НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2006. – Вип. 16.3. 296 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №9 від 29.06.2006 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Ю.Й. Каганяк

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РІЗНОВІКОВИХ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У КАРПАТАХ

8

М.М. Король, Р.Р. Вицега

 

МОДЕЛІ РОСТУ СМЕРЕКОВОГО ДЕРЕВОСТАНУ

14

Н.П. Ковальчук

 

САДОВО-ПАРКОВЕ МИСТЕЦТВО У ПРИВАТНИХ САДАХ М. ЛУЦЬКА

18

В.Л. Кульбіцький

 

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ КАТАЛЬПИ В УМОВАХ КУЛЬТУРИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

21

Л.М. Пелиньо, Л.І. Максимів

 

Значення лісів та проблеми обліку лісових ресурсів в Україні

25

Л.І. Алістратова, В.Г. Терлич

 

ДИНАМІКА ЗАХИСНОЇ ЛІСИСТОСТІ У ВИНОГРАДАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ НИЖНЬОДНІПРОВ'Я

30

В.Г. Терлич, Л.І. Алістратова

 

ВПЛИВ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ НА СТАН ВИНОГРАДНИКІВ НИЖНЬОДНІПРОВ'Я

33

В.І. Фомін, Т.П. Вовк

 

ДІЄВІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЛІСІВ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

36

В.В. Шевчук, В.І. Фомін

 

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ СТАНУ ЛІСІВ НА НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ ПІСКАХ

40

І.М. Шейгас, І.М. Гудзь

 

Особливості та перспективи розвитку мисливського господарства України у період реформування галузі

47

Г.Т. Криницький, В.К. Заїка, Р.Т. Гут

 

РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПІВСІБСОВИХ ПОТОМСТВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

52

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В.М. Голубець, І.М. Гончар

 

До питання зношування абразивних деревообробних кругів

64

О.М. Петрів, Я.І. Соколовський

 

деякі аспекти раціоналізації процесу пресування деревостружкових плит

66

І.В. Петришак

 

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ЖОРСТКО-ПРУЖНОГО АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТА

70

В.І. Дерев'янко

 

Теоретичне обґрунтування розмірних параметрів лісоматеріалів

75

І.М. Гончар

 

Особливості теплового балансу при шліфуванні деревини абразивними кругами

78

Ю.І. Грицюк

 

Методика формування допустимих карт розкрою торцевої та основної частин плити на заготовки з введенням до них комбінованих заготовок

81

С.В. Зубик

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ШУМУ ПИЛЯЛЬНИХ ВУЗЛІВ ВІД ЗУБЧАТОГО ВІНЦЯ ДИСКОВОЇ ПИЛИ

97

В.В. Кий, В.Б. Матушевський

 

Аналіз досліджень з питань розколювання деревини

100

А.М. Лудин, В.В. Реутський

 

ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА ГІДРОЛІЗНОГО СПИРТУ

105

М.В. Дендюк, П.П. Дзюрах

 

Електронна версія Id та Ida-діаграм

107

З.Й. Дячун, В.Ф. Прусак

 

СУЧАСНА МЕБЛЕВА ФУРНІТУРА

110

Т.В. Іванишин

 

ЦІЛЬОВА ФУНКЦІЯ СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРИВЕРСТАТНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ ІЗ ГНУЧКИМ АГРЕГАТУВАННЯМ ОБЛАДНАННЯ

114

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Л.Д. Загвойська, В.О. Савчин

 

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕЛЕ­НИХ ЗОН ЛЬВОВА У КОНТЕКСТІ ВИМОГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

119

С.С. Гринкевич, Н.В. Кузьменко

 

Державне регулювання заробітної плати

125

В.С. Полівчак

 

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ КОМЕРЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

128

А.М. Дідик

 

Процес планування поточних витрат у корпорації

134

С.С. Гринкевич, І.О. Смолярчук

 

Важелі державного регулювання ринку праці в Україні

141

С.Г. Шевченко

 

Макроекономічний аналіз інфляційних процесів і підходи до прогнозування норм інфляції

144

Р.Р. Оленич, І.Р. Оленич

 

Деякі підходи до обґрунтування маркетингових стратегій підприємств хімічної промисловості

154

В.І. Блонська, В.П. Горзов

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ української економіки в ринкових умовах

156

Н.М. Галазюк

 

Теоретичні аспекти регулювання дохідності природних монополій

162

С.С. Гринкевич, Х.М. Ворошилова

 

Формування трудового потенціалу: проблеми та напрями забезпечення його розвитку

168

С.С. Гринкевич, О.І. Кавуза

 

Формування і розвиток ринку праці в Україні, напрями його регулювання

172

Н.М. Заярна, С.О. Котирєва

 

Проблеми ресурсного забезпечення АПК України та шляхи їх вирішення

175

Н.Є. Килипенко

 

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ УЧАСНИКАМИ ГРОШОВОГО РИНКУ

180

С.Е. Коновал

 

Розвиток фінансових ринків: світовий досвід

186

Г.М. Кравець

 

Ефективність використання зовнішньої заборгованості у країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються

195

Л.А. Лепак

 

Методологічні засади аналізу і синтезу автоматизованих інформаційних систем організаційного управління

198

О.Ю. Носов

 

КРЕДИТНІ ГРОШІ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ

203

О.В. Санін

 

Передумови виникнення інноваційних фінансових інструментів

209

Є.М. Борщук

 

КОНЦЕПЦІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

213

М.В. Гомонай

 

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ У ПРОМИСЛОВОСТІ МІСТА ЛЬВОВА

220

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

І.П. Мойсеєнко, О.Б. Стефанишин

 

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

230

С.М. Лихолат, О.І. Саврук

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ (на прикладі ринку соків)

234

С.С. Гринкевич, М.Т. Мазурська

 

СТАН МОЛОДІЖНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

239

І.Г. Давидов

 

Інституційні проблеми приватизації та її вплив на національну економіку

241

В.П. Савчук

 

ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ЧИСТОЇ ТЕПЕРІШНЬОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ НАФТОВОЇ І ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

249

А.Г. Боярчук

 

Лібералізація енергетики: досвід США та можливість його застосування в Україні

254

С.С. Гринкевич, І.Р. Груй

 

Міжнародна міграція робочої сили та її розвиток в Україні

259

Р.І. Лепак

 

Сучасні інструменти активізації інвестиційного кредитування

262

Н.Г. Міценко, І.В. Мельничук

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБІГУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

270

Н.С. Меда

 

Особливості становлення банківської системи України та їх вплив на формування стратегії розвитку банків

274

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ