НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 200
4. – Вип. 14.1.304 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №6 від 24.06.2004 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

В.П. Рябчук, О.М. Переходько

 

КОНВАЛІЯ ЗВИЧАЙНА (CONVALLARIA MAJALIS L.) В УМОВАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

8

В.К. Заїка

 

ДІЕЛЕКТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ НА РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

12

Р.М. Гречаник, С.Б. Марутяк, М.М. Лісовий

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУР БУКА ЛІСОВОГО (FAGUS SILVATICA L.) НА  РОЗТОЧЧІ

15

Ю.Й. Каганяк

 

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА СТРУКТУРИ ЛІСОВОГО  ФОНДУ УКРАЇНИ

20

С.С. Мергель

 

ВИЗНАЧЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВИНИ ЯЛИЦІ БІЛОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ВПЛИВ ДОВЖИНИ НА  ПОШИРЕННЯ ЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ

27

С.С. Пукас

 

SOPHORA JAPONICA L.: ІНТРОДУКЦІЯ ТА  ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

32

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я.М. Ханик, Д.П. Кіндзера,  В.М. Атаманюк

 

СУШІННЯ ПОЛІДИСПЕРСНОЇ СУМІШІ ВУГІЛЛЯ ПІСЛЯ  ФЛОТАЦІЇ

43

Я.І. Соколовський, М.В. Дендюк, Б.П. Поберейко

 

МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙНО-РЕЛАКСАЦІЙНИХ  ПРОЦЕСІВ У ДЕРЕВИНІ ПІД ЧАС СУШІННЯ

48

О.А. Кійко, М.М. Якуба

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР КРИТЕРІЇВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КАЛІБРУВАННЯ-ШЛІФУВАННЯ ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ  МАТЕРІАЛІВ ЖОРСТКИМ АБРАЗИВНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

57

І.М. Гончар

 

РЕЦЕПТУРА АБРАЗИВНИХ КРУГІВ ІЗ ГРАНАТУ ДЛЯ  ОБРОБЛЕННЯ МАСИВНОЇ ДЕРЕВИНИ

61

Л.Н. Горбачова, В.В. Маслій

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДЕРЕВ'ЯНОГО МАЛОПОВЕРХОВОГО ДОМОБУДІВНИЦТВА

63

В.П. Куц, О.М. Марціяш

 

РОЗРАХУНОК І ОБЛАСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЦИКЛОНА ЗІ СТУПЕНЕВИМ ВІДВЕДЕННЯМ ПИЛУ

67

В.О. Маєвський, В.М. Максимів

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТЕХНОЛОГІЇ  ЛІСОПИЛЯННЯ

72

І.М. Озарків, Б.М. Перетятко

 

ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

77

Ю.І. Озимок

 

НОВИЙ АБРАЗИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАГОСТРЕННЯ ТОВСТИХ ДЕРЕВОРІЗАЛЬНИХ НОЖІВ

81

І.Т. Ребезнюк

 

РОЗВИТОК КОНСТРУКЦІЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ  СТРІЧКОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТІВ

85

О.О. Шепелюк

 

ВПЛИВ УЩІЛЬНЕННЯ ЛУЩЕНОГО ШПОНУ  НА ЙОГО ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

91

В.М. Якубенко, С.С. Мергель

 

ВПЛИВ ПОРІД ДЕРЕВИНИ НА ЯКІСТЬ ЗВУЧАННЯ  ДЕРЕВ'ЯНИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

93

Ю.І. Грицюк

 

РОЗРАХУНОК ТРИВАЛОСТІ ОПЕРАЦІЙ ПРОЦЕСУ РОЗКРОЮ ПИЛКОВИМИ УСТАНОВКАМИ ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

97

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Б.В. Кульчицький

 

ПОРІВНЯННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

109

Б.М. Мізюк

 

ПРО ОДИН З ПІДХОДІВ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ

113

О.І. Белей

 

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ РЕІНЖИНІРИНГОВИХ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ

121

М.Б. Вербовий

 

КРАЙОВИЙ СОЮЗ КРЕДИТОВИЙ ЯК ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РУХУ В ГАЛИЧИНІ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.

127

Н.І. Власюк

 

ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

130

Л.І. Дяченко

 

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: СТАНДАРТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ

132

О.Є. Качан

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ БУДІВЕЛЬНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

136

Н.М. Кисіль, Н.І. Колінько

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ

145

С.О. Козловський, О.В. Геник

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ'ЄКТІВ УКРАЇНИ

150

І.Я. Лико

 

ОБҐРУНТУВАННЯ СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ.

155

Л.І. Максимів

 

ЛІСОВІ РЕСУРСИ ЯК СКЛАДОВА ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ: ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО РОЗШИРЕННЯ ПОКАЗНИКА  НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

160

М.Е. Матвеєв, О.І. Мерза

 

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДІВ  ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

167

П.С. Михаленич

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ  МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

175

А.В. Прокіп

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ З ДЕРЕВИНИ

181

О.М. Свінцов

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕСУРСУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

184

Ю.І. Турянський

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ

190

Р.Л. Хом'як, В.М. Крочук

 

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ФРАХТОВИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ  ЗАЛУЧЕННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ

199

Є.І. Цікало, К.А. Артюшок

 

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

202

Г.Є. Шпаргало

 

ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

206

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

М.М. Огородник, В.М. Онишкевич, Т.А. Головчин

 

ЗАСТОСУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ  ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ ДЛГО "ЛЬВІВЛІС"

211

І.П. Андрушків

 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

216

З.Л. Бандура

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  ВИТРАТАМИ: НЕОБХІДНІСТЬ, ДОСТАТНІСТЬ,  АКТИВІЗАЦІЯ ЗА РІВНЯМИ УПРАВЛІННЯ

220

А.М. Гресь

 

РИНОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ПОТЕНЦІАЛ

225

В.С. Джус, А.Я. Куліченко, А.Р. Мілянич

 

КОЕФІЦІЄНТИ НАПРУЖЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ  У КОНСТРУКЦІЯХ ВАГОНІВ

231

Я.В. Кульчицький, А.В. Прокіп

 

РОЗВИТОК КЛАСИЧНИХ СОЦІАЛЬНИХ КОНЦЕПЦІЙ  ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ  ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

236

Р.М. Купчик

 

ЕРГОДИЗАЙННОВИЙ МЕТОД ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

241

П.П. Лазановський

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ  В ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУРАХ

244

Я.С. Лапчук

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ  ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ  В УКРАЇНІ

252

А.В. Лелик

 

РОЗВИТОК СТРУКТУРИ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ У СУЧАСНИХ ЗМІШАНИХ ЕКОНОМІКАХ

257

О.М. Мартин

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

262

З.М. Міндрова

 

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА: ДОСВІД ПОЛЬЩІ

266

І.З. Саврас

 

ВЕЛИКА ПРИВАТИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА  НАСЛІДКИ

269

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Я.М. Ханик

 

ЗМІСТ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ І МАГІСТРІВ-ЕКОЛОГІВ ХІМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

276

І.П. Соловій, О.В. Дячишин

 

ЛІСОПОЛІТИЧНА РОЛЬ КОНФЕРЕНЦІЙ МІНІСТРІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ЛІСІВ ЄВРОПИ

282

Я.М. Ханик

 

ІНТЕГРУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНА-БЕЛЬГІЯ

287

О.М. Свінцов

 

ОСВІТА ЯК ПІДСИСТЕМА ВИРОБНИЦТВА ДУХОВНИХ БЛАГ І ПОСЛУГ У СТРУКТУРІ ВИРОБНИЧИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

289

Я.М. Ханик

 

ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ ЗНАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАГАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

294

НАШІ ЮВІЛЯРИ