НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2006. – Вип. 16.2. 332 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №8 від 25.05.2006 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Г.Т. Криницький, В.К. Заїка,  Р.Т. Гут

 

ДИНАМІКА РОСТУ ПІВСІБСОВИХ потомств СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА ЛЬВІВСЬКОМУ РОЗТОЧЧІ

9

І.Ф. Калуцький, М.М. Запоточний

 

Особливості покращення рекреаційного використання лісових ландшафтів Прикарпаття

12

В.П. Шлапак, Л.А. Колдар

 

БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ РОДУ CERCIS L.,  ІНТРОДУКОВАНИХ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

19

Т.І. Вовчук

 

Біологічні активи лісового господарства

24

Л.І. Дяченко

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИРОДНИХ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН УКРАЇНИ

27

Ю.Й. Каганяк

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ АГРЕГОВАНОГО НА ТИПОЛОГІЧНІЙ ОСНОВІ ГОСПОДАРСТВА

31

Ю.В. Муравйов

 

Планування мисливсько-господарської діяльності як інструмент реалізації екологічної і лісової політик

38

С.В. Роговський

 

ВНУТРІШНЬОВИДОВА МІНЛИВІСТЬ ТА АДАПТАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ (QUERCUS ROBUR L.) НА ПРИКЛАДІ ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ ДЕНДРОПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ"

41

В.М. Худинець

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ ПАРКУ "СИНЕВИР"

47

М.В. Шадура, І.Т. Гулик

 

СКЛАД ЗИМОВОГО РАЦІОНУ КОЗУЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ (Capreolus Capreolus L.) НА ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ

52

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Б.П. Поберейко

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОРОТКОЧАСНОЇ МІЦНОСТІ ДЕРЕВИНИ

73

О.А. Кійко

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИПУСКУ У ПРОЦЕСІ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ І ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

77

І.М. Озарків, З.П. Копинець, Й.Л. Ацбергер

 

Методика дослідження критерію Кірпічова як основного КРИТЕРІЮ тріщиноутворення у процесі конвективного сушіння деревини

81

Р.Я. Бать, М.С. Мальований

 

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ БІОКОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ ЛІСОВОЇ ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

86

С.Ф. Гавенко, Й.Л. Ацбергер, З.П. Копинець

 

Методи дослідження КРИТЕРІЮ Нусельта в першому періоді сушіння листових матеріалів (шпону, картону)

88

Р.І. Гущак

 

МЕХАНІКА В ТЕОРІЇ МАГНЕТНОГО ПОЛЯ

91

В.В. Кий

 

До питання про довжину випереджуючої тріщини та зусилля, що при цьому виникають

93

В.Ф. Кондрат, Б.І. Гайвась, Ю.М. Губер, Б.М. Гнідець

 

ДО ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО ПОСТІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ НА СУШІННЯ ПОРИСТИХ ТІЛ

97

Ю.М. Рашкевич, Н.О. Кустра, Д.Д. Пелешко

 

Удосконалений алгоритм Центрування зображень на основі методів КОРЕЛЯЦІЙНОГО аналізу

108

З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак

 

ВПЛИВ ДОМІШКОВИХ АНІОНІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГЕНЕРАЦІЇ ЦЕНТРІВ ЗАБАРВЛЕННЯ У КРИСТАЛАХ SrCl2Me+. ОДНОВИМІРНА МОДЕЛЬ

112

С.Г. Ягольник, В.І. Троцький, Я.М. Ханик

 

КІНЕТИКА ХІМІЧНОГО МОДИФІКУВАННЯ ЦЕОЛІТІВ СУЛЬФАТНОЮ КИСЛОТОЮ

118

А.І. Дубинін, В.В. Майструк, Р.І. Гаврилів

 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОГО ДІАМЕТРУ ВЛОВЛЕНОГО ПИЛУ d50 ДЛЯ ПРЯМОТЕЧІЙНОГО ЦИКЛОНА З КОАКСІАЛЬНОЮ ВСТАВКОЮ

122

М.В. Дендюк, Я.І. Соколовський

 

ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНИЙ СТАН У ПРОЦЕСІ ЇХ СУШІННЯ

125

Б.Б. Дівеєв, П.П. Онуфрик

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЦЬ ДЕМФУВАННЯ У ШАРУВАТИХ СТІЛЬНИКОВИХ СТРУКТУРАХ

133

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Я.В. Кульчицький

 

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПРОГРЕСУ ЯК ФУНДАМЕНТ ПОРІВНЯННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

139

В.З. Холявка, А.М. Дейнека

 

еколого-економічні умови відтворення лісових ресурсів в Україні

143

А.В. Шлапак

 

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ ТА ЙОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

149

Н.Р. Брегін, О.Ю. Масленніков

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОЄДНАННЯ ФІНАНСОВИХ ТА НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

156

Ф.А. Важинський, В.М. Черторижський

 

Екологізація регіону – стратегічний напрямок підвищення його конкурентоспроможності

158

О.В. Гнідець, М.М. Павлишенко

 

РИЗИК ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

161

С.С. Гринкевич, В.О. Бобко

 

Ефективність використання основних фондів торговельного підприємства

165

В.І. Душка

 

попит на молоко і молочну продукцію у Волинській області

167

Б.І. Кабаці

 

ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

173

Я.Д. Качмарик, О.О. Ільчук

 

ЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

176

Г.А. Лех, В.Г. Дулюк, О.В. Лисюк

 

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНИХ ВІДНОСИН

(на прикладі Львівщини)

181

С.М. Лихолат, П.Р. Маделик

 

Економічна сутність прибутку підприємства

186

С.М. Лобозинська

 

Правове регулювання банківської діяльності в Україні

190

Н.Г. Міценко, О.М. Кринська

 

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

194

Н.С. Меда

 

Конкурентна позиція банку: детермінанти визначення та стратегічні альтернативи

198

І.П. Мойсеєнко, Л.А. Мачкур

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

201

В.М. Сльота, О.Ю. Масленніков

 

Нормування товарних запасів із використанням відносних коефіцієнтів співвідношення

207

О.В. Стефанишин

 

Трансформація соціального капіталу в напрямку постіндустріалізму

209

Л.І. Стецько

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

217

У.Р. Сухорська, Н.Б. Ярошевич

 

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

220

О.О. Цогла

 

Ризики, які властиві диверсифікації діяльності підприємств

223

І.І. Стеців, Я.В. Кравчишин

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

227

Л.П. Карбовник

 

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ

231

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

І.А. Маринич, А.В. Шемечко

 

Внутрішня торгівля як один з найважливіших чинників економічного потенціалу країни

238

Н.Г. Міценко, Л.С. Малецька

 

ВИТРАТИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА, ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА РЕЗЕРВИ ЕКОНОМІЇ

242

М.Я. Вирста

 

Пропозиції щодо кредитування житлового будівництва

247

Н.М. Галазюк

 

Оцінка результативності муніципально-експлуатаційних підприємств

250

І.Г. Давидов

 

Управлінський контроль за процесом приватизації та методи його удосконалення

255

Н.С. Дворяшина

 

Інвестиції – основа економічного і соціального розвитку країни

263

Н.Є. Килипенко

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ ТА ЙОГО СТРУКТУРИ

267

С.Е. Коновал

 

Фінансова політика держави і проблеми державного регулювання фінансових систем перехідного типу

272

Н.Г. Міценко, Т.С. Петрук

 

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І В ОРГАНІЗАЦІЯХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

280

Р.М. Перожак, І.С. Піцюра

 

Проблеми фінансування реалізації стратегії розвитку регіону

284

Л.Б. Сіверська

 

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

287

О.В. Санін

 

Біржі та ринок ф'ючерсних угод

291

Т.В. Сива

 

Зміст і характерні ознаки страхових послуг

294

І.І. Стеців, Р.Я. Пахолок

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ

298

О.О. Кундицький

 

До питання про суть державного регулювання економіки

302

Ю.Я. Ковальчук

 

ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ

307

І.Ф. Коломієць

 

СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

313

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ