НАУКОВИЙ ВІСНИК:

Збірник науково-технічних праць.
Львів : УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.4. – 336 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №5 від 25.12.2003 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.М. Гузь, С.В. Жмурко, І.В. Жмурко

 

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ І БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСТУ ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕНЬ ЗА УЧАСТЮ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ТА СОСНИ БАНКСА У СУХОМУ І СВІЖОМУ БОРАХ

8

О.П. Божок, В.О. Божок

 

МОРФОЛОГІЯ ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ КАРІЇ

13

П.Б. Хоєцький, О.О. Куликів

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РИБ У БАСЕЙНІ РІКИ ОПІР

18

А.Д. Шовган, Ю.А. Мельник

 

ФОРМОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ІЗ РОДИНИ ROSACEAE У ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ФІТОЦЕНОЗАХ

21

І.В. Шукель, С.Б. Марутяк, І.Ю. Поронник

 

РЕКРЕАЦІЙНІ ДИГРЕСІЇ В ЛІСАХ КІВЕРЦІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26

С.П. Бадюк‑Горобивская

 

ДЕРЕВЬЯ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦИИ МОГИЛЬНОГО УЧАСТКА

34

Ю.М. Дебринюк

 

ВПЛИВ СХЕМ ЗМІШУВАННЯ НА РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ДУБА ТА ЯЛИНИ У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

37

Я.І. Капелюх

 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ДИНАМІКА ОРНІТОНАСЕЛЕННЯ ПРИСТИГАЮЧИХ І СТИГЛИХ ЯСЕНИЧНИКІВ У ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ "МЕДОБОРИ"

46

Н.О. Самойлова, Л.В. Димчук

 

ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ І РІЗНИЙ СТУПІНЬ ЗРІДЖУВАННЯ ДЕРЕВОСТАНУ

50

А.О. Бондар

 

ВОЛОГІСТЬ ЗАБОЛОННОЇ ДЕРЕВИНИ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО В НАСАДЖЕННЯХ З РІЗНОЮ ІНТЕНСИВНІСТЮ РУБАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВЕДЕННЯМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

54

В.І. Ткачук, О.О. Орлов, В.О. Бузун

 

НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІСОВИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ НА ОСУШЕНИХ ЗЕМЛЯХ

58

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

М.П. Мартинців, М.Б. Сокіл

 

ОДНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДУ Д'АЛАМБЕРА ДЛЯ СИСТЕМ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ПОЗДОВЖНІМ РУХОМ

64

В.К. Тіунчик

 

КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ І НОВА ТЕХНІКА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ У ЛІСОВИХ РОЗСАДНИКАХ

67

В.В. Бариляк

 

ОЦІНКА НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КОНТАКТУЮЧОЇ ПАРИ КАНАТ-БАРАБАН У ЗОНІ НАБІГАННЯ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНОГО КАНАТУ

70

Ю.Й. Каганяк, А.І. Гузій, Г.Г. Гриник

 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕЯКИХ ТИПІВ ДЕРЕВОСТАНУ

76

Ю.А. Мельник, Р.М. Гречаник, М.М. Лісовий

 

ФОРМОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ БУКА ЛІСОВОГО НА ЛЬВІВЩИНІ

83

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В.М. Голубець, І.М. Гончар

 

ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУ АБРАЗИВНООГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ

89

П.В. Білей, А.В. Полоз

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО АТМОСФЕРНО-КАМЕРНОГО СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

91

О.А. Кійко

 

СПРАЦЮВАННЯ ЖОРСТКОГО АБРАЗИВНОГО ЦИЛІНДРА ЗА ЙОГО ПЕРІОД СТІЙКОСТІ У ПРОЦЕСІ КАЛІБРУВАННЯ-ШЛІФУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВОЇ ПЛИТИ

93

І.М. Озарків

 

ОСНОВНІ РІВНЯННЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛА І МАСИ В ПРОЦЕСАХ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНВЕКТИВНО-РАДІАЦІЙНОГО СУШІННЯ ШПОНУ

101

О.В. Станіславчук, Я.М. Ханик, В.П. Дулеба

 

ОБ'ЄМНО-КОНТАКТНИЙ МЕТОД СУШІННЯ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ

107

Н.Л. Пандяк, М.М. Яцишин

 

КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕРМОДИСОЦІАЦІЇ АЦЕТИЛЕНВМІСНИХ ПЕРОКСИДНИХ ІНІЦІАТОРІВ

110

І.В. Полоз

 

АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДИНКІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ

113

І.Т. Ребезнюк

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДИНИЧНОЇ ДОТИЧНОЇ СИЛИ РІЗАННЯ НА БОКОВІЙ РІЗАЛЬНІЙ КРАЙЦІ ЗУБА СТРІЧКОВОЇ ПИЛКИ

118

А.І. Мацьків

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ СОНЯЧНЕ СУШІННЯ ДУБОВИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

126

Ю.І. Грицюк

 

РОЗРАХУНОК ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО РОЗКРІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

131

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Б.М. Мізюк

 

ІНСТИТУЦІЙНА РОЛЬ ТА ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

143

О.М. Ананьєв

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ

150

Г.Я. Аніловська

 

ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЕКОНОМІЧНУ РОЛЬ ДЕРЖАВИ (ВІД ЗАРОДЖЕННЯ КАПІТАЛІЗМУ ДО КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ)

158

О.Д. Вовчак

 

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ЧИННИК ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

165

М.Е. Матвеєв, О.І. Мерза

 

ЕКОЛОГІЧНІ ЗБОРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МОТИВІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ

170

О.В. Мицак

 

ГРОШОВІ ПОТОКИ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

181

А.В. Стасишин

 

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ'ЄКТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

183

Я.В. Кульчицький

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

188

О.І. Белей

 

РОЗРОБКА ІГРОВОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОВИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ РЕІНЖИНІРИНГУ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

193

Б.В. Кульчицький

 

ПОРІВНЯННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ УТВЕРДЖЕННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ СВІТОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ

201

О.Є. Качан

 

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ТИПІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

205

Я.С. Лапчук

 

СИСТЕМА ЦІЛЕЙ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

214

А.В. Лелик

 

МОТИВИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ГРОШІ В СУЧАСНИХ ЗМІШАНИХ ЕКОНОМІКАХ

219

О.В. Максимець

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ ЛІСОПРОДУКЦІЄЮ

224

Н.В. Савчук

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

230

Р.І. Слюсарчук

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ І ДЖЕРЕЛА ЇХ ВИНИКНЕННЯ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

234

О.М. Швець

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ

238

А.В. Шлапак

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ТА ЇХ ОСОБЛИВІСТЬ

247

О.М. Яворська

 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ У МІЖНАРОДНОМУ КОНТЕКСТІ

256

Л. Янковська

 

ВІДБІР ЯК ОДИН З ВИРІШАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ В РИНКОВИХ УМОВАХ

260

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

З.Г. Гамкало

 

АКТИВНА ФАЗА ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ҐРУНТУ ЯК ЙОГО ЕНЕРГОПЛАСТИЧНИЙ БУФЕР: ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД І ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ

270

І.М. Гончар

 

СИЛИ РІЗАННЯ ПІД ЧАС ОБРОБЛЕННЯ МАСИВНОЇ ДЕРЕВИНИ АБРАЗИВНИМИ КРУГАМИ

275

І.М. Озарків, Б.М. Перетятко

 

АНАЛІЗ БІОВОГНЕЗАХИСНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СПОРУД

278

Р.Л. Хом'як, В.М. Крочук

 

РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

287

М.Т. Бець

 

САМООКУПНІСТЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

290

О.М. Бунда

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ОЦІНОЧНІ ПРОЦЕДУРИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АУДИТІ

294

О.А. Валюх, А.О. Мокрицький

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧАСТОТИ КВАНТУВАННЯ НА СТІЙКІСТЬ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

298

А.В. Ляшеник

 

ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ У ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ ЦИКЛОНАХ

302

Т.І. Хомуляк

 

ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

309

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Я.М. Ханик

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ

316

О.М. Свінцов

 

ЗНАННЯ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОДУКТ СУСПІЛЬСТВА

323

В.С. Джус, І.М. Гончар

 

ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИНАХОДІВ, РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ У ЛОКОМОТИВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ

328

М.П. Сигловий

 

ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ІГОР І ЗАБАВ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ УКРДЛТУ

331