НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2006. – Вип. 16.6. 328 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №3 від 26.10.2006 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Лущак М.М., Делеган І.В., Гунчак М.С.

 

Динаміка чисельності лиса у Карпатах і основні чинники, що її визначають

8

Слюсарчук В.Є.

 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІЩИНи ТА ФУНДУКА:

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ

11

Якимчук А.Ю.

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНІ ЛАНДШАФТНІ ПАРКИ ТА РОЗРОБлення ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

18

Іваницька В.М.

 

ЗМІНА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІДЗОЛИСТО-БУРОЗЕМНИХ ПОВЕРХНЕВО-ОГЛЕЄНИХ ҐРУНТІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДОБРИВ, ЦЕОЛІТІВ І МЕЛІОРАНТІВ

22

Григорьєва В.Г.

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КЛОНОВИХ НАСІННИХ ПЛАНТАЦІЙ МОДРИНИ

28

Масальський В.П.

 

СПОСОБИ ПІДГОТОВКИ ЛИПИ З ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ДО ОЗЕЛЕНЕННЯ

31

Очеретний Д.Г.

 

ВПЛИВ ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА СТРУКТУРУ ГНІЗДОВОЇ ОРНІТОФАУНИ ГРАБОВО-ДУБОВИХ ЛІСІВ ПОДІЛЬСЬКОГО ПОБУЖЖЯ

35

Каганяк Ю.Й.

 

ПРОГНОЗ ПОТЕНЦІЙНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СОСНОВИХ ТА БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ

39

Переходько О.М.

 

Дослідження Залежностей вмісту хімічних елементів у корінні та листі рослин конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) від лісівничо-таксаційних показників лісорослинних умов

45

Гриник Г.Г.

 

Дослідження впливу горизонтальної структури ялинових деревостанів на будову за відносними показниками морфологічних показників деревостанів ДП "Сколівське лісове господарство"

52

Копій Л.І., Король М.М., Копій С.Л.

 

ФОРМУВАННЯ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ НА ДЕВАСТОВАНИХ ЗЕМЛЯХ ЛЬВІВЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ ГІРНИЧО-ХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СІРКА")

56

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Поберейко Б.П., Соколовський Я.І.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВОЛОГОПЕРЕНЕСЕННЯ ВСЕРЕДИНІ ТА НА МЕЖІ НЕРУЙНІВНОЇ ОБЛАСТІ ДЕФОРМУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

82

Голубець В.М., Петришак І.В.

 

Шліфування профільних деталей жорстко-пружним абразивним інструментом

90

Максимів В.М., Ференц О.Б., Манзій С.О., Копинець З.П., Ференц А.О.

 

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ДЕРЕВИНИ У процесі ВИготовлення ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

94

Дендюк М.В., Соколовський Я.І.

 

Вплив параметрів агента сушіння на вологісний і напружено-деформівний стан пиломатеріалів у процесі їх гідротермічної обробки

97

Кійко О.А.

 

ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ БРАКУ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ "ШІСТЬ СИГМА" У ПРОЦЕСІ КАЛІБРУВАННЯ-ШЛІФУВАННЯ ДСП

103

Лупенко С.А., Луцків А.М.

 

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦИКЛІЧНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕОМ

110

Полоз В.І., Шостак В.В.

 

РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРИ РЕМОНТНОГО ЦИКЛУ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ДЕРЕВИНИ

120

Білей П.В., Безноско Ю.Л.

 

Ентропійний метод дослідження теплової характеристики сушильної камери

124

Пилипчук М.І., Степанчук С.П.

 

МЕТОДИКА ОБРОБЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕОМ

128

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Кульчицький Б.В.

 

Економічна діяльність як творчий процес еволюції економічних систем

134

Рібун Л.В.

 

ЛЮДСЬКИЙ Чинник В ЕКОНОМІЦІ XXI СТОЛІТТЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І НАШІ ПРОБЛЕМИ

138

Блонська В.І., Семенюк М.В.

 

Стратегія управління прибутком підприємства "Internet-Україна" з урахуванням рівня тарифів на послуги

143

Кульчицький Я.В.

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ сша

145

Івашко О.М., Міценко Н.Г.

 

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИК ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

153

Блонська В.І., Ботвінова А.Є.

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

156

Давидов І.Г.

 

Сутність та форми державного управління у перехідній економіці

160

Дубовик О.В.

 

ЗМІСТ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

164

Дячишин О.В.

 

Еколого-економічна оцінка інвестицій у лісогосподарське виробництво

172

Коломієць І.Ф.

 

Конкурентоспроможність у системі чинників інтернаціоналізації діяльності підприємств

178

Кундрат С.М., Хом'як Р.Л.

 

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ: СУТНІСТЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

184

Бойко Є.І., Луцишин Т.Л.

 

Фінансова криза на підприємстві та методи її оцінки

187

Павлишенко М.М., Гонсьор О.Я.

 

Прибуток – основний показник фінансового стану підприємства

190

Якімцов В.В.

 

Параметричний опис виробничої системи для аналізу еколого-економічної ефективності кооперування

197

Маринич І.А., Хутка М.І.

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ У МАЛИЙ БІЗНЕС

202

Важинський Ф.А., Черторижський В.М.

 

Розвинута екологічна інфраструктурапоказник конкурентоспроможності регіонів

212

Крочук В.М.

 

Особливості оподаткування фрахтових операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

217

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Скибінський С.В., Басій Н.Ф., Ванівський М.М.

 

Прогноз товарообігу регіону, який обслуговується Львівською ОСС

221

Зубик С.В.

 

ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРУНСЬКОГО ПОЛІГОНУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

227

Балук Н.Р.

 

АКВІЗИЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СТРАХОВИКІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

230

Городиський Т.І.

 

Методика оцінки інноваційного потенціалу регіону

235

Килипенко Н.Є.

 

СТРУКТУРА ВІДСОТКОВИХ СТАВОК  У ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ СИСТЕМІ

241

Крочук В.М.

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

247

Носов О.Ю.

 

ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ГРОШОВИХ СИСТЕМ

252

Свідрик Т.І., Борщук І.В.

 

Фінансові ризики в будівельних проектах: сутність, причини виникнення, страхування

258

Страхарчук В.П., Страхарчук А.Я.

 

Основні принципи системи контролю банківського юридичного ризику

263

Хижнякова Н.О.

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ УКРАЇНИ

273

Юречко О.В.

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

278

Заярна Н.М., Гузєєва А.А.

 

Інвестиційний ризик та його кількісна оцінка

282

Лазур П.Ю.

 

ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ФЕНОМЕНА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

285

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Врублевська О.В.

 

ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА СУБ'ЄКТИВНОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ПРИРОДИ ЯК ОСНОВА ЙОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

293

Мокрий В.І.

 

Місце та роль дисципліни "Екологічна безпека" у національній технології вищої екологічної освіти України

297

Іщук Л.І.

 

досвід диверсифікації джерел фінансування вищої освіти США

303

Босак О.В.

 

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

311

Квак М.В.

 

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ УЧЕНИХ НА НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО (XVI-XIXст.)

315