НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ :
Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища.

/ Збірник науково-технічних праць.
Львів : УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.6. – 540 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №5 від 22.12.2005 р.)

ПЕРЕДМОВА

1. Теоретичні положення екологізації економіки

 

Ю.Ю. Туниця

 

Сучасний маркетинг у контексті проблем екологізації ринкової економіки

14

П.М. Олійник

 

Екологізація регіонального економічного розвитку як складова загальнодержавної політики поліпшення якості життя

23

Герман E. Дейлі

 

Сталий розвиток: визначення, принципи, політики

27

Томас ЖИЛІЧ

 

Ліс як суспільне благо

39

В.О. Шевчук

 

НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ

49

Ю.І. Стадницький

 

Еколого-економічні аспекти гірської політики європейського союзу

59

Л.С. Гринів

 

Економічна теорія природного капіталу: нові моделі, функції та оцінки

65

О.О. Веклич

 

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

71

С.М. Стойко

 

Еколого-економічні принципи оптимізації трансформованих лісів України на засадах системи наближеного до природного лісівництва

78

А.И. Амоша, И.В. Петенко, Н.Л. Недодаева

 

возможности экологизации экономики и повышения её эффективности путем использования ресурсного потенциала производственных отходов

86

І.М. Синякевич

 

Екологізація розвитку: суть, об'єктивна  необхідність, принципи, інструменти,  перспективи для України

98

М.І. Долішній

 

Регіональні аспекти екологізації економіки

103

В.К. Мамутов

 

Экологизация хозяйственного права

112

Юрій Солтис

 

американська концепція екологізації економіки як прагматична альтернатива кіотському протоколу

114

2. Соціально-гуманістичні аспекти екологізації економіки

Л.Р. Лиско

 

ПРЕДМЕТНА СФЕРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В СУСПІЛЬСТВІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: УНІВЕРСУМСНО-СИНЕРГЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

121

І.М. Синякевич, В.З. Холявка

 

Екологізація як інструмент подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки

129

Л.Д. Загвойська

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

136

Т.В. Кожемякіна, А.С. Маловічко

 

Сталий економічний розвиток та проблема підвищення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку

143

Л.В. Дейнеко, Є.В. Хлобистов, А.О. Коваленко

 

Еколого-економічні аспекти формування моделі продовольчої безпеки України

149

Є.М. Борщук

 

Концепція стійкого розвитку і проблеми переходу на еколого-економічну модель господарювання

160

К.В.Смірнова

 

Деякі напрямки екологізації економіки України

165

І.А. Дубович

 

Екологізація транскордонних відносин: теорія і практика

169

О.П. Рябоконь, В.В. Лавров

 

МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ "СУСПІЛЬСТВО-ПРИРОДА" У КОНТЕКСТІ КАТЕГОРІЇ "ЯКІСТЬ"

174

В.П. Оліферчук

 

СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ

182

Н.І. Хумарова

 

Екологічні цільові програми у системі державного регулювання природокористування

187

В.В. Лавров,  В.Д. Солодкий

 

НАПРЯМКИ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ПІВНІЧНІЙ БУКОВИНІ

194

С.Л. Брошкова

 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

201

О.В. Степанова

 

Організаційно-економічні принципи соціального капіталу підприємства

207

Е.В. Коваленко

 

Роль трансакционных издержек предприятия в условиях перехода к информационному обществу

212

Я.В. Кульчицький

 

Екологічна парадигма розвитку економічної теорії у контексті посилення екологізації економіки

220

Б.М. Одягайло

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИМІРУ ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІК У ТРАНЗИТИВНИХ СУСПІЛЬСТВАХ

225

Т.В. Трегобчук

 

Досвід екологізації економіки у країнах-членах Євросоюзу і можливість його використання в Україні

231

Т.Ю. Туниця

 

МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

238

М.І. Гайковський

 

РЕЛІГІЯ та ЕКОЛОГІЯ

242

Л.В. Жарова

 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК: ПРОСТОРОВИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

253

І.В. Шевченко

 

Особливості формування природоохоронної політики в умовах перехідної економіки

260

3. Прикладні аспекти екологізації економіки

Л.І. Максимів

 

Промислове виробництво і сталий розвиток:  проблеми, тенденції, наслідки

268

І.Г. Єгорова, Я.О. Ізмайлов

 

КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

275

Ю.В. Зима

 

Зло, яке чинимо щодня

283

О.В. Врублевська

 

ВПЛИВ ВЗАЄМОДІЇ РИНКІВ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

296

О.Р. Губанова

 

ВАРТІСНА ОЦІНКА ОБ'ЄКТІВ РОЗМІЩЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ – УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН У ПРИРОДООХОРОННІЙ СФЕРІ

301

О.Я. Лазор, О.Д. Лазор, Л.Д. Загвойська

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ

307

Н.М. Андрєєва

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

314

І.М. Кобушко

 

Теоретичні основи екологічного бюджетування

320

Н.І. Дучинська

 

КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОТИВАЦІЇ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ

326

В.В. Лавров

 

КОНФЛІКТ СОЦІАЛЬНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК БАЗОВА ПЕРЕПОНА НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ "СУСПІЛЬСТВО-ПРИРОДА" В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

332

А.О. Бондаренко

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

339

М.Т. Бець

 

Еколого-фінансові проблеми бюджетування об'єктів природно – заповідного фонду  (на прикладі національних природних парків)

344

В.В. Якімцов

 

Перспективи та шляхи розвитку кооперування з урахуванням екологічного імперативу

349

С.Г. Шунтова

 

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ  ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ

353

Н.А. Cтепанюк

 

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

357

О.В. Юречко

 

ЕКОЛОГІЧНІ САНКЦІЇ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

360

Р.Я. Кіндрат

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РЕСУРСАМИ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

366

Л.Є. Купінець

 

ЕКОЛОГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

371

А.В. Івануса

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВИ ВИРОБНИЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

377

Р.O. Крижановський, O.М. Громова, О.М. Берестеннікова

 

Проблемні аспекти нетрадиційної енергетики у Приморському регіоні

382

Є.В. Мішенін, Р.П. Косодій

 

Фінансово-організаційні проблеми диверсифікації економічної активності сільського населення

386

С.І. Рассадникова

 

Стратегія і тактика екологізації інвестиційної діяльності

396

О.В. Загорий

 

Специализированные финансово-кредитные учреждения как элемент институциональных изменений экономики в условиях устойчивого развития

402

Є.М. Романів

 

Місце Державної контрольно-ревізійної служби України у дослідженні проблем  екологізації економіки

406

І.А. Сааджан

 

ПРО СТРАХУВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

418

М.М. Якуба

 

Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку в контексті оцінки екологічних втрат

424

4. Економічні аспекти екологізації землекористування

І.П. Липинець

 

Методичний підхід до еколого-економічної оцінки земельних ресурсів у зоні зрошення півдня України

429

Н.Є. Стойко

 

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ вдосконалення ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

433

Н.М. Марценюк

 

Економічний механізм екологізації виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

437

О.Т. Іванишин

 

Екологічно зорієнтовані напрями просторового розвитку при плануванні сталого землекористування

443

Т.О. Євсюков, О.А. Сохнич

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

450

О.С. Новікова

 

Механізми впровадження інновацій у сільському господарстві на засадах сталого розвитку

458

В.І. Сапич

 

Становлення відносин приватної власності на землю

462

О.М. Яценко

 

Еколого-економічні аспекти ринкових перетворень аграрного сектора Житомирської області у контексті євроінтеграції

468

Д.І. Пшоняк

 

Теоретико-практичні аспекти еколого-економічної ефективності трансформаційних процесів у хліборобстві (землеробстві)

475

В.О. Мандрик

 

Еколого-економічні проблеми відтворення порушених земель у контексті вимог екологічної політики

482

А.В. Колісник, І.В. Колісник, Д.В. Федосієнко, Р.І. Коваль

 

Економіко-технологічні аспекти біологічної азотфіксації в екологічному рослинництві

488

М.В. Смолярчук

 

ТЕНДЕНЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

491

C.Є. Романчук

 

ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ, ЗУМОВЛЕНИХ ДІЯЛЬНІСТЮ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ТВАРИННИЦЬКОГО ПРОФІЛЮ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

494

Н.М. Сапич

 

Вдосконалення оподаткування як інституціональний чинник підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь

497

А.Я. Сохнич, М.В. Смолярчук, О.А. Сохнич

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ  ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

503

К.В. Ілляшенко

 

ЄВРОПЕЙСЬКІ Перспективи сільського господарства України за умов інвестування в агроекологію

511

О.З. Черпіцький

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНого МЕХАНІЗМу ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІД ДеградАЦІї

517

Е.Г. Мороз

 

Еколого-економічні засади інвестиційної діяльності у водогосподарсько-меліоративній галузі України

521

О.М. Сухіна

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ТЕРИКОНІВ

528