НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2006. – Вип. 16.7. 300 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 28.12.2006 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Миклуш С.І., Гаврилюк С.А.

 

ІНФОРМАТИВНІСТЬ КАНАЛІВ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ LANDSAT-7 ETM+ ДЛЯ ДЕШИФРУВАННЯ РОСЛИННОСТІ

8

Делеган І.І.

 

Пошкодження географічних культур бука лісового чорним березовим Трубкокрутом

13

Хомюк П.Г.

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ДРУГОЇ І ТРЕТЬОЇ ЗОН РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

20

Іваницька В.М.

 

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ОКУЛЬТУРЕННЯ ПОЛОТНА ТЕРАС І ЇХ ПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛОДОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ

28

Власюк В.П.

 

БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ЗАЙЦЯ-РУСАКА В ОСІННІЙ ПЕРІОД В УМОВАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

37

Ковальчук Н.П.

 

ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН У ФОРМУВАННІ САДОВО-ПАРКОВИХ ЛАНДШАФТІВ М. ЛУЦЬКА

40

Копитко В.І.

 

Теорії ТА методи дослідження особливостей розвитку регіональних агропромислових комплексів

43

Лугова Л.Р.

 

Розроблення структури оцінки та прогнозування забруднення гідроекосистеми поверхнево-активними речовинами

50

Лукащук Г.Б.

 

Біоморфологічна структура флори зрубів Ґорґан

55

Лущак М.М., Делеган І.В., Гунчак М.С.

 

Рись звичайна (Lynx [Felis] lynx Linnaeus, 1758) У Карпатах

57

Очеретний Д.Г.

 

ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ СУЦІЛЬНОЛІСОСІЧНИХ РУБАНЬ НА НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ ЛІСОСТАНІВ ПОДІЛЬСЬКОГО ПОБУЖЖЯ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

62

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

Радьо Т.В.

 

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ У СВІТЛІ ЗАКОНУ СИНХРОННОЇ ПУЛЬСАЦІЇ МАТЕРІЇ

66

Кий А.В.

 

З ДОСВІДУ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ ШВЕЦІЇ

71

Сокіл Б.І., Ліщинська Х.І., Ціж Б.Р.

 

РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА В СИЛЬНО НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМАХ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ПОЗДОВЖНІМ РУХОМ

75

Харченко Є.В., Сокіл М.Б.

 

ВПЛИВ СПОСОБУ ЗАКРІПЛЕННЯ НА КОЛИВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ РУХОМИХ ОДНОВИМІРНИХ СЕРЕДОВИЩ

80

Пасіка В.Р.

 

КІНЕМАТИКА КРИВОШИПНО-ПОВЗУННИХ МЕХАНІЗМІВ ЗІ ЗМІННОЮ ДОВЖИНОЮ КРИВОШИПА В ІНВАРІАНТАХ

83

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дудюк Д.Л.

 

Новий алгоритм оцінки втрат часу методом віртуальних пар

89

Білей П.В., Безноско Ю.Л.

 

Методика визначення коефіцієнта корисної дії теплообмінника (калорифера) сушильної камери

94

Кшивецький Б.Я.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ З'ЄДНАНЬ ШПИЛЬКОВИХ ПОРІД ДЕРЕВИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗНАКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ

98

Грицюк Ю.І.

 

ПРОБЛЕМА МОДЕЛЮВАННЯ КАРТ І ОПТИМІЗАЦІї ПЛАНУ РОЗКРОЮ ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ НА МЕБЛЕВІ ЗАГОТОВКИ

102

Губер Ю.М., Гнідець Б.М., Кондрат В.Ф., Гайвась Б.І.

 

До опису нагрівАННЯ вологої деревини у зовнішньому періодичному електромагнітному полі

111

Кучма М.І.

 

Факторизації обертових симетричних матриць над кільцем многочленів з інволюцією

118

Матушевський В.Б.

 

Експериментальні дослідження процесу розколювання деревини дисковими робочими органами

122

Оріховський Р.Я., Лис І.І.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

126

Ханик Я.М., Станіславчук О.В., Дулеба В.П.

 

КІНЕТИКА СУШІННЯ МЕТАТИТАНОВОЇ КИСЛОТИ (МТК) у НЕРУХОМОМУ ШАРІ

132

Максимів В.М., Кійко О.А., Криштапович В.І., Мацишин Я.В.

 

Про можливе повторне використання щитових деталей старих корпусних меблів

140

Лютий Є.М., Тисовський Л.О., Ляшеник А.В., Полоз В.І.

 

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ У ЦИКЛОНАХ

143

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Башнянин Г.І., Мартин О.М.

 

ОСОБЛИВОСТІ РУХУ І ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ У КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНІЙ СИСТЕМІ

151

Блонська В.І., Ляхоцька М.М.

 

ПРИБУТОК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО РОЛЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

157

Гупало О.Г., Дулюк В.Г.

 

ВЗАЄМОДІЯ АГРАРНОГО І ГРОШОВОГО РИНКІВ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

160

Рібун Л.В.

 

ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

166

Блонська В.І., Пісько Т.І.

 

Соціально-економічна ефективність діяльності торгового підприємства, резерви і шляхи її підвищення

169

Бутитер А.Р.

 

СТРАТЕГІЧНЕ ПОЗИЦІЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ВАТ "ЛЬВІВХОЛОД" НА РИНКУ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

172

Возницька В.Ф.

 

Система регулювання корпоративного сектора економіки України

178

Дутчак І.Б.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІК ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ НАДАННІ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ

181

Карпінський Б.А., Залуцька Н.С.

 

Особливості РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ України

186

Качмарик Я.Д., Хомицький А.І., Сімка М.О.

 

МОДЕЛЮВАННЯ управління та економічної оцінки конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкового механізму

191

Лазур П.Ю.

 

Теорія розвитку та регулювання малого і середнього підприємництва у світовій економічній думці

196

Міценко Н.Г., Іванченко Г.В.

 

Теоретичні аспекти визначення ресурсного потенціалу підприємства ресторанного господарства

204

Ногінова H.М.

 

Методологічні засади дослідження власності та процесу її реформування в умовах перехідної економіки

208

Перебора С.В.

 

Народногосподарське та економічне значення лісів України

218

Блонська В.І., Розумійко Р.З.

 

Матеріальне стимулювання праці персоналу як основний елемент мотивації праці

222

Приймак В.І.

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

225

Копач Н.І., Загвойська Л.Д.

 

ПІДХОДИ І МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ І ЦІННОСТІ ПОСЛУГ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

231

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Міценко Н.Г., Цвих Т.Г., Федорці Н.П.

 

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РИНКУ

238

Важинський Ф.А., Черторижський В.М., Колодійчук А.В.

 

Методологічна і методична база дослідження територіально-виробничої системи

242

Вірт М.Я.

 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

246

Городиський Т.І.

 

Інноваційний потенціал регіональної агломерації "Дрогобиччина": особливості формування та реалізації

249

Давидов І.Г.

 

Управлінський контроль за процесом приватизації та методи його удосконалення

258

Орловська О.В.

 

ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

266

Блонська В.І., Турчиняк Ю.Б.

 

Прибуток підприємства та чинники, які впливають на його розвиток

272

Богдан Р.В., Іщук Г.П.

 

ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

274

Полівчак В.С.

 

РОЗВИТОК КОМЕРЦІЙНОГО БІЗНЕСУ І РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

279

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ