НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.7. – 404 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №6 від 23.12.2004 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.К. Заїка, Г.Т. Криницький

 

БІОСИНТЕЗ ТЕРПЕНОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ ДЕРЕВАМИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОГО ВПЛИВУ

9

Я. Ковальчик, Р.Т. Гут

 

ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ОЦІНКИ ПІВСІБСОВИХ ПОТОМСТВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRYS L.)

13

П.Т. Ященко, М.В. Чернявський, Я.В. Геник

 

ПРО ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЕКОГРАМ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВЕРХІВ'Я БАСЕЙНУ ДНІСТРА)

21

Л.Й. Маховська

 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ МОНОКАРПІЧНОГО ПАГОНА ОДНОРІЧНИКІВ РОДУ SONCHUS L.

34

О.П. Божок, В.О. Божок

 

ПРО СТАН ЛІСОНАСІННЄВОЇ БАЗИ КАРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

37

Е.А. Кульчицька

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

40

С.Я. Мілевська

 

СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІСІВ ВЕРХІВ'Я БАСЕЙНУ РІЧКИ ЛЮЧКИ

49

С.С. Пукас

 

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ SOPHORA JAPONICA L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

51

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В.В. Шостак, В.І. Полоз

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕМОНТОПРИДАТНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ГОЛОВНОГО КОНВЕЄРА ЛІНІЇ ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

68

Я.І. Соколовський, О.М. Петрів

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ У ПРОЦЕСІ ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

76

І.Т. Ребезнюк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ВЕЛИЧИНИ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВЕДЕННЯ ЗУБА СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ НА БІК З УРАХУВАННЯМ УМОВ ПРОЦЕСУ ПИЛЯННЯ

84

З.Й. Дячун

 

ВПЛИВ ВЕЛИЧИНИ СПРЕСУВАННЯ ПАКЕТА ШПОНА НА МІЦНІСТЬ ГНУТОКЛЕЄНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕБЛІВ

89

В.П. Куц, О.М. Марціяш

 

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ ЦИКЛОНА З СТУПЕНЕВИМ ВІДВЕДЕННЯМ ПИЛУ

91

Б.Я. Кшивецький

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ З'ЄДНАНЬ ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ПОРІД ДЕРЕВИНИ КЛЕЯМИ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛАЦЕТАТУ

99

А.В. Ляшеник

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛОНІВ

103

І.М. Озарків, М.С. Кобринович

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ТЕПЛООБМІНУ В ПРОЦЕСАХ ПРОМЕНЕКОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

109

Н.Л. Пандяк, М.І. Хмільовська

 

КІЛЬКІСНИЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРОКСИДІВ АЛКІНІВ

116

Ю.І. Грицюк

 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КАРТ РОЗКРОЮ З СУЦІЛЬНИМИ ПОЗДОВЖНІМИ І ЗМІЩЕНИМИ ПОПЕРЕЧНИМИ ПРОПИЛАМИ

119

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ    

Б.В. Кульчицький

 

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ І ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ

138

С.О. Козловський, М.М. Якуба

 

СТРАТЕГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ІМПЕРАТИВУ

143

Р.Я. Кіндрат

 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

147

А.В. Белякова, Л.Д. Загвойська

 

СОЦІО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ УПОДОБАНЬ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ДОВКІЛЛЯ

151

М.Т. Бець, О.В. Безпалова

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ

154

В.І. Блонська, О.О. Сухий, Ю.О. Самура

 

ДЕТЕРМІНАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

158

Ф.А. Важинський, І.Ф. Коломієць

 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

166

В.І. Приймак, В.І. Жовтанецький

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

170

О.А. Васюта, О.С. Васюта

 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

174

А.М. Гресь

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ЕЛЕКТРОННИМИ МАГАЗИНАМИ В УКРАЇНІ

189

І.Б. Шульган

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОГРАМИ І ЇХ ЗАВДАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

194

А.В. Івануса

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

198

О.І. Іляш

 

СИСТЕМА ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТОРГІВЛІ

202

Н.М. Кисіль

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

205

В.М. Коноваленко

 

ОЦІНКА ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

208

П.Ю. Лазур

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

217

С.І. Лебедевич, У.П. Федуник

 

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

224

В.М. Легка

 

ПОНЯТТЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (РЦП) ТА ЙОГО ЗАГАЛЬНОРИНКОВІ ФУНКЦІЇ

228

Г.А. Лех, І.В. Ангелко

 

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: КОМУ ЦЕ ВИГІДНО?

234

О.В. Максимець

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

236

М.Г. Подольчак, Л.Д. Загвойська

 

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ВАРТОСТІ КОМПОНЕНТІВ ДОВКІЛЛЯ

239

Т.Ю. Пономарьова

 

ПОДАТОК З ДОХОДІВ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

244

О.Я. Савчук, Н.В. Савчук

 

СПЕЦИФІКА ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРА У ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ

250

І.П. Соловій, Л.Ф. Гончаренко

 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ БАЧЕННЯ "УСПІШНОЇ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ" (НА ПРИКЛАДІ ДАНІЇ)

262

Т.В. Футало, М.Ф. Барна

 

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

268

А.В. Шлапак

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЕОГРАФО-ЕСТЕТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ НА РЕКРЕАЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

278

М.В. Вербовий

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГРАМАХ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА РУХІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.

284

Г.Я. Ільницька

 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

291

В.І. Сабадош

 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ДУХОВНІ ЦІННОСТІ

294

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

О.І. Думанський, П.М. Осів

 

ЗАГАЛЬНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНО-ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ ПЛАСТИНЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ У ВИГЛЯДІ ДВОЗВ'ЯЗНОЇ ОБЛАСТІ

297

Г.А. Лех, І.В. Стасюк

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

305

Т.В. Коломієць

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ НА ЕКОЛОГІЗАЦІЮ ВИРОБНИЦТВА

310

І.П. Андрушків

 

ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

313

Я.В. Болжеларський, В.С. Джус, І.М. Гончар

 

ПРИСТРОЇ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ПАЛИВА ТЕПЛОВОЗНИМИ ДИЗЕЛЯМИ

317

С.В. Васильчак

 

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ МОЛОКА ТА ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

325

О.Г. Гнатів

 

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ФОНДІВ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

330

С.Я. Кісь

 

НАФТОГАЗОВІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

332

В.Й. Лабай, Я.М. Ханик

 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ТА ЕКСЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНСИ БАРАБАННОЇ СУШАРКИ ДЛЯ ЦУКРУ-ПІСКУ

340

В.О. Мандрик

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

347

Є.В. Сторчун, Л.К. Гліненко, В.М. Фаст

 

ЕВОЛЮЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ДЕФІБРИЛЯЦІЇ

350

В.Т. Яворський, З.О. Знак, Д.С. Баранович

 

ВПЛИВ ГІДРОДИНАМІЧНИХ УМОВ НА ОТРИМАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ СІРКИ ВНАСЛІДОК КИСЛОТНОГО РОЗКЛАДУ НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТУ В ЗАКРИТІЙ СИСТЕМІ

357

О.С. Вербова

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ РУХ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТЬ: СПРОБА ДЕФІНІЦІЇ

362

В.М. Чаус

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ РОЗПОДІЛУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ У АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ ТА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВЛАСНИКА

367

       6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ