НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2007. – Вип. 17.2. 336 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 29.03.2007 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Мартинців М.П., Бадера Й.С., Матюхіна Т.З.

 

Аналіз ефективності та оптимізація параметрів системи взаємодіючих між собою машин на лісосіці

8

Врублевська О.В.

 

Лісова рента: вилучення й розподіл

11

Нейко І.С.

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СВІЖИХ КЛЕНОВО-ЛИПОВИХ ТА ЛИПОВО-ЯСЕНЕВИХ ДІБРОВ СЛОБОЖАНСЬКОГО ЛІСОТИПОЛОГІЧНОГО РАЙОНУ

17

Маслай С.В., Борис М.М., Євтушенко А.Я.

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ І ПАРАМЕТРИ КОЛІСНИХТРАКТОРІВ ДЛЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

22

Лакида П.І., Блищик І.В.

 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ КРОНИ ДЕРЕВ ВІЛЬХИ КЛЕЙКОЇ

27

Вицега Р.Р.

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИБІРКОВОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ГІРСЬКИХ ЛІСІВ

32

2. Екологія ДОВКІЛЛЯ

3. Технологія та устаткування лісовиробничого КОМПЛЕКСУ

Пінчевська О.О.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

42

Микичак Б.М., Ханик Я.М.

 

ГІДРОДИНАМІКА ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ Під час РУху ТЕПЛОНОСІЯ КРІЗЬ ШАР СУХОГО СТРУГАНОГО БУКОВОГО ШПОНУ

49

Озарків І.М., Максимів В.М., Кобринович М.С., Копинець З.П.

 

Моделювання променевого теплообміну методом електротеплових аналогій

53

Ференц О.Б., Озарків І.М., Копинець З.П., Рибіцький П.М.

 

нормування витрати деревини у процесі виготовленнЯ клеєного бруса

57

Поберейко Б.П.

 

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА МІЦНІСТЬ ДЕРЕВИНИ У ПРУЖНІЙ ОБЛАСТІ ДЕФОРМУВАННЯ

61

Коляса Аліція

 

Вплив щільності матеріалів зерна на якість суміші протягом змішування в барабанному ЗМІШУВАЧІ

67

Дендюк М.В.

 

дослідження вологісного і напружено-деформівного станів деревини у процесі сушіння залежно від її породи

74

Боратинський О., Булик А., Шулопата Р.

 

Особливості розвитку та застосування лісотранспортних підвісних канатних установок (ПКУ)

77

Гобела В.М.

 

Раціональне розміщення колоди під час кряжування її круглопилковим верстатом маятникового типу

81

Калимон Я.А., Знак З.О., Позняк І.В.

 

ВУЛКАНІЗАЦІЯ КАУЧУКУ ПОЛІМЕРНОЮ СІРКОЮ, ОТРИМАНОЮ КИСЛОТНИМ РОЗКЛАДОМ ТІОСУЛЬФАТНИХ РОЗЧИНІВ ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ ВІД СІРКОВОДНЮ ХІНОННИМИ МЕТОДАМИ

85

Малащенко В.О., Мартинців М.П., Карнаух П.В.

 

ПОШУК РАЦІОНАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАПОБІЖНОЇ ФРИКЦІЙНОЇ МУФТИ

88

Фединець В.О.

 

РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ПОВІРКИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

92

Хруник C.Я., Мазурак О.Т., Мазурак А.В., Зубик С.В.

 

Проблеми використання та безпеки альтернативних видів палива під час виготовлення продукції з мінеральної сировини

97

Бичинюк І.В.

 

ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ ШТУЧНИХ ПРОМІЖНИХ ОПОР КАНАТНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

101

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ

Аніловська Г.Я.

 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

107

Копитко В.І., Кічор В.П.

 

Особливості розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі

110

Блонська В.І., Дронгаль О.В.

 

Стан та вдосконалення структури обігових коштів підприємств споживчої кооперації

117

Яворська Т.В.

 

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ СТРУКТУР: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

121

Андрейків Т.Я.

 

Андерайтингові операції банку: стан та перспективи розвитку

127

Бідник О.І.

 

ПОНЯТТЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ

131

Башнянин Г.І., Третяк Г.С., Мартин О.М.

 

РЕГУЛювання ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ І його ТИПИ

135

Блонська В.І., Сондор Н.В.

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИготовлення МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

143

Владичин У.В.

 

економічна Сутність ІНОЗЕМНого БАНКІВНИЦТВа

147

Дуфенюк О.М., Вишивана Б.М.

 

Визначення економічної сутності інвестицій та міжнародної інвестиційної діяльності в умовах розвитку ринкових відносин

152

Заярна Н.М., Крента І.Д.

 

ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

160

Кабаці Б.І.

 

Механізм державного регуляторного впливу на динаміку економічного зростання

165

Колодій О.А.

 

ЕВОЛЮЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

177

Лобозинська С.М.

 

СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА РИНКОВОго САМОРЕГУЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ КООРДИНАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

184

Міщенко Н.М.

 

Поняття ресурсного потенціалу підприємства та проблеми його оцінки

189

Макуцький Р.Т.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ "ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ" ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ

192

Росовська Г.І.

 

КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАСОВОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

197

Скірка Н.Я.

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

204

Скоморович І.Г.

 

СТАНОВЛЕННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

208

Сорока Р.С.

 

Обіговий капітал: генезис, сутність та функції

213

Тимошик Н.С.

 

Позиції цінової політики підприємства в маркетинговому КомплексІ

220

Турчин Н.Б.

 

ВИДИ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГІВ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

224

Фалюта А.В.

 

Забезпечення фінансової стабільності банку через систему управління ризиками

230

Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю.

 

ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ КРЕДИТУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

235

Колісник М.К., Яцишин О.В.

 

Актуальні питання з розвитку Інвестиційних процесів в Україні

238

Ларіна Я.С.

 

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ПРИНЦИПИ ТА ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ В АПК

243

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Озарків І.М., Ференц О.Б., Рибіцький П.М.

 

РОЗРАХУНОК ПРОМЕНЕВОГО ТЕПЛООБМІНУ НА ОСНОВІ МАТРИЧНОГО МЕТОДУ

251

Вічевич А.М., Яцюк Д.Р.

 

Ключові аспекти взаємозалежності природних та економічних процесів

254

Вовчак О.Д.

 

РОЗВИТОК ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ

260

Блонська В.І., Сковрон Н.С.

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ОБІГУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРОТОВАРІВ

266

Братівник Я.Г., Коваленко О.О.

 

Система технологій як об'єкт системного аналізу

270

Городиський Т.І.

 

Інноваційний потенціал: фактори впливу

276

Дубинін А.І., Майструк В.В., Гаврилів Р.І.

 

МАТеМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВІДЦЕНТРОВОЇ СЕПАРАЦІЇ ПИЛУ У ПРЯМОТЕЧІЙНОМУ ЦИКЛОНІ З КОАКСІАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ

285

Кльоба Л.Г.

 

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТЕКОНОМІЇ ПРО ГРОШОВО- КРЕДИТНУ СИСТЕМУ ТА БАНКІВСЬКУ ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД

288

Чиж Л.Я.

 

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ

296

Маселко Т.Є., Шевченко С.Г.

 

Проблеми управління транспортно-логістичними системами України та перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції

301

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Голубець В.М., Матвєєва Г.А.

 

Науково-дослідна робота студентів як складова частина структури залікових кредитів КМСОНП

306

Свінцов О.М.

 

Структура освітнього комплексу суспільства: світові тенденції та українські реалії

311

Іщук Л.І.

 

Західноєвропейський досвід диверсифікації джерел фінансування вищої освіти

320

Виходець В.В., Матвєєва Г.А., Качмар Б.П.

 

Шляхи підвищення фахової підготовки майбутніх інженерів з графічних дисциплін

327

Дінтер А.С.

 

Чинники українського націотворення після здобуття незалежності

330