НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 15.3.
316 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №1 від 25.08.2005 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Л.І. Копій, І.В. Фізик

 

КОНЦЕПЦІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СПІВВІДНОШЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ЛАНДШАФТУ У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

8

Л.Г. Варлащенко, А.Ф. Балабак

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ РОДУ  CAPRIFOLIACEAE JUSS В ОЗЕЛЕНЕННІ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

19

Ю.І. Шевчук, С.С. Пукас, В.П. Шлапак, Л.А. Колдар

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ TAXUS BACCATA L. ТА SOPHORA JAPONICA L. У САДОВо-ПАРКОВИХ ГОСПОДАРСТВАХ

24

Л.І. Копій

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСИСТОСТІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

28

Я.Я. Білик, Ю.Г. Гринюк

 

СЕЗОННІ АСПЕКТИ ДЕНДРОФЛОРИ СТРАДЧІВСЬКОГО АРБОРЕТУМУ БОТСАДУ НЛТУ УКРАЇНИ

35

Р.М. Гречаник

 

ХРОМАТОГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ ҐРУНТУ З-ПІД БУКА ЛІСОВОГО (FAGUS SILVATICA L.)

38

Ю.Г. Гринюк, Я.Я. Білик

 

ДЕРЕВНІ ІНТРОДУЦЕНТИ В НАСАДЖЕННЯХ ЯНІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ

43

Г.Б. Лукащук

 

РОСЛИННІСТЬ ЗРУБІВ ҐОРҐАН

48

А.С. Мельник, А.І. Івченко, Ю.А. Мельник

 

ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ІНТРОДУЦЕНТІВ В АРБОРЕТУМІ БОТАНІЧНОГО САДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

52

Л.С. Осадчук

 

СЕЛЕКЦІЙНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ СМОЛОПРОДУКТИВНОСТІ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ

56

О.М. Переходько

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОНВАЛІЇ ЗВИЧАЙНОЇ (CONVALLARIA MAJALIS L.) ВІД ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ

60

Н.О. Самойлова, Т.А. Панасюк

 

РІЗНИЙ СТУПІНЬ ЗРІДЖУВАННЯ І СОРТИМЕНТНА СТРУКТУРА ДЕРЕВОСТАНУ

64

С.В. Яценко

 

РІСТ КУЛЬТУР ДУБА ЗВИЧАЙНОГО, СТВОРЕНИХ ІЗ СІЯНЦІВ, ЯКІ БУЛИ ВИРОЩЕНІ ЗІ ЗАСТОСУВАННЯМ ДЕФЕКАТУ ТА ПЕРЕГНОЮ

66

Ю.Й. Каганяк

 

ЗВ'ЯЗОК ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ІЗ ЯКІСНОЮ СТРУКТУРОЮ ЛІСОВОГО ФОНДУ

70

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХПІДПРИЄМСТВ

Д.Л. Дудюк

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ Й ОПТИМІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

80

О.Б. Гасій, В.М. Голубець

 

СТІЙКІСТЬ ДО КОРОЗІЇ ЙОННО-ПЛАЗМОВИХ ВАКУУМНИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ ДІЇ КИСЛИХ І НЕЙТРАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩ

85

Ю.І. Грицюк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БАЗОВИХ КОНФІГУРАЦІЙ КАРТ РОЗКРОЮ ТА ТИПОРОЗМІРІВ ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗМІНУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

92

Т.В. Голубець

 

АНАЛІЗ ДИФУЗІЙНИХ ВОЛОГІСНИХ І ТЕПЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВИНИ У ГІГРОСКОПІЧНІЙ ОБЛАСТІ

106

Ю.І. Грицюк, С.І. Яцишин

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СХЕМ РОЗКРОЮ КОЛОД НА РАДІАЛЬНІ ПИЛОМАТЕРІАЛИ

115

М.В. Дендюк

 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЕРЕВИНИ

124

В.П. Куц

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БАТАРЕЙНОГО ЦИКЛОНА З ЖАЛЮЗІЙНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

129

М.І. Пилипчук, С.П. Степанчук

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТОЧНОСТІ ПИЛЯННЯ КОЛОД НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ СТРІЧКОПИЛКОВОМУ ВЕРСТАТІ

133

Б.П. Поберейко

 

АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ МІЦНОСТІ ДЕРЕВИНИ ТА АНІЗОТРОПНИХ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

138

І.Т. Ребезнюк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ ТА КУТА НАХИЛУ ГОЛОВНОЇ РІЗАЛЬНОЇ КРОМКИ ЗУБІВ ВУЗЬКОЇ СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ

148

О.М. Петрів

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

152

О.А. Кійко

 

ПЕРЕВІРКА НА АДЕКВАТНІСТЬ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ КАЛІБРУВАННЯ-ШЛІФУВАННЯ ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ ЖОРСТКИМИ АБРАЗИВНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

157

Д.С. Баранович, В.Т. Яворський, З.О. Знак

 

ВПЛИВ ТИСКУ НА ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ СІРКИ У ЗАКРИТІЙ СИСТЕМІ ВНАСЛІДОК КИСЛОТНОГО РОЗКЛАДУ НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТУ

162

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Б.В. Кульчицький

 

ПОТРЕБИ У КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

168

О.В. Гошовська, Ж.В. Поплавська

 

ЗВ'ЯЗОК СТІЙКОСТІ РОЗВ'ЯЗКІВ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ З УМОВОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ СИНЕРГІЧНОГО ЕФЕКТУ

172

Я.В. Кульчицький

 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

175

С.І. Лебедевич

 

ВАЖЛИВІСТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

180

О.А. Сохнич, Т.О. Євсюков, М.В. Смолярчук

 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

184

У.З. Ватаманюк-Зелінська

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У МІСТІ ЛЬВОВІ

190

Н.В. Воляник, М.П. Колісник

 

ВІДМІННОСТІ ПОДАТКОВОГО, ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

197

О.В. Врублевська, О.В. Сакаль

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО СЕКТОРА В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ

199

І.О. Гайдук

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

204

В.О. Мандрик

 

ВІДТВОРЕННЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД, МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ

208

О.А. Потай

 

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

212

Н.Є. Стойко

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕРОЗІЙНО БЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

216

Г.А. Лех, І.В. Ангелко

 

КРОКИ НАЗУСТРІЧ?

221

І.Я. Лико

 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ВДОСКОНАЛЕННІ ЯКОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

224

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.Є. Кузьмін, М.Б. Найчук-Хрущ

 

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГОВИМИ СТРУКТУРАМИ

228

І.Ф. Коломієць, Т.В. Коломієць

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РІВНЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

231

М.Б. Данчук

 

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ В. ОЙКЕНА ТА Ф. ХАЙЄКА

237

О.Р. Балабан

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

244

І.Б. Загорулько

 

СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ

248

З.О. Коваль

 

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАПРЯМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕПЛАТЕЖІВ У РОЗРАХУНКАХ З ПОСЕРЕДНИКАМИ

256

В.Й. Лабай, О.В. Омельчук

 

ЕКСЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МІСЦЕВИХ АВТОНОМНИХ КОНДИЦІОНЕРІВ

262

І.В. Литвин

 

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ "НЕЗАЛЕЖНОГО" ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

266

М.Б. Паласевич, В.І. Блонська, С.Г. Шевченко

 

СУТЬ, ОЗНАКИ ТА СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

269

О.О. Перепьолкіна

 

ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ ДИНАМІКУ В УКРАЇНІ

277

С.Б. Романишин, У.Р. Сухорська-Кравець

 

ОЦІНКА ВИТРАТ ПРИ РОЗРОБЦІ РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ

295

О.Р. Саніна

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ МАТРИЦЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

298

М.І. Яструбський, О.П. Кінаш

 

ВИБІР МЕХАНІЗМУ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

301

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ