НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.4. – 344 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №2 від 30.09.2004 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.М. Гузь, А.П. Іванюк, О.В. Головка

 

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗСАДНИКА БОТСАДУ УКРДЛТУ

9

М.І. Густі, О.Є. Токар, М.М. Король

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СТОКУ ВУГЛЕЦЮ У ФІТОМАСУ ЛІСІВ УКРАЇНИ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ ДЕТАЛІЗАЦІЇ

13

Р.М. Гречаник, Ю.А. Мельник, А.В. Синиця

 

ВИКОРИСТАННЯ ТРОЯНД В ОЗЕЛЕНЕННІ ТА ДЕКОРАТИВНОМУ КВІТНИКАРСТВІ

18

Ю.Й. Каганяк

 

ОЦІНКА НОРМАЛЬНОСТІ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПОЛІССЯ

24

З.В. Лукомська

 

ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МІСТОБУДУВАННЯ ХVІХVІІ СТ. ПРИ ЗАКЛАДЕННІ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

27

Г.М. Мануїлова

 

РОЗВИТОК РОСЛИННОСТІ НА ДЕВАСТОВАНИХ ЗЕМЛЯХ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

34

Н.М. Марценюк

 

СТАЛЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ

38

С.С. Мергель

 

ВПЛИВ НЕСПРАВЖНЬОГО ЯДРА ДЕРЕВИНИ БУКА І ЯВОРА НА АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЕВ'ЯНИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

41

М.М. Казимир, П.Б. Хоєцький

 

ПОШИРЕННЯ КОЗУЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ (СAPREOLUS CAPREOLUS L.) В УГІДДЯХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46

І.П. Любинець

 

НАСІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕКОРАТИВНИХ ЕФЕМЕРОЇДІВ ЯВОРІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

49

Р.Р. Вицега, Г.Г. Гриник

 

ТАКСАЦІЙНА БУДОВА СМЕРЕКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЗА ДІАМЕТРОМ

53

І.В. Шукель

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕМІЗ В РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛІСАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

58

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В.М. Голубець, О.А. Кійко, М.М. Якуба

 

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ КАЛІБРУВАННЯ-ШЛІФУВАННЯ ДСП

72

Є.М. Лютий, Л.О. Тисовський, А.В. Ляшеник

 

ДО ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ЧАСТИНКИ ДЕРЕВНОГО ПИЛУ В ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ ЦИКЛОНАХ

77

В.І. Полоз, В.В. Шостак

 

БЕЗВІДМОВНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ГОЛОВНОГО КОНВЕЄРА ЗАВОДУ "ІНТЕРПЛИТ"

84

Р.О. Козак, О.І. Чупило

 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОСОЧЕННЯ ЛУЩЕНОГО ШПОНУ АНТИПІРЕНОМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА МІЦНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОГНЕСТІЙКОЇ ФАНЕРИ

89

Б.Я. Кшивецький, О.П. Гупало, С.В. Кондратюк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ З'ЄДНАНЬ ШПИЛЬКОВИХ ПОРІД ДЕРЕВИНИ КЛЕЯМИ НА ОСНОВІ ПВА

91

І.М. Озарків, М.Ю. Зарічна

 

ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ДЕРЕВООБРОБКИ

95

П.В. Білей, Ж.Я. Гуменюк

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

100

Ю.І. Озимок, Р.Б. Рудницький

 

МЕТОДИКА ПОВНОГО БАЛАНСУВАННЯ БАГАТОЧАШКОВОГО АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТА

104

І.Т. Ребезнюк

 

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ МАКСИМАЛЬНОЇ ВЕЛИЧИНИ РОЗВЕДЕННЯ ЗУБА СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ НАБІК

109

Л.А. Яремчук, М.Ю. Зарічна

 

РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ДЕРЕВИННОЇ ПІДКЛАДКИ ПЕРЕД ОПОРЯДЖЕННЯМ

114

С.В. Гайда

 

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕБЛЕВОГО ВИРОБНИЦТВА

118

Б.М. Микичак, Я.М. Ханик, О.В. Станіславчук

 

ОСОБЛИВОСТІ СУШІННЯ КУСКОВИХ ГАЗОПРОНИКНИХ МАТЕРІАЛІВ

121

Я.М. Ханик, В.М. Гербeй, І.М. Ільків, Н.Я. Цюра

 

СУШІННЯ ЛИСТОВИХ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ КОЛОЇДНИХ МАТЕРІАЛІВ

124

Я.М. Ханик, В.П. Дулеба, О.В. Станіславчук, Н.Я. Цюра

 

СУШІННЯ ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ В ІМПУЛЬСНОМУ РЕЖИМІ

126

А.І. Дубинін, В.В. Майструк, Р.Б. Гаврилів, І.В. Майструк

 

ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ НА ПИЛООЧИЩЕННЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІВ З ПРЯМОТОЧНОЮ ЗОНОЮ РОЗДІЛЕННЯ

128

Б.М. Перетятко

 

МОДЕЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ АНТИПІРЕНІВ У ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЯХ ТА СПОРУДАХ

130

М.І. Савенець

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ БАЗОВОЇ ПОВЕРХНІ ЛАКОФАРБОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ НА ДЕРЕВНИХ ПІДКЛАДКАХ

134

 

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ    

І.П. Соловій, А.А. Головко

 

ЛІСОВА ПОЛІТИКА І УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В НІМЕЧЧИНІ

138

М.Т. Бець

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ДЕРЖЛІСГОСПІВ

143

О.Я. Савчук, Н.В. Савчук

 

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У ПЛАНУВАННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

147

О.Д. Вовчак

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

155

Т.В. Футало

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

161

С.І. Лебедевич

 

ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

170

Н.І. Власюк

 

ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

172

Г.В. Возняк

 

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

176

С.С. Гринкевич

 

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ І СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

184

Л.І. Дяченко

 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

188

О.І. Іляш

 

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА РИНКУ ПРАЦІ СФЕРИ ТОРГІВЛІ

191

С.М. Ковальчук

 

РОЗВИТОК РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

195

Г.М. Колісник

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

202

О.О. Курдина

 

РОЛЬ ЕКО-АУДИТУ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

211

І.Я. Лико

 

ПОКРАЩЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АТЕСТАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

217

Л.І. Новосельська

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ В НАПРЯМІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ

225

У.П. Федуник

 

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

230

О.Б. Цісінська, З.М. Ривак

 

ГРОШОВІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

234

О.М. Яворська

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

238

В.В. Якімцов

 

КООПЕРУВАННЯ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

244

Г.М. Воляник, Н.І. Колінько

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

248

У.З. Ватаманюк-Зелинская, С.Е. Шутка

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

253

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Я.І. Соколовський, О.М. Петрів

 

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПОЛІВ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ У ПРОЦЕСІ ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

256

В.І. Троцький, Я.М. Ханик, С.Г. Ягольник

 

АДСОРБЦІЯ СТІЧНИХ ВОД ХІМІЧНО-АКТИВОВАНИМИ ЦЕОЛІТАМИ

265

О.І. Думанський, Б.О. Бекас

 

ПРУЖНА ТА ГРАНИЧНА РІВНОВАГА ПЛАСТИНЧАСТОГО ЕЛЕМЕНТУ КОНСТРУКЦІЇ З КРИВОЛІНІЙНИМ ОТВОРОМ

268

Б.І. Хархаліс, М.Б. Хархаліс, М.П. Гожельник, О.В. Янчук

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МАЛИХ МІСТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

275

Л.К. Гліненко

 

КОНФЛІКТНІ ЗАДАЧІ В РОЗРОБЦІ ТА УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

283

А.М. Гресь

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ТОВАРІВ У ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

288

Р.Я. Оріховський, В.В. Куліков

 

ВПЛИВ НАДІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

295

С.Б. Романишин

 

РЕКЛАМНА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ НОВИХ ТОВАРІВ

300

Н.М. Ступка

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

303

В.М. Атаманюк, Я.М. Ханик, Д.П. Кіндзера, В.М. Кузьма

 

ГІДРОДИНАМІКА ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ЗЕРНИСТИХ, ГРАНУЛЬОВАНИХ ТА КУСКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

308

Я.М. Ханик, Т.І. Римар

 

СУШІННЯ ВИРОБІВ ІЗ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ КОЛОЇДНИХ МАТЕРІАЛІВ (ГЛИНИ) ПІД НАДЛИШКОВИМ ТИСКОМ

310

Я.М. Ханик, В.М. Кузьма, І.М. Ільків

 

ОСОБЛИВОСТІ СУШІННЯ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ СТВОРЕННІ ПЕРЕПАДУ ТИСКІВ ЗА РАХУНОК РОЗРІДЖЕННЯ

312

О.М. Креховецький, В.П. Дулеба

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВОЇ РОБОТИ ОБЕРТОВОЇ ПЕЧІ РОЗМІРОМ 5×185 М

315

Є.М. Семенишин, В.І. Троцький, В.І. Федорчук-Мороз

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТРАГУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ КОМПОНЕНТІВ З ПОРИСТИХ СТРУКТУР

317

Я.М. Ханик, В.М. Кузьма, В.М. Гербeй

 

ГІДРОДИНАМІКА ПРИ СУШІННІ ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ ШЛЯХОМ ВИМУШЕНОГО РУХУ ТЕПЛОНОСІЯ КРІЗЬ ПОРИСТУ СТРУКТУРУ

321

Н.І. Колінько, Г.М. Воляник

 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

325

       6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ