НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України :
Збірник науково-технічних праць.

 Львів : НЛТУ України. 2006. – Вип. 16.1. – 456 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол № від ..2006 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

С.С. Мергель

 

Сертифікація деревини клена-явора і явора для виготовлення дерев'яних музичних інструментів за її фізичними й акустичними властивостями

10

Ю.Й. Каганяк

 

ДИНАМІЧНІ РЯДИ РОЗПОДІЛУ ДВОХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ

14

П.Т. Ященко, М.М. Корусь, В.В. Турич

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕЛІОРАЦІЇ НА ЗМІНУ ТАКСАЦІЙНИХ  ПОКАЗНИКІВ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ШАЦЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

19

Йоланта Крульчик, Марек Тукєндорф

 

Аналіз складу багатоскладникової зернової суміші на прикладі корму для голубів у промислових умовах

26

Л.О. Бабій, Л.А. Колдар, М.В. Небиков

 

РОЗМНОЖЕННЯ GLEDITSIA TRIACANTHOS L. У КУЛЬТУРІ IN VITRO

31

Збігнєв Лаурув

 

Розточанський кам'яний ліс

35

О.В. Білик, В.М. Грабовий

 

ЯЛИНА КОЛЮЧА (PICEA PUNGENS ENGELM.) У НАСАДЖЕННЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ (ІНТРОДУКЦІЯ,  РОЗМНОЖЕННЯ, КУЛЬТИВУВАННЯ)

44

Н.Г. Лук'янчук, О.В. Бурмас

 

БІОІНДИКАЦІЙНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЦЬ

48

М.М. Лущак

 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДИНАМІКА ЗМІНИ  ЧИСЕЛЬНОСТІ ВОВКА (Canis lupus Linnaeus, 1758)  У КАРПАТАХ

52

Л.М. Петрова

 

ОЦІНКА СТАНУ МЕРЕЖІ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ: ПРИРОДНИЧО-ЛІСІВНИЧИЙ ПІДХІД

56

В.Ф. Собченко

 

Клен польовий (Acer campestreL.) – семантика та синонімія

61

З.М. Юрків, С.В. Жмурко

 

БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ КОРЕНЕВИХ СИСТЕМ ТА РОЗПОДІЛ МАСИ ДЕРЕВ БАРХАТУ АМУРСЬКОГО

67

С.В. Роговський

 

РІВНІ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ В ПОПУЛЯЦІЯХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ТА ВІДПОВІДНІ АДАПТИВНІ РЕАКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ Quercus robur L.)

71

В.П. Шлапак, В.А. Вітенко

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ MACLURA РOMIFERA (RAFIN.) SCHNEID

77

І.В. Делеган, М.Л. Вдовцов

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В ПОДІЛЬСЬКОМУ ЛІСОМИСЛИВСЬКОМУ РАЙОНІ

80

Г.П. Іщук

 

ОЦІНКА ДЕКОРАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ ВИДІВ РОДУ JUGLANS L.

87

Я.М. Слободян, П.Я. Слободян

 

Санітарні рубання – один із основних заходів оздоровлення і оптимізації похідних ялинників північно-східного макросхилу Українських Карпат

91

М.В. Брик, Р.І. Литвин

 

Проблеми активізації інвестування сільськогосподарського виробництва

95

Р.Т. Гут, А. Дзялук

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ В ПОПУЛЯЦІЇ PINUS SYLVESTRIS L. ЗА ДОПОМОГОЮ ХЛОРОПЛАСТНИХ МІКРОСАТЕЛІТІВ

99

С.О. Грицюк, І.І. Даценко

 

деякі результати Комплексного моніторингу за станом якості води басейну річки Дністер

104

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

М.П. Мартинців, І.В. Бичинюк

 

Підвищення надійності канатних лісотранспортних систем способом їх поелементного резервування

108

Н.І. Библюк, Р.В. Зінько, Р.М. Дадак, О.М. Маковейчук

 

Дослідження динамічних властивостей дволанкового автопотяга при подоланні одиничної перешкоди типу "сходинка"

113

О.А. Стиранівський

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ТРАСУВАННЯ МАРШРУТУ ЛІСОВОЇ ДОРОГИ В СЕРЕДОВИЩІ ARCGIS

119

І.В. Кузьо, М.Г. Яковенко, М.П. Мартинців

 

НЕСТАЦІОНАРНІ КОЛИВАННЯ ПІДВАНТАЖЕНОЇ СТРІЧКИ

122

О.М. Удовицький

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНВЕЄРІВ У ЛІСОВІЙ ТА ДЕРЕВООБРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

130

Є.В. Харченко, М.Б. Сокіл

 

КОЛИВАННЯ РУХОМИХ НЕЛІНІЙНО-ПРУЖНИХ СЕРЕДОВИЩ І АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД В ЇХ ДОСЛІДЖЕННІ

134

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Б.П. Поберейко

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КРИТЕРІЙ МІЦНОСТІ ДЕРЕВИНИ  У ПРУЖНІЙ ОБЛАСТІ ДЕФОРМУВАННЯ

139

В.І. Полоз, В.В. Шостак

 

МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСУ ДЕТАЛЕЙ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ДЕРЕВИНИ РІЗАННЯМ

144

В.О. Маєвський, В.М. Максимів, Р.І. Мацюк, Р.М. Дадак

 

Визначення об'ємного Виходу пилопродукції для технологічних потоків на базі стрічкопилкового обладнання

150

І.Т. Ребезнюк, М.М. Вовчок

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕЛИЧИНИ РОЗВЕДЕННЯ ЗУБЦІВ ВУЗЬКОЇ КОЛОДОПИЛЯЛЬНОЇ СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ НА БІК ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ЇХ ВІДГИНАННЯ

159

З.П. Весоловський, В.М. Фаст

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОВІДНИКОВОГО СКЛАДУ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ МЕТАЛІЗАЦІЇ ПОВЕРХОНЬ

163

С.Ф. Гавенко

 

ВПЛИВ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ТРИВАЛІСТЬ СУШІННЯ ШПОНУ ТА КАРТОНУ

166

В.В. Гомонай

 

Аналіз та визначення зусиль при різанні  попередньо напруженої деревини

169

В.П. Куц, О.М. Марціяш

 

ОЦІНКА РОЗДІЛьнИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦИКЛОНА Зі СТУПЕНЕВИМ ВІДВЕДЕННЯМ ПИЛУ

173

І.М. Озарків

 

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТРИВАЛОСТІ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

181

Б.І Хархаліс, Ю.І. Наполова

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

184

В.В. Шостак, В.В. Пуна

 

Експериментальна установка для визначення сил різання деревини на горизонтальних стрічкопилкових верстатах

191

С.Г. Ягольник, В.І. Троцький, Я.М. Ханик

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ХІМІЧНОГО МОДИФІКУВАННЯ КЛИНОПТИЛОЛІТУ З ДОПОМОГОЮ РЕНГЕНОФАЗОВОГО АНАЛІЗУ

195

К.І. Янгурський, І.В. Атаманова, В.М. Фаст

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВИРОБІВ МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

198

В.В. Шостак, Р.Р. Климаш

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ КОЛЕКТОРА-ЗБІРНИКА КУЩОВИХ АСПІРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК

204

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Я.В. Кульчицький

 

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ

209

О.М. Адамовський

 

СУЧАСНИЙ СТАН І ЗАВДАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

215

В.І. Блонська, Т.М. Глуха

 

Основні засоби підприємства та проблеми ефективності їх використання (на прикладі КБП "Карпатбуд")

221

У.З. Ватаманюк-Зелінська

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО  УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

225

Ю.В. Муравйов

 

Екологічна сертифікація продукції мисливського господарства та мисливства як інструмент екологічної і лісової політики

227

П.В. Білей, Н.П. Яворська

 

Методика визначення техніко-економічних показників роботи сушильних камер для пиломатеріалів

231

О.Ю. Бочко, О.В. Симканич

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНої ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ

236

О.В. Горбачевська, Н.Н. Рим

 

ПРОБЛЕМА ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

242

Г.Я. Ільницька-Гикавчук

 

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

249

У.М. Ковалишин

 

Роль та місце управлінського обліку в системі управління сучасним підприємством

253

С.Е. Коновал

 

Концептуальні засади розбудови фінансової системи України

259

Р.М. Курильців

 

Екологічна оцінка раціоналізації використання і охорони земель

266

Н.Є. Лихолат

 

Розшарування селянства Польщі і Західної України у період економічної кризи 1929-1933 рр.

270

О.В. Стефанишин

 

Людський потенціал ринкової економіки України

276

О.І. Ященко, А.О. Шевцова

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

284

О.В. Врублевська

 

еволюція енергетичного підходу в еколого-економічних дослідженнях

289

О.А. Васюта, О.С. Васюта

 

Піднесення результативності застосування економічних інструментів екологічної політики Польщі

296

І.А. Дубович

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА, ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

316

П.А. Заремба

 

Маркетинговая среда предприятий мясоперерабатывающей промышленности и механизм её оценки

320

Л.І. Новосельська

 

ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ  РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

327

Н.М. Галазюк

 

Формування прибутку муніципальних природних монополій

332

З.О. Коваль

 

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НА РІВЕНЬ ЦІН ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

338

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

В.І. Блонська, Р.Л. Лупак

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА –  ОСНОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ

345

Я.Г. Братівник, О.О. Коваленко

 

Сітковий метод оперативно-календарного планування комплексу робіт в умовах ризику.

350

М.П. Генсецький

 

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗАГАЛЬНОГО ВИДУ ГІС ЯК ПРИКЛАД ОБРОБНОЇ СИСТЕМИ

354

Н.М. Заярна

 

Вплив зовнішнього середовища на діяльність торговельного підприємства

358

Х.Б. Іжик, О.Б. Курило

 

ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ – ЗАПОРУКА УСПІХУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

362

Б.І. Кабаці

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

369

Я.Д. Качмарик, Х.Б. Риб'як

 

Систематизація цілей стратегічного управління потенціалом підприємства

373

М.К. Колісник, Н.Б. Ярошевич

 

Інститут банкрутства як інструмент антикризового управління виробничо-господарських структур

377

О.В. Колянко

 

Критерії та показники інвестиційних процесів у регіоні

382

С.М. Лихолат, Ю.А. Цибанєва

 

МОНЕТАРНА КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ

389

В.П. Мусаткіна

 

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАКАРПАТТЯ

394

М.Б. Паласевич

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

398

В.С. Полівчак

 

КОМЕРЦІЙНИЙ БІЗНЕС: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ФОРМИ

403

У.Р. Сухорська

 

РОЛЬ ФУНКЦІЙ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

410

Н.С. Тимошик

 

Цінові та якісні тенденції хлібопекарських підприємств

413

Б.І Хархаліс, В.В. Бондаренко, І-Р.Р. Хархаліс

 

УТИЛІЗАЦІЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ ЛІКВІДОВАНИХ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН – МЕТОД ОТРИМАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА ТА ЗНИЖЕННЯ ЗАГАЗОВАНОСТІ ДОВКІЛЛЯ

418

О.І. Ященко, С.В. Чиж

 

СИСТЕМА ПРЕМІЮВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

423

І.Г. Давидов

 

Сутність та форми державного управління у перехідній економіці

428

М.В. Людвічук

 

Модерна ідентифікація кооперації у контексті трансформаційних процесів

433

Л.І. Новосельська, М.П. Оліярник

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

438

В.І. Рибчак

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

441

Н.Я. Скірка

 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ НА СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

446

С.В. Мелесик

 

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ЯК ІНСТИТУЦІЙНІ ОДИНИЦІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКІВ

448