НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 15.2.
308 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №9 від 26.05.2005 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Г.Т. Криницький, В.П. Галушка

 

ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА ДОБУВАННЯ ЖИВИЦІ

8

М.П. Горошко, П.М. Молочний

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЕДЕННІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА РОЗТОЧЧЯ (НА ПРИКЛАДІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ)

14

В.М. Грабовий

 

НАЙЦІННІШІ ПРЕДСТАВНИКИ РОДУ PLATANUS L. В УКРАЇНІ ТА ПОТРЕБА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ

18

М.М. Казимир, П.Б. Хоєцький

 

АНАЛІЗ ЩІЛЬНОСТІ КОЗУЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ В МИСЛИВСЬКИХ УГІДДЯХ ЛЬВІВЩИНИ

22

У.Б. Башуцька

 

ФОРМУВАННЯ ФІТОМЕЛІОРАТИВНОГО ПОКРИВУ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

26

Ю.Й. Каганяк

 

КОРОТКОТЕРМІНОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ СОСНОВОГО ДЕРЕВОСТАНУ

29

С.М. Стельмах

 

СТАДНІСТЬ У КОЗУЛЬ (CAPREOLUS CAPREOLUS L.) РОЗТОЧЧЯ

35

В.І. Душка

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЕДЕННЯ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38

В.Я. Заячук, М.В. Косінський

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ОТРУЙНИХ РОСЛИН ПОДІЛЛЯ

42

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

М.П. Мартинців, Й.Л. Ацбергер, І.В. Бичинюк

 

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ КАНАТІВ ПІДВІСНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК

47

В.О. Малащенко, М.П. Мартинців, А.В. Пінчук

 

РОЗПОДІЛУ ПИТОМОГО ТИСКУ НА БОКОВИХ ПОВЕРХНЯХ КІЛЕЦЬ ФРИКЦІЙНОЇ МУФТИ ПІДВИЩЕНОЇ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ

51

В.К. Тіунчик, В.В. Лентяков

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАКТОРІВ

56

Р.В. Палаш

 

ФОРМУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ НА ВНУТРІШНІЙ ПОВЕРХНІ ЗВАРНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ВИСОКОМІЦНИХ СТАЛЕЙ

58

М.П. Мартинців, О.М. Удовицький,  В.В. Бариляк

 

РОБОТА ТЯГОВО-ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КАНАТІВ ПРИ БАГАТОШАРОВОМУ НАВИВАННІ ЇХ НА БАРАБАНИ ПРИВОДІВ ПІДВІСНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК

63

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХПІДПРИЄМСТВ

Б.П. Поберейко, Я.І. Соколовський

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ КРИТЕРІЮ КОРОТКОЧАСНОЇ МІЦНОСТІ НА ДОВГОЧАСНУ МІЦНІСТЬ ДЕРЕВИНИ

67

Д.Л. Дудюк, Л.Д. Загвойська

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ МЕТОДАМИ ІНТЕЛЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

71

І.М. Озарків, М.Ю. Зарічна

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАЗЕРНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ

77

Ю.І. Грицюк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БАЗОВИХ КОНФІГУРАЦІЙ КАРТ РОЗКРОЮ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЛИТНОГО ДЕРЕВНОГО МАТЕРІАЛУ

81

О.Б. Ференц, А.О. Ференц, І.М. Галамай

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИГОТОВЛЕННЯ КЛЕЄНОГО БРУСА

96

О.О. Шепелюк

 

МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ МІЦНОСТІ ЛУЩЕНОГО ШПОНУ СПОСОБОМ ПРОКАТУВАННЯ

98

Л.А. Яремчук, Т.В. Орсаг

 

ВИЗНАЧЕННЯ АДГЕЗІЙНОЇ МІЦНОСТІ ПЛІВОК

102

І.М. Гончар, Й.Л. Ацбергер

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ АБРАЗИВНИХ КРУГІВ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ

105

М.І. Пилипчук, Р.Р. Климаш

 

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗПИЛЮВАННЯ КОЛОД НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ СТРІЧКОПИЛКОВОМУ ВЕРСТАТІ

108

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

П.В. Білей, Н.П. Яворська

 

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ І ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

114

В.Є. Юринець, М.Я. Яструбський

 

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ КОШТІВ МІЖ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

117

О.В. Майор

 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

122

Т.В. Черничко

 

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ У СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

125

А.В. Белякова,  Л.Д. Загвойська

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОНЯТІЙНО-КОГНІТИВНОГО КАРТУВАННЯ У СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

130

О.П. Буряк

 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІЙ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

134

Г.С. Гулик, С.О. Мельник

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА)

140

А.В. Шлапак, Ю.І. Грицюк

 

ПЛАНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЯХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

148

А.Ю. Колесниченко

 

МОДЕЛЮВАННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

156

Є.В. Костецька

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІРМИ ТА ЇЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВАЖЛИВІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

163

С.М. Лакіш

 

РОЛЬ РЕГІОНІВ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

165

С.І. Лебедевич

 

РОЛЬ ЛІСУ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

168

І.Я. Лико

 

ВПЛИВ ЗМІНИ ПОКАЗНИКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ПРОПОРЦІЙНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ В УКРАЇНІ

171

Н.Г. Міценко, О.Я. Марусяк

 

СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

178

А.В. Прокіп, М.Е. Матвеєв

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ ДЕРЕВООБРОБНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВІД СПАЛЮВАННЯ ВЛАСНИХ ДЕРЕВНИХ ВІДХОДІВ

183

Н.Г. Міценко, У.П. Сорока

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

192

Ю.В. Парфенюк

 

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ СТРУКТУРА

197

Ю.І. Подоляк

 

КЛАСИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ЗАМОВЛЕННЯ (ECONOMIC ORDERING QUANTITY – EOQ MODEL)

202

Л.М. Савчин, В.М. Кудляк

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ

205

С.Ф. Черничко

 

РОЗВИТОК ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ

211

З.І. Тенюх

 

СТРАТЕГІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА В ЕКОНОМІЦІ ВИСОКОРОЗВИНУТИХ КРАЇН: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ

216

О.М. Кукушкін

 

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА"

220

Р.А. Кушваха

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ – ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ КАТЕГОРІЙ В ЕКОНОМІЦІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

227

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.В. Килин, Т.П. Яхно

 

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ

230

І.П. Мойсеєнко

 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ УПРАВЛІННІ

233

Н.С. Дворяшина

 

РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ

239

І.Б. Дутчак

 

ФОРМУВАННЯ СХЕМИ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

245

А.В. Івануса

 

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ДЕРЕВНИХ ВІДХОДІВ

250

О.І. Іляш,  О.О. Ільчук

 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

253

Л.Р Кучер

 

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

256

М.В. Людвічук

 

МОДЕРНА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ ТА ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ

261

Н.Г. Міценко, М.Т. Стецишин

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА СПОСОБИ ЇЇ ОЦІНКИ

268

І.І. Подоляк

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА КООПЕРАТИВНОЇ ТОРГІВЛІ ТА КОНЦЕПЦІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ

271

Л.Й. Созанський

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

273

Н.Б. Татарин

 

ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ФОНДОВОГО РИНКУ, ЇХ ПРИРОДА І РОЛЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

278

Ф.А. Важинський, В.М. Черторижський

 

РЕФОРМИ В ФОРМУВАННІ ТА ВИКОНАННІ ДЕРЖАВНОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТІВ

287

Н.В. Черничко

 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

291

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ