ОПАЛЕННЯМ

145

Яцишин С.І., Грицюк Ю.І.

 

Розрахунок балансу деревини внаслідок розкроювання колод на радіальні пиломатеріали розвально-сегментним способом

149

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Павлишенко М.М., Степанова М.О.

 

Регулювання ціноутворення підприємств роздрібної торгівлі в Україні в умовах становлення ринкової економіки

163

Сай Л.П., Романишин С.Б.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА

170

Міценко Н.Г., Дейкалюк С.М., Доскіч М.І.

 

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

177

Джурик Н.Р., Мисюкевич О.І.

 

Аналіз РИНКу виготовлення МАЙОНЕЗУ в УКРАЇНі

181

МариничІ.А., Костенко М.М.

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІРМИ ТА ЇЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВАЖЛИВІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

183

Ковальчук М.Б.

 

ЕКСПОРТНЕ ВИРОБНИЦТВО: ФАКТОРИ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ

185

Кабаці Б.І.

 

ЕВОЛЮЦІЯ теоретичних поглядів на джерела та можливості державного регулювання динаміки економічного зростання

189

Васильців Т.Г., Соколова О.Ю.

 

НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

202

Джурик Н.Р., Бучацька О.Р.

 

ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ СОУСІВ

206

Колодій О.А.

 

МІСЦЕ, РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ КАПІТАЛУ У БАНКАХ

208

Сватюк О.Р.

 

Аналіз сутності та складу факторів зростання продуктивності праці

214

Маринич І.А., Триндяк Т.Р.

 

Основні тенденції розвитку конкуренції в торгівлі

220

Ватаманюк О.З.

 

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЧИННИК ОСОБИСТИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

223

Джурик Н.Р., Тимчишин І.Л.

 

Аналіз розвитку ринку борошняних кондитерських виробів в Україні

230

Благун І.Г., Буряк О.П.

 

РЕФОРМУВАННЯ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

232

Бондаренко О.В.

 

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

239

Макуцький Р.Т.

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ В РОБОТІ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

247

Качмарик Я.Д., Слобода Р.Я.

 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

253

Джурик Н.Р., Познанська І.С.

 

Дослідження стану Ринку випікання хлібобулочних виробів в Україні

257

Маслєнніков О.Ю., Шпачук А.Я.

 

ФінансовІ стратегія та планування в умовах становлення ринку

260

Римарська Н.І., Борщук І.В.

 

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО КОНКУРЕНТОспроможНІСТЬ

262

Джурик Н.Р., Дацюк Л.C., Бабяк А.М.

 

Дослідження стану Ринку молока та кисломолочних продуктів в Україні

265

Качмарик Я.Д., Бабьонишева Г.М.

 

Роздрібний товарообіг: його види і показники

267

Колісник Г.М.

 

Формування ефективної інфраструктури державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні

271

Куцик В.І., Хомицький А.І., Герасимчук І.Р.

 

Ринковий механізм регулювання фінансових інвестицій в умовах трансформаційних процесів економіки України

276

Маринич І.А., Свірщ Л.Л.

 

Проблеми формування амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання

280

Свидрук І.І.

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

284

Скрипко Т.О., Ланда О.О.

 

ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

289

Теплий П.М.

 

конституційна реформа місцевого самоврядуванняяк передумова самостійності місцевих бюджетів

292

Фединець Н.І.

 

Сутність та класифікація управлінських ситуацій

295

Должанський А.М.

 

Організація обліку витрат на поліграфічних підприємствах за центрами відповідальності

300

Кльоба Л.Г.

 

БАНКИ ТА СТРАХОВІ КОМПАНІЇ, ЯК ОСНОВНІ СУБ'ЄКТИ ФІНАНСОВИХ СУПЕРМАРКЕТІВ

303

Міценко Н.Г., Крук Ю.В.

 

Методологія розроблення оптимальних прогнозних показників у роздрібній торгівлі

311

Маринич І.А., Масник Я.І.

 

Зміст і завдання аналізу виробничої програми

314

Шевченко С.Г.

 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД У ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ

317

Карпінський Б.А., Залуцька Н.С.

 

ВПЛИВ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

321

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ