НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:
Концепція Екологічної Конституції Землі – правова основа стратегії сталого розвитку /

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.7.
216 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №6 від 27.10.2002 р.)

 

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

М.А. Голубець

 

ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, СТАЛОГО РОЗВИТКУ, КЕРУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА КОНСТИТУЦІЯ ЗЕМЛІ

14

М.В. Костицький

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

18

Ю.Ю. Туниця

 

СУТНІСТЬ ІДЕЙ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ ТА ЇЇ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

22

Е.П. Семенюк

 

ІДЕЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ ЯК ПОГЛИБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

29

С.І. Кукурудза, Ф.Є. Кіптач, Я.О. Чопик

 

ОБ'ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ НА ШЛЯХУ ДО ПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

35

І.П. Соловій

 

РОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ФОРМУЛЮВАННІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

42

Dieter Blumenwitz

 

THE SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES RELATING TO THE ENVIRONMENT THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE AND INTERNATIONAL ARBITRATION

50

Geert Van Hoorick

 

THE PRINCIPLE OF COMMON HERITAGE OF MANKIND AS BASIS FOR A WORLD ECOLOGICAL CONSTITUTION

61

Т.Я. Довгий

 

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

71

2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Norbert Weber

 

THE INTERNATIONAL FOREST REGIME – A PIVOTAL PART OF GLOBAL ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

77

С.М. Стойко

 

БІОГЕОХІМІЧНА РОЛЬ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ У БІОСФЕРІ ТА ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І МІЖНАРОДНИХ КОНВЕНЦІЙ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ

82

Ю.І. Стадницький

 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПРОТИЗАБРУДНЮЮЧИХ ЗАХОДІВ

90

Л.І. Максимів

 

ДО ПИТАННЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДЕРЕВИНИ НА КОРЕНІ ДО РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКИ СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ

96

І.М. Синякевич, О.В. Врублевська,

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

103

Я.В. Кульчицький, М.В. Маліновська

 

ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

107

А.М. Вічевич, Т.В. Вайданич

 

МІСЦЕ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СПОЖИВАЧІВ

113

В.І. Сабадош

 

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

117

Б.В. Кульчицький

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ КРИТЕРІЇВ СУЧАСНОЇ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

120

Богданна Косович

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

123

М.О. Поляков, О.В. Поляков

 

ДО ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛІСІВ

131

Г.Я. Аніловська

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

138

П.В. Кравець, П.І. Лакида

 

КРИТЕРІЇ ТА ІНДИКАТОРИ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСАМИ УКРАЇНИ

146

Л.І. Новосельська

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

158

Л.О. Шашула, В.О. Гавриленко

 

ІНСТИТУЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

163

Є.А. Іванов

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ДО КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

165

Н.В. Савчук

 

АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ

168

Giorgio Andrian

 

THE ROLE OF THE TRANSBOUNDARY BIOSPHERE RESERVES IN SUPPORTING THE LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT

173

І.В. Делеган, М.М. Король

 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ ЛІСІВ В ЄВРОПІ

180

Jenny Postler

 

FORSCHUNGSPROJEKT ZUR ERARBEITUNG EINES KONZEPTES EINER NACHHALTSGERECHTEN WALDBEWIRTSCHAFTUNG AUF DER GRUNDLAGE VON ZWEIPHASIGER INVENTUR UND ÖKONOMISCHER BEWERTUNG

186

С. Катренко

 

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

190

В.Р. Ковалишин

 

ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ УКРАЇНИ

195

І.С. Дулин

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УТИЛІЗАЦІЇ ПЕРЕРОБКИ І ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ (ТПВ)

200

Н.І. Горбаль, Г.М. Воляник

 

УКРАЇНА І МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ ТА ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

205

М.О. Процишин

 

ЗАХИСТ І ВІДТВОРЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ КАРПАТ

208