НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ :
Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища.

/ Збірник науково-технічних праць.
Львів: УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.7. – 336 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 22.12.2005 р.)

1. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Н.К. Васильєва

 

Нечітка модель конкурентного поширення аграрних інновацій на засадах екологізації економіки

7

Л.Д. Загвойська, О.І. Пастернак

 

Застосування технологій штучного інтелекту для вирішення еколого-економічних проблем

13

Уільям Кітон, Аустін Трой

 

Поєднання екологічних і економічних цілей у контексті формування характеристик стиглих лісів

20

Марія Ніжнік, Анатолій Ніжнік

 

Аналіз поглядів населення Шотландії на стале лісогосподарювання

34

Лідія Заднік-Штірн

 

Підхід багатокритеріальної оптимізації до менеджменту лісового  господарства з урахуванням багатоцільового використання

42

В.О. Зубач, Л.Д. Загвойська

 

Дослідження уподобань населення щодо послуг міських парків і зелених зон у контексті міського лісівництва

53

І.М. Сотник, О.М. Сотник

 

Методичні підходи до оптимізації дисконтних ставок інвестиційних проектів у сфері природокористування

61

О.М. Адамовський

 

МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

67

Алексей Войнов

 

Два режима возможной поддержки функционирования эколого-экономической системы

71

2. Лісова політика у контексті екологізації економіки

Є.І. Сенько

 

Проблеми екологізації лісової політики України (зарубіжний досвід)

87

А.М. Дейнека

 

Екологізація лісокористування як основа сталого розвитку лісового сектора економіки

93

В.Ю. Вовченко, М.О. Малеванова,  В.І. Домніч

 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА МИСЛИВСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ УКРАЇНИ

100

О.П. Павліщук

 

Особливості формування системи критеріїв та індикаторів для оцінки сталого розвитку лісового господарства України

103

А.М. Вічевич, Д.Р. Яцюк

 

Екосистемний підхід щодо Управління лісами України

109

Г.Б. Гладун

 

Значення захисних лісових насаджень для забезпечення сталого розвитку агроландшафтів

113

І.П. Соловій, Л.Ф. Монастирська

 

Інструменти лісової політики в умовах формування ринків екологічних послуг лісів

119

А.А. Головко

 

Можливі шляхи реформування органів державного управління лісовим господарством України

125

В.В. Кулик, Ю.А. Хітрина

 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ чинник ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

132

В.П. Ворон, О.В. Леман, Т.Ф. Стельмахова

 

пожежі як чинник дестабілізації стану лісів зелених зон міст Украіни

139

І.М. Синякевич, В.С. Дудюк

 

Концепція національної цінової політики  в лісовому господарстві України

145

Ю.В. Муравйов

 

Менеджмент мисливського господарства

151

О.Ю. Галкін

 

СИСТЕМА ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЛІСОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ

155

О.В. Дячишин

 

Еколого-економічна ефективність рубань лісу на підприємствах лісового господарства Львівської області

159

А.И. Радунцева

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЕЕ КОМПОНЕНТЫ: ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

163

І.М. Лицур

 

ЛІСОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

170

Г.С. Гулик

 

Реформування системи прав власності на лісовий фонд як передумова екологізації лісокористування

174

В.Р. Ковалишин

 

Аналіз чинників, що впливають на розвиток екологічної сертифікації лісів

179

А.М. Польовський

 

Застосування моделей загальної рівноваги для аналізу лісової політики

185

3. Екологічний менеджмент і маркетинг

І.І. Дідович, Л.А. Коваль, А.П. Дідович

 

ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ

190

В.Т. Польовська, Ю.Ю. Туниця

 

Екологізація планування маркетингу на підприємстві

196

М.А. Хвесик, П.М. Скрипчук, Л.В. Радчук

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ  НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

205

О.О. Курдина

 

системА екологічного менеджменту: Принципи формування і впровадження

211

Л.І. Максимів, І.С. Буйна

 

Формування концепції екологічного аудиту  в Україні у контексті європейської інтеграції

215

О.А. Потай

 

Підходи до побудови і впровадження  інтегрованих систем екологічного менеджменту

220

В.М. Андерсон

 

ГЕОМЕНЕДЖМЕНТ І ГЕОМАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ РЕГІОНІВ

224

П.М. Скрипчук

 

Екологічний аудит територій як інструмент збалансованої регіональної економіки

230

О.В. Садченко

 

КОРПОРАТИВНІ ФУНКЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ  В УМОВАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА

238

А.І. Мартієнко

 

Теоретичні засади формування комплексної системи екологічного ліцензування

244

Ю.П. Кушнір

 

ПЕРСПЕКТИВИ впровадження системи ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ на промислових підприємствах

251

О.М. Яворська

 

КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

254

В.М. Козаченко

 

Котельня на виробництві струганого шпону з використанням власних відходів та дотриманням екологічних стандартів ISO 14001, EMAS

260

4. Еколого-економічні проблеми розвитку туризму і рекреації

Б.В. Буркинський

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ соціально-економічного розвитку Причорноморського регіону: загрози, перспективи, принципи

266

І.А. Дубович, Т.П. Василенко, О.В. Вичка

 

Особливості та перспективи розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва у галузі туризму

274

Л.М. Черчик

 

НОВІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

279

Н.Г. Криницька

 

Стратегія покращення рекреаційного використання природно-ресурсного потенціалу Львівщини в контексті сталого розвитку

285

Л.М. Грановська

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

288

Л.М. Архипова, Я.О. Адаменко

 

Оцінка впливу антропогенного навантаження на повітряне середовище туристичного комплексу "Буковель"

295

М.Д. Балджи

 

ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС ЯК СКЛАДОВА  ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

300

Е.А. Кульчицька

 

РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

306

Т.В. Кундельська

 

Деякі питання взаємодії рекреаційно-туристичної діяльності та навколишнього природного середовища

309

І.В. Шукель

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

313

К.Е. Шурда

 

ПРОБЛЕМЫ СБЕРЕЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ

322

Л.А. Лупоносова

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ

327