НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ :
Збірник науково-технічних праць.

Львів
: УкрДЛТУ. 2005. – Вип. 15.4. 428 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України (протокол №4 від 24.11.2005 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.П Рябчук, І.С. Вінтонів, І.П. Тереля

 

ДО ІСТОРІЇ ДЕРЕВИНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

9

Ю.І. Шевчук, С.С. Пукас, В.П. Шлапак, Л.А. Колдар

 

ВИДОВЕ ТА ФОРМОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОДІВ TAXUS L. І SOPHORA L. ТА ЇХ ГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ

13

Л.І. Копій, С.Л. Копій

 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВІДТВОРЕННЯ НАСАДЖЕНЬ ЗА УЧАСТЮ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ ВОЛОГОЇ ГРАБОВОЇ ДІБРОВИ ПРИМІСЬКИХ ЛІСІВ М. ЛЬВОВА

19

В.П. Ворон, С.В. Івашинюта, О.Г. Целіщев, І.М. Коваль

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДИГРЕСІЇ РІЗНИХ КОМПОНЕНТІВ СОСНОВИХ ЕКОСИСТЕМ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ М. РІВНЕ

24

В.А. Ковальова, Р.Т. Гут

 

НОВИЙ МЕТОД ВИДІЛЕННЯ БІЛКА З ПРОТИГРИБКОВОЮ АКТИВНІСТЮ З ПРОРОСТКІВ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

30

І.І. Делеган

 

ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ДЕРЕВ БУКА ЛІСОВОГО (FAGUS SILVATICA L.) РІЗНИХ ЕКОТИПІВ У ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУРАХ НА РОЗТОЧЧІ

34

І.В. Делеган

 

ПРОДУКЦІЯ М'ЯСА САРНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ВАРІАНТИ РОЗПОДІЛУ ЇЇ МІЖ УЧАСНИКАМИ КОЛЕКТИВНОГО ПОЛЮВАННЯ

39

В.Я. Заячук, І.Ю. Івашків

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗРОСТАННЯ КОПИТНЯКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (ASARUM EUROPAEUM L.) У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ

47

Ю.Й. Каганяк

 

МОДИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ НОРМАЛЬНИХ ЗАПАСІВ ТА АБСОЛЮТНИХ ПОВНОТ ДЛЯ ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

49

М.М. Лущак

 

БУРИЙ ВЕДМІДЬ (URSUS ARCTOS ARCTOS) У КАРПАТАХ

54

А.С. Мельник, А.І. Івченко, Ю.А. Мельник

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО НАСІННЄВОГО ПОНОВЛЕННЯ ІНТРОДУЦЕНТІВ АРБОРЕТУМУ БОТАНІЧНОГО САДУ

57

І.М. Пацура

 

МАЛОПОШИРЕНІ ТА РІДКІСНІ ДЕРЕВОСТАНИ КАРПАТСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ ДНІСТРА

62

Т.Б. Скробач, Т.В. Юськевич

 

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ СОСНИ ЧОРНОЇ АВСТРІЙСЬКОЇ (PINUS NIGRA ARN.) В УМОВАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ

67

М.І. Сорока

 

ДІАГНОСТУВАННЯ ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ МЕТОДОМ БРАУН-БЛАНКЕ

71

Н.Є. Стойко

 

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В ЕРОЗІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ АГРОЛАНДШАФТАХ

75

Л.О. Бабій

 

ПОРУШЕННЯ ТВЕРДОНАСІННОСТІ GLEDITSCHIA TRIACANTOS L.

79

І.В. Шукель, Г.Г. Гриник, В.М. Михайлюк

 

ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА УМОВНО-КОРІННИХ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

83

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Д.Л. Дудюк

 

НОВИЙ АЛГОРИТМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

105

В.В. Шостак, Й.Л. Ацбергер, З.П. Копинець

 

ВПЛИВ РЕЖИМУ СУШІННЯ НА ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ  ДЕРЕВИНИ

109

З.Й. Дячун

 

МІЦНІСТЬ ЗАДНЬОГО ВУЗЛА СТІЛЬЦЯ СТОЛЯРНОГО

114

Я.І. Соколовський, В.О. Сафаров, О.Л. Сторожук

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ І ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ УЛЬТРАЗВУКОВИМ МЕТОДОМ

124

Д.Л. Дудюк, Л.Д. Загвойська

 

ВІРТУАЛЬНІ ПАРИ - РЕАЛЬНЕ НАКЛАДАННЯ ВТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ

133

Ю.І. Грицюк, С.І. Яцишин

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СХЕМ РОЗКРОЮ КОЛОД НА ТАНГЕНТАЛЬНІ ПИЛОМАТЕРІАЛИ

139

Я.І. Соколовський, А.В. Бакалець

 

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙНО-РЕЛАКСАЦІЙНИХ І ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПОЛІВ У ВИСУШУВАНІЙ ДЕРЕВИНІ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

148

О.Б. Гасій, В.М. Голубець

 

КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ЙОННО-ПЛАЗМОВИХ ВАКУУМНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ХІМІЧНИХ СПОЛУК ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ КОРОЗІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА І ТОВЩИНИ КОНДЕНСАТУ

155

Я.І. Соколовський, І.Я. Сало

 

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ ВИСУШУВАНОЇ ДЕРЕВИНИ З ВРАХУВАННЯМ МЕХАНІКО-СОРБЦІЙНОЇ ПОВЗУЧОСТІ

159

О.А. Кійко

 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ЖОРСТКОГО АБРАЗИВНОГО ЦИЛІНДРА У ПРОЦЕСІ ОДНОБІЧНОГО КАЛІБРУВАННЯ-ШЛІФУВАННЯ ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

163

А.М. Бенько, Ю.П. Кантаровський

 

КОНСТРУКТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНФЕСІОНАЛУ XVIII СТ.

168

П.С. Бондар

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПИТОМОЇ РОБОТИ РІЗАННЯ ПІД ЧАС РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОД НА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СТРІЧКОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТАХ

173

І.М. Озарків, М.Ю. Зарічна

 

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ РІЗАННЯ ДЕРЕВИНИ ЛАЗЕРНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ

176

М.І. Пилипчук, Ю.З. Юревич, П.В. Бенько, С.В. Оспенков, І.П. Пилипчук

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТОЧНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ

180

Б.П. Поберейко

 

РОЗРОБКА ТЕРМОДИНАМІЧНОГО КРИТЕРІЮ МІЦНОСТІ ДЕРЕВИНИ

186

В.І. Полоз

 

ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ РУБАЛЬНИХ МАШИН

193

І.Т. Ребезнюк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМИ ЗАГОСТРЕННЯ ЗУБІВ ВУЗЬКИХ КОЛОДОПИЛЯЛЬНИХ СТРІЧКОВИХ ПИЛОК

198

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

О.В. Врублевська

 

НЕБЕЗПЕКИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СФЕРИ  ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

203

Н.М. Кисіль

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

208

С.І. Лебедевич

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

212

І.А. Гербіченко

 

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ ПОДАТКОВИХ ФІНАНСІВ

215

Н.С. Дворяшина

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

223

Г.В. Іванченко

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ СТИМУЛІВ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

228

А.М. Карбовник, Л.П. Карбовник

 

ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

233

М.М. Колич, С.М. Лихолат

 

САНАЦІЯ: НАЙДІЙОВІШИЙ СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ

241

О.С. Лемішовська

 

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

243

І.Я. Лико

 

ДО ПРОБЛЕМИ ВТРАТИ ТРУДОВОГО РЕСУРСУ УКРАЇНИ

247

С.М. Лихолат, С.Б. Білинська-Слотило

 

РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ДЕРЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

251

О. Массик

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

253

H.М. Ногінова

 

АКЦІОНЕРНА ВЛАСНІСТЬ - ПРОВІДНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

257

І.Р. Оленич

 

ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

268

О.О. Перепьолкіна

 

МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

270

М.В. Плекан

 

АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

283

Т.Я. Сенчук

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ  ОПТОВО-РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

286

М.В. Сороківська

 

ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ.

291

У.П. Федуник

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

295

С.Г. Шевченко

 

ЧИННИКИ МАКРО- І МІКРОСЕРЕДОВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ МЕБЛЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ

300

І.Й. Яремко

 

ОЦІНКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД

311

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

М.П. Генсецький

 

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕНЕРАЦІЇ ЗАПИТІВ У ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ

316

Н.П. Дребот, О.В. Майор

 

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ КАДРОВОЇ  ПОЛІТИКИ В БАНКУ

319

Я.Д. Качмарик, Р.Л. Лупак

 

БЮДЖЕТ 2005 РОКУ - ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

324

Л.Г. Медвідь, В.Є. Кондратьєва

 

АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ УКРАЇНИ

329

І.П. Міщук

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

334

В.І. Рибчак

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

341

О.М. Ананьєв, О.В. Сьомко

 

ОДИН З ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ СТВОРЕННЯ (РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ) ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

345

А.В. Березенська

 

РАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КООПЕРАТИВНИХ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

348

А.Р. Бутитер

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

354

С.В. Васильчак

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

357

М.Я. Вірт

 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

362

І.Б. Дутчак

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРОПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІД ВПЛИВОМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА НИХ

366

І.Б. Загорулько

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

372

С.В. Іващук, С.М. Лихолат

 

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

380

Ю.Я. Ковальчук, Н.М. Ногінова, М.В. Людвічук, О.О. Сухий

 

РОЛЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

382

Н.Я. Коляда, С.М. Лихолат

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ

388

С.М. Лихолат, О.О. Кутракова

 

ВСТУП УКРАЇНИ У СОТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

390

Н.Л. Магура, Б.О. Магура

 

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ ПРОБЛЕМ

393

Н.Р. Массик

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ОПЕРАТИВНИХ ТА СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ Й ГАЗУ

396

М.Б. Паласевич

 

БАНКІВСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОДУКТ: ЙОГО СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

401

Ю.Б. Харамбура, С.М. Лихолат

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОБІЛЬНОГО СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ В УКРАЇНІ

409

І.Ф. Ясіновська

 

СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ М'ЯСНОГО ПТАХІВНИЦТВА У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

412

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ