НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.5. – 308 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №4 від 28.10.2004 р.)

1. ЛІСОЗНАВСТВО, ЛІСІВНИЦТВО, ЛІСОВА НАУКА І ОСВІТА

Г.Т. Криницький, В.К. Заїка

 

ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ КУЛЬТУР СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА ВИСОКІ РІВНІ ХРОНІЧНОГО РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ

8

М.А. Голубець

 

ЛІСОВА ТИПОЛОГІЯ - НАУКОВА ОСНОВА КУЛЬТУРИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

14

М.І. Гордієнко, А.Ф. Гойчук, В.В. Розенфельд

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В ЛІСОВІЙ ФІТОПАТОЛОГІЇ

19

Zbigniew Sierota

 

DZIALALNOSC NAUKOWA INSTYTUTU BADAWCZEGO LESNICTWA W WARSZAWIE NA RZECZ ROZWOJU NAUK LESNYCH I GOSPODARKI LESNEJ W OSTATNIM DZIESIECIOLECIU

24

В.Л. Мєшкова

 

МІНЛИВІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЇ КОМАХ-ХВОЄЛИСТОГРИЗІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ

30

О.О. Орлов, В.П. Краснов

 

ПЕРІОД НАПІВЗНИЖЕННЯ ПИТОМОЇ АКТИВНОСТІ КОМПОНЕНТІВ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ ВІД 137CS: МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗ

35

О.М. Нікітін

 

ВПЛИВ ДОГЛЯДОВИХ РУБАНЬ ЗА ЛІСОМ НА ДЕПОНУВАННЯ ВУГЛЕЦЮ СОСНОВИМИ НАСАДЖЕННЯМИ

41

Р.Т. Гут, Ю. Новаковська

 

ВИКОРИСТАННЯ ГЕН-СПЕЦИФІЧНИХ STS-МАРКЕРІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ПОПУЛЯЦІЙ ХВОЙНИХ ВИДІВ РОСЛИН

45

В.Ф. Багинский

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

54

А.О. Бондар

 

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАБОЛОННОЇ ТА ЯДРОВОЇ ДЕРЕВИНИ ДЕРЕВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ РУБАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВЕДЕННЯМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

58

В.Д. Бондаренко

 

ПРО ЧУЖОМОВНІ ТА НЕТОЧНІ ЛЕКСИКО-СТИЛЬОВІ КОНСТРУКЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІСІВНИЧІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

60

Ю.В. Зварич

 

ЛІСІВНИЧО-ТАКСАЦІЙНА СТРУКТУРА СОСНОВИХ І ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ РОЗТОЧЧЯ

64

І.П. Бондар

 

ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ ДОГЛЯДОВИХ РУБАНЬ НА КРУГООБІГ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН, РОДЮЧІСТЬ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ

67

Л.Н. Зябкина

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЧЕСТВУ ЖИЗНЕННОЙ СРЕДЫ ЧЕЛОВЕКА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ БЕЛАРУСИ

73

С.Б. Ковалевський

 

ДИНАМІКА ПОЯВИ ТА РОЗРОСТАННЯ ТРАВ'ЯНИХ РОСЛИН У СОСНОВИХ КУЛЬТУРАХ СВІЖИХ СУБОРІВ СХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

78

П.В. Колодий

 

ДУБОВО-ГРАБОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ПОЛЕСЬЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

83

Є.О. Кременецька, В.Є. Свириденко

 

ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ ДОГЛЯДОВИХ РУБАНЬ НА НАКОПИЧЕННЯ ТА РОЗКЛАДАННЯ ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ У 38-РІЧНИХ МІШАНИХ СОСНОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЗВІНКІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА БОЯРСЬКОЇ ЛДС

90

М.С. Лазарева, Л.К. Климович

 

ДОГЛЯДОВІ РУБАННЯ В ЯЛИНОВО-ДУБОВИХ НАСАДЖЕННЯХ БІЛОРУСІ

95

М.П. Савущик, М.Ю. Попков

 

ПРО ЛІСІВНИЧІ АСПЕКТИ ПІДЗАКОННИХ АКТІВ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ РУБОК У ЛІСАХ УКРАЇНИ

100

Б.Ф. Танцюра, В.О. Рибак

 

ЛІСОВІ ФІТОЦЕНОЗИ У ПОЛІСЬКОМУ ЛАНДШАФТІ

105

В.П. Ходзінський

 

ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ ДРІБНИХ ССАВЦІВ В СОСНОВИХ ЛІСАХ РОЗТОЧЧЯ

111

А.Є. Червонний, М.М. Падій, Б.Ф. Танцюра, Я.Д. Фучило

 

ВПЛИВ ВНЕСЕННЯ В ҐРУНТ ПОДРІБНЕНОЇ ДЕРЕВИНИ ГІЛОК ТА ГУМІСОЛУ НА МЕЗОФАУНУ

114

А.М. Шадура, І.Т. Гулик

 

ОСНОВНІ ЗАПАСИ ПРИРОДНИХ КОРМІВ КАБАНА ЗВИЧАЙНОГО У ЛІСАХ СХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

119

Ю.С. Шпарик

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ПРИРОДНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВОСТАНУ БУКОВОГО ПРАЛІСУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

127

2. ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ ТА ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ

В.П. Рябчук, Н.Є. Горбенко

 

ЛІАНИ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

135

П.І. Лакида

 

ДИНАМІКА ДЕПОНОВАНОГО ВУГЛЕЦЮ В ЛІСОСТАНАХ УКРАЇНИ

140

Л.І. Копій, І.В. Фізик

 

ЗНАЧЕННЯ ФІТОМЕЛІОРАТИВНИХ НАСАДЖЕНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

143

В.П. Ворон

 

ХІМІЧНИЙ СКЛАД СНІГОВОГО ПОКРИВУ ЯК ПОКАЗНИК АЕРОТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

151

Ю.М. Дебринюк

 

ПЛАНТАЦІЙНІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

155

В.П. Ворон, С.В. Івашинюта

 

АЕРОТЕХНОГЕННІ ЗМІНИ ДОВКІЛЛЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІСІВ ТЕХНОГЕННОЇ ЗОНИ РВАТ "ВОЛИНЬЦЕМЕНТ"

162

Д.Ф. Бровко

 

ДИКИЙ ВИНОГРАД П'ЯТИЛИСТИЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ НА НАМИТИХ ПІСКАХ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ М. КИЄВА

172

Н.М. Гаврилюк

 

АЛЕЛОПАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛИСТОВОГО ОПАДУ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РІСТ СІЯНЦІВ

177

Г.Б. Гладун, В.О. Плосконос

 

ПОЛЕЗАХИСНЕ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ В АГРОЛІСОЛАНДШАФТАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ ПОКРАЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

181

Ф.М. Бровко

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ ЯК САДИВНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ ВІДВАЛЬНИХ ЛАНДШАФТІВ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

185

Н.В. Гордєй, В.О. Скригаловська

 

ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ В БЄЛАРУСІ

190

О.О. Єфремова, І.Г. Мелешко, Т.В. Ган

 

ІНТРОДУКЦІЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ З РОДИНИ GENTIANA В УМОВАХ ЛЬВОВА

193

Л.С. Киричок, О.Г. Бабіч

 

ВЛАСТИВОСТІ ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ У ЗАХИСНО ДЕКОРАТИВНИХ НАСАДЖЕННЯХ НА ТЕРИКОНАХ ДОНБАСУ

198

В.Г. Мазепа

 

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЧИННИКИ ДЕГРАДАЦІЇ ШПИЛЬКОВИХ ЛІСІВ ЗА УМОВ АЕРОТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ

202

Г.А. Насевич

 

ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЙНОГО ВІДБОРУ ДЕРЕВ ТА НАСАДЖЕНЬ LARIX В БІЛОРУСІ

208

О.М. Пилипко

 

РЕАКЦІЯ ТЕСТ-ОБ'ЄКТА НА ВПЛИВ ВИТЯЖОК ЕКСКРЕЦІЙ ТА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЛАБОРАТОРНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ

212

В.П. Процак, В.О. Кашпаров, А.Ф. Гойчук, В.І. Йощенко, С.Є. Левчук,
С.М. Лундин, В.В. Розенфельд, Д.А. Гойчук

 

ЗАЛІСНЕННЯ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

216

Г.А. Сахарук

 

РІСТ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В СУБОРАХ ШАЦЬКОГО ДЛГ

221

В.І. Ткачук, О.В. Струтинський

 

ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ РІЗНОЇ ГУСТОТИ

225

О.В. Токарєва

 

ЗНАЧЕННЯ ПРИМІСЬКИХ ЛІСІВ СВІТУ ТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

232

Р.М. Гречаник, Г.Г. Гриник, М.М. Лісовий

 

БІОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІНЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУР БУКА ЛІСОВОГО (FAGUS SILVATICA L.) НА РОЗТОЧЧІ

236

3. ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ, ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОНОМІКА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА   

С.І. Миклуш, Р.І. Дудич

 

РІСТ БУКОВИХ НАСАДЖЕНЬ ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА РОЗТОЧЧІ, ОПІЛЛІ ТА ПОДІЛЛІ

240

П.Г. Мельник

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОСТУ КАРПАТСЬКИХ КЛІМАТИПIВ СМЕРЕКИ В ГЕОГРАФIЧНИХ КУЛЬТУРАХ СМОЛЕНСЬКО-МОСКОВСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

245

В.П. Ткач, А.С. Торосов, В.П. Пастернак, Л.І. Ткач

 

ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

249

В.П. Рябчук, В.Я. Заячук

 

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВНИХ РЕСУРСІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСУ

254

О.П. Бала

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГНОЗУ РОСТУ СЕРЕДНЬОГО ДІАМЕТРА, СУМИ ПЛОЩ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ ТА ЗАПАСУ У МОДАЛЬНИХ ШТУЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

260

Л.І. Максимів

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБЛІКУ

267

С.С. Дикий

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ У ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

273

П.Ф. Жолкевський

 

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

277

Ю.М. Позивайло, А.А. Строчинський

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА НОРМАТИВИ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЛІСОВИХ ЗЕМЕЛЬ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

283

Е.А. Усс

 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА СОСНОВО-БЕРЕЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ

288

У.П. Федуник

 

ЗНАЧЕННЯ СВІТОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

292

С.І. Миклуш, Р.Р. Вицега, Г.Г. Гриник

 

ГОРИЗОНТАЛЬНА СТРУКТУРА СМЕРЕКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

298