НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2006. – Вип. 16.5. 260 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №2 від 05.10.2006 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.П. Горошко, П.М. Молочний

 

КАДАСТРОВА ОЦІНКА ЛІСОВИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДИСТАНЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

7

Л.І. Копій, О.Г. Часковський, С.Л. Копій

 

ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ Landsat-TM ТА Landsat-ETM ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСИСТОСТІ ПОРУШЕНИХ ЛАНДШАФТІВ ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ

11

П.І. Лакида, В.М. Смаголь

 

ПЕРЕДУМОВИ, ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" В НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

17

М.М. Бусько, Г.Т. Криницький, С.І. Миклуш, Я.П. Целень

 

СТРУКТУРА ТА ТАКСАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ СУХОДІЛЬСЬКОГО СТАЦІОНАРУ НЛТУ УКРАЇНИ

21

А.І. Гузій, А. Чупрін, А. Галанзовський, Т. Куліш, О. Берегова, Я. Заліщук

 

СТРУКТУРА КОЛОНІЇ СІРОЇ ЧАПЛІ (Ardea cinerea L.) У ЛІСАХ ЗАРІЧАНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА (ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ)

25

В.К. Коновальчук, А.І. Гузій

 

ЛІСОВІ І БОЛОТНІ ЯГІДНИКИ – ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ КОРМОВОЇ БАЗИ БАГАТЬОХ ДИКИХ ПТАХІВ І ЗВІРІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ ТА КАРПАТ

29

С.І. Лебедевич, С.Є. Шутка

 

СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІСОВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

33

М.М. Лущак, І.В. Делеган, М.С. Гунчак

 

Лис звичайний (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) В Карпатах

38

Л.О. Малик

 

Сучасний стан та проблеми використання недеревних лісових ресурсів у західному регіоні України

42

Л.М. Петрова

 

РІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ ЗАПОВІДНИХ ОБ'ЄКТІВ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

44

Ю.М. Ситник, П.Г. Шевченко, Ю.М. Забитівський

 

ТОКСИКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАГИБЕЛІ ВУГРА В ОЗЕРІ ЧОРНЕ ВЕЛИКЕ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ (ОГЛЯД)

50

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

П.В. Білей, І.А. Соколовський, Ю.Л. Безноско

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ РЕЖИМУ СУШІННЯ НА КІНЕТИКУ ПРОЦЕСУ

69

Я.М. Ханик, Т.І. Римар, О.М. Креховецький

 

ГІДРОДИНАМІКА І КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ГЛИНИ У ЩІЛЬНОМУ ШАРІ ПІД ЧАС ІЧ-НАГРІВАННЯ

74

Н.О. Думанський, О.І. Думанський

 

Методи пошуку ефективного розв'язку задачі автоматизованих ліній з вимушеним єдиним ритмом роботи

78

Р.О. Козак, А.В. Герасименко

 

Екологічно чистий теплоізоляційний матеріал на основі тирси та деревинної маси

84

Р.В. Палаш

 

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЗАЛИШКОВІ НАПРУЖЕННЯ В ЗВАРНИХ З’ЄДНАННЯХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ВИСОКОМІЦНИХ СТАЛЕЙ

87

Б.М. Перетятко, І.М. Озарків

 

НОВІ АНТИПІРЕНИ НА ОСНОВІ КАРБАМІДУ ТА СПОЛУК КРЕМНІЮ І ФОСФОРУ

89

М.І. Пилипчук, С.П. Степанчук

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ХВИЛЯСТОСТІ ПРОПИЛУ НА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СТРІЧКОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТАХ

97

Б.П. Поберейко

 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИВИХ тривалого ОПОРУ ДЕРЕВИНИ

102

Я.М. Ханик, О.В. Станіславчук,  В.П. Дулеба

 

КІНЕТИКА КОНВЕКТИВНОГО ТА КОНВЕКТИВНО-КОНДУКТИВНОГО СУШІННЯ МЕТАТИТАНОВОЇ КИСЛОТИ (МТК)

107

В.В. Шостак, Р.Р. Климаш

 

Постановка задачі щодо впливу місця розміщення вентилятора в мережі на його аеродинамічні характеристики

114

Ю.І. Грицюк

 

Динамічне програмування у задачі гільйотинного розкрою

119

Б.Я. Кшивецький

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ З'ЄДНАНЬ ШПИЛЬКОВИХ ПОРІД ДЕРЕВИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВОЛОГОСТІ

126

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

О.В. Врублевська, Н.І. Сірко

 

економічна оцінка недеревної лісової рослинності на території лісового фонду ДП "бродівське лісове господарство"

131

М.Т. Бець

 

Фінансове забезпечення лісового господарства України в умовах ринку

138

А.М. Дейнека, В.З. Холявка

 

еколого-економічні умови використання лісових ресурсів в україні

144

Н.Я. Вовк

 

Методологічні підходи до оцінки якості менеджменту

149

І.Й. Яремко

 

Модель вартісно-орієнтованої корпоративної стратегії як інструмент економічного розвитку суб'єкта господарювання

153

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.З. Ватаманюк

 

ЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ У ПЕРІОД РИНКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИМІРЮВАННЯ

161

І.І. Стеців, І.С. Пігура

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

167

О.О. Кундицький

 

Монетарні інструменти державного регулювання фінансових ресурсів

171

Є.М. Борщук

 

РОЛЬ ООН У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

178

А.М. Жук

 

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СОТ: ПЕРЕВАГИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

184

О.С. Лемішовська

 

Організаційно-правовий зміст поняття "податкова політика" на підприємстві

189

С.В. Мелесик

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

194

В.П. Мороз

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ ТА ВИБРАНОЮ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

199

О.Ю. Носов

 

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ РЕЗЕРВУВАННЯ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ

204

Р.Р. Оленич, І.Р. Оленич

 

Маркетингові стратегії та адаптаційна політика підприємств хімічної промисловості

208

В.І. Приймак

 

ПРОБЛЕМИ, ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

210

Н.О. Хижнякова

 

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

216

Т.Л. Чернова

 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АРК: АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ТА ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ

222

О.М. Шевчук

 

Удосконалення фінансового механізму регулювання розвитку малого підприємництва

234

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ