НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:
Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування /

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.6.
304 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №5 від 27.06.2002 р.)

 

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

С.Д. Дзюбик

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

10

Л.В. Рібун

 

ПРО СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ ПРЕДМЕТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

17

С.М. Панчишин

 

ЕВОЛЮЦІЯ ГРОШЕЙ У ТОВАРНІЙ ФОРМІ ВИРОБНИЦТВА

20

І.M. Михасюк

 

ДЕРЖАВА І ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

27

С.К. Реверчук

 

БІЗНЕСМОЛОГІЯ: РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІКО-ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО МАЛОГО БІЗНЕСУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ФЕДЕРАЛЬНОЇ ЗЕМЛІ БАВАРІЇ)

33

Б.В. Кульчицький

 

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСУ У ЗАРУБІЖНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

38

В.І. Павлов, В.М. Заремба

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

43

Т.Б. Баторевич

 

СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

48

О.В. Мороз, О.В. Пашенко

 

ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ З ОГЛЯДУ НА ЕВОЛЮЦІЮ РЕГІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ

52

М.І. Небава

 

ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МАКРОЕКОНОМІКИ

57

О.Ф. Лука

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

61

І.Й. Яремко

 

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО РАХІВНИЦТВАІНСТРУМЕНТ МАКРОЕКОНОМІКИ

65

Л.А. Юрченко

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

67

Н.Л. Станько

 

ПРОБЛЕМИ МОНОПОЛІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ВИЯВЛЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

72

С.С. Гринкевич

 

ПРО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В РИНКОВИХ ЕКОНОМІКАХ

76

О.А. Попік

 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

81

М.П. Олександров

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

85

О.В. Макарець, Т.В. Мединська

 

ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

87

С.О. Козловський, А.В. Івануса

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦІЛЬОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ

89

Н.В. Коломієць,  Л.В. Рібун

 

ДО ПИТАННЯ ПРО БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ

93

Й. Воротняк, В. Зінько, М. Коваль, Д.Г. Терешкевич, В.Т. Андрушко

 

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ У СВЯТОМУ ПИСЬМІ

96

В.І. Михайловський, І.Р. Оленич

 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

99

М.Б. Ватаманюк

 

КАТЕГОРІЯ СПОЖИВАННЯ У СУЧАСНІЙ АНАЛІТИЧНІЙ ЕКОНОМІЇ

100

О.О. Кравченко

 

СУТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БІЗНЕСУ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

105

К.В. Прокопишак, О.Д. Онищук

 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У СТАБІЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

111

Є.Й. Майовець

 

АГРОБІЗНЕС І ЦІНОВА ПОЛІТИКА СУЧАСНОГО АПК

114

Л.С. Гринів

 

ІННОВАЦІЇ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

120

У.З. Ватаманюк

 

ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

127

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Ю.Ю. Туниця

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ДОКТРИНА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

131

Я.В. Кульчицький, М.В. Маліновська

 

СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ НА ПОРОЗІ ХХІ СТ.

138

О.B. Майор

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

143

Н.В. Павліха

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК НАПРЯМКУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

146

І.П. Лащик, М.З. Боднарчук, В.В. Дадак

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

150

Т.М. Романюк

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ

155

Л.С. Гринів

 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА БІОФІЗИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ В ДОВКІЛЛІ

159

І.С. Скороход

 

ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

162

В.О. Морохова, Н.М. Буняк

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

165

Р.Я. Кіндрат

 

СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

170

Л.І. Максимів

 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ДОКТРИНА ТА ЇЇ РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

172

Т.Є. Маселко

 

МЕТОД УМОВНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСІВ ДОВКІЛЛЯ

178

С.С. Дикий

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ДЕРЕВИНИ

180

Н.О. Хижнякова

 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

182

Л.Г. Найдіна, Л.С. Ратушняк

 

СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ

188

О.М. Яворська

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАТРАТ НА ЗАХОДИ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

192

О.В. Геник

 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

197

ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Л.Р. Лиско

 

ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ТА СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ ЇЇ ОБҐРУНТУВАННЯ

201

Б.М. Шевчик,  Н.І. Римарська

 

ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

210

Л.Г. Ліпич

 

ОБРАЗ ТА СТИЛЬ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

215

К.М. Шамлян

 

ПСИХОЛОГІЧНА ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ

219

О.М. Мартин, В.В. Шпєлик

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ І ПРОБЛЕМА ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

224

М.І. Дзямулич

 

КВАЛІФІКОВАНА РОБОЧА СИЛА ЯК РУШІЙНИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

228

О.Н. Гутей, Л.В. Рібун

 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

232

М.Г.Адамовський, І.П. Магазинщикова

 

МОНІТОРИНГ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ОСВІТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВИПУСКНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

235

О.М. Мартин, Т.М. Бас

 

РОЗВИТОК ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

241

О.А. Григор'єв

 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ПОДАТКИ

245

Л.В. Рижак

 

СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СПЕЦІАЛІСТА: ГУМАНІТАРНІ СКЛАДНИКИ

248

Г.М. Колісник

 

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

252

Н.М. Кисіль

 

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛОСНОВНИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НАЦІЇ

256

І.В. Стасюк

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОМОГОСПОДАРСТВ ПОВИНЕН ПРАЦЮВАТИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

259

С.С. Дикий

 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ, ЇЇ РОЛЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ МЕХАНІЗМІ

267

Г.А. Лех, І.В. Стасюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ СІМЕЙНИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

270

О.С. Ривак

 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

274

Т.Р. Кіндрат

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

280

С.Е. Коновал

 

ПРО СТРУКТУРУ НАЦІОНАЛЬНИХ ФІНАНСІВ

284

Ю.А. Дайновський, Л.К. Гліненко

 

ОЦІНКА ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙ

287

І.П. Онуфрик

 

ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ЗНАНЬ

294