НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.1. – 380 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №7 від 31.03.2005 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

С.І. Миклуш

 

ТИПИ ЛІСУ РІВНИННИХ БУКОВИХ НАСАДЖЕНЬ УКРАЇНИ

9

П.Г. Хомюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДПАДУ ДЕРЕВ НА ПРОФІЛІ ТИПІВ ЛІСУ А. ПЯСЕЦЬКОГО ЗА ПЕРІОД З 1992 ПО 2002 РОКИ

14

В.П. Ворон, С.В. Івашинюта

 

ДИНАМІКА ТРАНСФОРМАЦІЇ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ТЕХНОГЕННОЇ ЗОНИ РІВНЕНСЬКОГО ВАТ "АЗОТ"

20

М.М. Гром

 

СТИМУЛЮВАННЯ РОСТУ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ЮВЕНІЛЬНОГО ВІКУ ВНЕСЕННЯМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ЗАХОДІ ЛІСОСТЕПУ

29

Р.Б. Дудин

 

ІНТРОДУЦЕНТИ У НАСАДЖЕННЯХ СТАРОВИННИХ ПАРКІВ ЛЬВОВА

34

І.В. Єрмоніна

 

ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РЕГУЛЬОВАНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

38

Ю.Й. Каганяк, С.М. Жмурко

 

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ТАКСАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ БАНКСА В СУХИХ БОРАХ

44

В.Л. Кульбіцький

 

НАСІННЄВЕ РОЗМНОЖЕННЯ CATALPA SPECIOSA WARD. EX ENGELM., C. BIGNONIOIDES WALT., C.OVATA DON. В УМОВАХ КУЛЬТУРИ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

49

А.А. Новак

 

СУЧАСНИЙ СТАН ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ У ТЕХНОГЕННІЙ ЗОНІ ВАТ "МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ"

53

І.М. Пацура, Л.М. Петрова

 

РІДКІСНЕ УГРУПОВАННЯ З УЧАСТЮ БУЗКУ УГОРСЬКОГО НА ЛЬВІВЩИНІ

58

С.С. Пукас

 

ВИБАГЛИВІСТЬ SOPHORA JAPONICA L. ДО РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА"

61

Я.М. Слободян

 

СУЧАСНИЙ СТАН БУКОВИХ НАСАДЖЕНЬ ПРИКАРПАТТЯ Й ОПІЛЛЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЛІСОЗАХИСТУ

65

Р.М. Вітер, Ю.С. Шпарик, Т.В. Кухарський, Г.Д. Лялюк

 

СТАН І СУКЦЕСІЇ ДУБОВИХ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ, ПОШКОДЖЕНИХ СТИХІЙНИМИ ЯВИЩАМИ

67

В.В. Гримашевич

 

ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЯГІДНИХ ТА ГРИБНИХ РЕСУРСІВ В АНТРОПОГЕННИХ ЛІСАХ

73

Л.В. Дем'яненко

 

ДОСВІД РОБОТИ ПРИДЕСНЯНСЬКОГО ЛІСОМЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ПРОТЯГОМ 40 РОКІВ ТА ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН

78

М.О. Галів

 

ЗАПЛАВНІ ЯСЕНЕВІ ДІБРОВИ ПОНИЗЗЯ РІКИ СУДОСТІ

84

В.І. Фомін, Т.П. Вовк

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЛІСІВ НА НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ ПІСКАХ

91

В.В. Шевчук, В.І. Фомін, С.В. Назаренко

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ШТУЧНИХ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ НА НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ ПІСКАХ

96

І.М. Шейгас, М.І. Шейгас

 

ТИПИ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ, ЩО МАКСИМАЛЬНО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КОРМОВІ ТА ЗАХИСНІ УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ДИКИХ ТВАРИН-ФІТОФАГІВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

102

Н.Л. Піскун

 

LABURNUM ANAGYROIDES MED. В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА"

107

М.М.Гузь, Г.Г.Гриник, В.Я. Костів

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОМІШОК ЛІСОВИХ ПОРІД НА РІСТ КУЛЬТУР БУКА ЛІСОВОГО НА ПРИКЛАДІ ДОБРОМИЛЬСЬКОГО ЛІСНИЦТВА СТАРОСАМБІРСЬКОГО ДЛМГ

112

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

Л.О. Тисовський, В.В. Бариляк

 

ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРИВОДНИХ ВАЛІВ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ КАНАТНИХ УСТАНОВОК

121

С.Й. Медвідь, В.Л. Коржов

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМІЦНЕННЯ ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЙ ПРОШАРКАМИ З ВІДПРАЦЬОВАНОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ ШКІРКИ

126

В.Л. Коржов, В.С. Кудра

 

ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕГКИХ МОБІЛЬНИХ  КАНАТНИХ УСТАНОВОК НА ГІРСЬКИХ ЛІСОЗАГОТІВЛЯХ

132

Л.О. Тисовський, І.М. Рудько

 

ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯННЯ КРИВОЇ ПРОГИНУ КАНАТА ПІДВІСНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ УСТАНОВКИ

137

О.М. Удовицький

 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ КАНАТНОЇ УСТАНОВКИ

142

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О.Б. Ференц, С.О. Манзій, Р.О. Козак, Р.Г. Салабай

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИТРАТ СИРОВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ ЛУЩЕНОГО ШПОНУ

147

І.Т. Ребезнюк

 

ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИЧНОГО ЗАДНЬОГО КУТА ПРИ ЗОВНІШНІЙ БОКОВІЙ РІЗАЛЬНІЙ КРАЙЦІ ЗУБА СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ

151

В.І. Полоз, В.В. Шостак

 

ОПТИМАЛЬНА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ДЕРЕВИНИ

156

О.А. Кійко

 

ВПЛИВ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОБРОБЛЮВАНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЦЕСУ КАЛІБРУВАННЯ-ШЛІФУВАННЯ ЖОРСТКИМИ АБРАЗИВНИМИ ЦИЛІНДРАМИ

161

М.І. Пилипчук

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТОЧНОСТІ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

165

З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, М.В. Дячук

 

ГЕНЕРАЦІЯ ЦЕНТРІВ ЗАБАРВЛЕННЯ В ЛЕГОВАНИХ КРИСТАЛАХ ФЛЮОРИТІВ: ОДНОВИМІРНА МОДЕЛЬ

170

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

О.А. Васюта, О.С. Васюта

 

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

175

Я.В. Кульчицький

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ У ПОРІВНЯННІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

200

О.В. Дячишин

 

АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

203

Т.І. Вовчук

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

205

О.В. Ґеник

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ'ЄКТІВ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

211

Н.С. Дворяшина

 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

216

А.Ю. Колесниченко

 

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

222

О.Г. Коломієць

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

226

П.Ю. Лазур

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИНЕНИХ ЕКОНОМІКАХ

229

М.В. Людвічук

 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

236

О.В. Майор, А.І. Кравців

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ЕКОЛОГІЧНИХ ФОНДІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

242

Т.Є. Маселко

 

ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

247

Н.Р. Массик

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

249

О.М. Микулін

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

252

О.В. Массик

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ВИТРАТ ТА ЇХ ВІДХИЛЕННЯ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

254

Н.М. Ногінова

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ВІДКРИТОГО ТА ЗАКРИТОГО ТИПУ

258

Ю.В. Парфенюк

 

ПРО ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ У СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

264

М.Г. Подольчак, Л.Д. Загвойська

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЛАНДШАФТІВ

270

А.В. Прокіп

 

НОВИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

274

В.І. Сабадош

 

ПРО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

277

І.П. Міщук, А.М. Гресь, С.М. Ковальчук

 

НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЛОГІСТИКИ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

279

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.Б. Ференц, С.О. Манзій,  Р.О. Козак, М.М. Копанський, Р.Г. Салабай

 

АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ШПОН ТА ФАНЕРНУ ПРОДУКЦІЮ

289

О.Б. Гасій, В.М. Голубець

 

КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ЙОННО-ПЛАЗМОВИХ ВАКУУМНИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ ДІЇ КИСЛИХ І НЕЙТРАЛЬНого СЕРЕДОВИЩ

292

З.П. Чорній, І.Б. Пірко,  В.М. Салапак, М.В. Дячук

 

МЕХАНІЗМ ГЕНЕРАЦІЇ ЦЕНТРІВ ЗАБАРВЛЕННЯ В ЛЕГОВАНИХ КРИСТАЛАХ ФЛЮОРИТІВ: ОДНОМІРНА МОДЕЛЬ

298

І.М. Бабин

 

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЩО НАДАЮТЬ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

307

О.П. Буряк

 

ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

310

О.А. Валюх

 

ПОНИЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

318

С.В. Васильчак

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

321

І.О. Гайдук

 

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

326

М.В. Гомонай

 

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АТЗТ "СВІТАНОК"

328

З.Й. Дячун

 

МОРФОСТРУКТУРА КАРКАСУ СТІЛЬЦЯ СТОЛЯРНОГО

333

Г. М. Колісник

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД, ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДТРИМКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО АСПЕКТИ В УКРАЇНІ

336

В.М. Крочук

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ В МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

341

Л.І. Стецько

 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ І ЗАХОДИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ, СПРЯМОВАНІ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

347

Є.В. Сторчун, Л.К. Гліненко, В.Н. Фаст

 

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИСТЕМ ДЕФІБРИЛЯЦІЇ

351

М.Г. Шульський, І.Р. Оленич

 

РОЗВИТОК ВЕЛИКИХ І МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ – ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

357

 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ