НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:
Лісівницькі дослідження в Україні / Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.4. – 352 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №6 від 27.06.2002 р.)

 

1. ЛІСОЗНАВСТВО І ЛІСІВНИЦТВО

А.М. Дейнека

 

ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВЩИНИ

9

М.Н. Зеленський, І.С. Вінтонів

 

ТАБЛИЦЯ ОБ'ЄМІВ СТОВБУРІВ КЛЕНА-ЯВОРА В ГІРСЬКИХ УМОВАХ СХІДНИХ КАРПАТ

17

М.П. Горошко, В.М. Куриляк

 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ТРАНСФОРМАЦІЇ БУКОВИХ ЛІСІВ ПРИКАРПАТТЯ

21

Ю.М. Дебринюк

 

РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ МОДРИНИ У ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

24

Л.І. Копій

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСИСТОСТІ В РАЙОНІ КАРПАТ

31

М.П. Козловський

 

ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИНОЇДНИХ НЕМАТОД УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ПЕРЕДКАРПАТТЯ

39

Ю.Й. Каганяк

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ЗБОРУ ЛІСІВНИЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ

42

О.Л. Орлов

 

ЕНЕРГЕТИКА ГУМУСОВОГО БЛОКУ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ПЕРЕДКАРПАТТЯ ТА КАРПАТ

45

В.С. Олійник

 

ВОДОРЕГУЛЮЮЧА РОЛЬ ЛІСІВ КАРПАТ ПІД ЧАС КАТАСТРОФІЧНИХ ПАВОДКІВ

48

Е.Л. Звенигородський

 

КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА РІЧНИМ ПРИРОСТОМ ДЕРЕВИНИ (НА ПРИКЛАДІ ЛІСІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

52

П.Б. Хоєцький

 

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МИСЛИВСЬКИХ ЗВІРІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

54

О.Г. Полякова

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ПІД ПРАЛІСАМИ І ШТУЧНИМИ СМЕРЕКОВИМИ ДЕРЕВОСТАНАМИ ГОВЕРЛЯНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА

58

Т.В. Парпан

 

ВИВЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ПІДРОСТОМ ЯЛИЦІ БІЛОЇ (ABIES ALBA MILL.) ТА ДЕРЕВОСТАНОМ-ЕДИФІКАТОРОМ

63

Б.Ф. Танцюра, В.О. Рибак

 

ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ОСНОВА ЛІСІВНИЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

69

Р.І. Дмитрах

 

ЕКОТИПОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОПУЛЯЦІЙ VALERIAN A SIMPLICIFOLIA (REICHENB.) КАВАТН. ЯК КОМПОНЕНТІВ БОЛОТНИХ ЛІСОВИХ СИСТЕМ

73

Ю.А. Штирц

 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ОРНИТОНАСЕЛЕНИЯ ЛЕСОПАРКОВ КРУПНОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ Г. ДОНЕЦКА)

77

В.Б. Мандзюк

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЛІСІВ ГОЛОГОРО-КРЕМЕНЕЦЬКОГО ГОРБОГІР'Я ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ ЛОКАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ

83

Р.І. Бродович, І.П. Равлюк, Т.М. Порада

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОЛОДНЯКІВ НА ЗАЛІСЕНИХ ЗРУБАХ В ЯЛИЦЕВИХ ТИПАХ ЛІСУ КАРПАТ

88

А.І. Івченко

 

ІСТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО

93

Н.Г. Лук'янчук

 

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ У СВІТЛОВИХ НІШАХ ДЕРЕВНИХ КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗІВ

97

А.Г. Лащенко

 

АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ШТУЧНИХ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПОДІЛЛЯ УКРАЇНИ

104

П.С. Гнатів, Д.В. Артемовська

 

МОРФОЛОГІЧНА ТА ГЕОХІМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ  ҐРУНТІВ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ЛЬВОВА

109

Л.М. Матушевич

 

НОРМАТИВИ ОЦІНКИ КОМПОНЕНТІВ ФІТОМАСИ КРОНИ ДЕРЕВ БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ

118

А.К. Малиновський

 

ЦЕНОТАКСОНОМІЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ХВОЙНИХ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

123

Т.В. Токарева

 

ЕКОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ЛІСІВ І ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

129

Н.М. Гуль

 

ВИСОТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛІСОВОГО ПОКРИВУ У ГОВЕРЛЯНСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

133

О.П. Бала

 

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ СЕРЕДНЬОЇ ВИСОТИ В МОДАЛЬНИХ ШТУЧНИХ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ УКРАЇНИ

136

В.І. Ткачук, В.О. Бузун

 

ДИНАМІКА І ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРОДНОГО СКЛАДУ ЛІСІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

139

В.І. Ткачук, І.М. Усцький

 

ҐРУНТОВІ УМОВИ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, УРАЖЕНИХ КОРЕНЕВОЮ ГУБКОЮ

143

2. МОНІТОРИНГ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ, ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛІСУ

В.П. Краснов, О.О. Орлов

 

РАДІАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ ДИКОРОСЛИХ ЯГІДНИХ РОСЛИН

151

П.Я. Слободян, О.М. Нищей

 

МОНІТОРИНГ ТА БІОІНДИКАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ IPS TYPOGRAPHUS L. В УМОВАХ БЕСКИД

154

Ю.С. Шпарик

 

МОНІТОРИНГ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

158

І.М. Пацура

 

ОСОБЛИВОСТІ МАЛО ПОШИРЕНИХ ЛІСОВИХ УГРУПОВАНЬ КАРПАТСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІКИ ДНІСТЕР

167

В.Л. Мєшкова

 

ПРОГНОЗУВАННЯ СЕЗОННОГО РОЗВИТКУ ЗИМОВОГО П'ЯДУНА У РІЗНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

172

О.О. Єфремова, Г.М. Павлюк, І.Г. Мелешко, Т.В. Ган

 

РІДКІСНІ ВИДИ ВІДКАСНИКІВ У ЛЬВОВІ

175

П. Лех, З. Сєрота, Г. Гриник

 

ФІТОПАТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО БІОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ У ПОЛЬЩІ: ЗВІТ ЗА 2001 РІК

177

Н.Є. Горбенко

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІТОЦЕНОЗІВ ЗА УЧАСТЮ ПЛЮЩА ЗВИЧАЙНОГО

191

С.Є. Голячук

 

ФОРМУВАННЯ ШТУЧНИХ ЛИСТЯНО-ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ДЛЯ ЦІЛЬОВИХ СОРТИМЕНТІВ У КЛЕНОВО-ЛИПОВИХ ДІБРОВАХ

195

Н.О. Волошинова

 

ПОСТІЙНІ ЛІСОНАСІННІ ДІЛЯНКИ І ПЛЮСОВІ ДЕРЕВА ДУБА НА РІВНЕНЩИНІ

198

У.Б. Башуцька

 

СИНАНТРОПНА РОСЛИННІСТЬ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧО-ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

202

П.Т. Ященко, О.Я. Надорожняк, А.А. Горун, В.І. Матейчик

 

РЕЗЕРВАТОГЕННІ ЗМІНИ ФІТОСИСТЕМ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ

204

О.Я. Лазор

 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА МІСТ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

207

3. ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ, СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ЛІСІВ

О.Т. Данчук

 

ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТРОДУЦЕНТІВ У ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

214

Р.Т. Гут, С.В. Горелов, О.С. Осьмак

 

МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ АУКСИНІВ У РОСЛИНАХ

219

П.Т. Ященко, В.В. Турич

 

ПРО ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ СОСНИ НА ЗГАРИЩАХ У ЛІСАХ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

225

В.К. Коновальчук

 

ВИВЧЕННЯ СОРТІВ ЖУРАВЛИНИ ВЕЛИКОПЛІДНОЇ, ЛОХИНИ ВИСОКОРОСЛОЇ І БРУСНИЦІ ТА ЗОНИ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ В УКРАЇНІ

229

З.Д. Бондаренко, Р.М. Гречаник

 

МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ POPULUS

233

В.А. Майборода

 

ОЦІНКА РОСТУ МІШАНИХ КУЛЬТУР З УЧАСТЮ ДУБА ЧЕРВОНОГО БОРЕАЛЬНОГО РІЗНОГО ПОРОДНОГО СКЛАДУ

237

М.М. Ведмідь, С.В. Яценко, О.В. Попов

 

ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЯНЦІВ ТА СТВОРЕННІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

240

А.М. Гаврусевич, Ю.Д. Кацуляк, Р.І. Бродович

 

НЕВІДКЛАДНІ ЗАВДАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ І ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ У ПЕРЕДКАРПАТТІ ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЯХ

245

Н.В. Голячук

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

250

В.С. Кудра, Р.М. Вітер

 

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ БУКОВОГО ПІДРОСТУ НА ВИРУБКАХ

253

Н.О. Самойлова, Л.В. Димчук

 

РІСТ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО В КОРИДОРАХ РІЗНОЇ ШИРИНИ

258

А.Ф. Ольховський

 

ІЗ ДОСВІДУ ЗАЛІСНЕННЯ ЕРОДОВАНИХ КРУТОСХИЛІВ ПОДІЛЬСЬКОГО ПРИДНІСТРОВ'Я

261

М.В. Онищук

 

РІЗНОВІКОВІ ДУБОВІ КУЛЬТУРИ З УЧАСТЮ МОДРИНИ ЯПОНСЬКОЇ

264

П.П. Яворовський, О.А. Калініченко

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ "ТРИМАН-1" НА РІСТ УКОРІНЕНИХ ЖИВЦІВ ТУЇ ЗАХІДНОЇ (THUJA OCCIDENTALIS L.) І САМШИТУ ВІЧНОЗЕЛЕНОГО (BUXUS SEMPERVIRENS L.)

268

Р.М. Яцик

 

СТАН ЛІСОВИХ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ, ШЛЯХИ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

271

Г.Я. Боратинська

 

ФОРМОВА РІЗНОВИДНІСТЬ ЛІЩИНИ НА РОЗТОЧЧІ

277

Norbert Weber

 

CURRENT ISSUES OF GERMAN FOREST POLICY

282

В.Л. Мєшкова

 

ДИНАМІКА ДЕФОЛІАЦІЇ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЛИСТОГРИЗАМИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛОКАЛЬНИХ УМОВ

287

О.О. Єфремова, Г.М. Павлюк, І.Г. Мелешко, Т.В. Ган

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ У ЛЬВОВІ В УМОВАХ КУЛЬТУРИ РОСЛИН РОДИНИ RANUNCULACEAE

292

4. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Є.І. Цурик

 

МЕТОД БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ТА ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ФАКТОРА ЧАСУ

297

І.П. Соловій, О.С. Закала

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОРНІТОФАУНИ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ

304

О.Я. Лазор

 

КОНФЛІКТИ МІЖ ЕКОЛОГІЄЮ ТА ЕКОНОМІКОЮ: ПОШУК РІШЕНЬ

308

Т.В. Токарева

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ДИНАМІКИ ЛІСОВОГО ФОНДУ ДЛГО "СУМИЛІС"

317

П.Б. Теліш, В.В. Дерев'яний

 

РЕКРЕАЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСІВ СКИБОВИХ ГОРГАН

323

Я.В. Кульчицький

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

326

М.І. Швець

 

РОЛЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ЛІСОВИМИ РЕСУРСАМИ

331

С.Є. Дяків

 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ "ГАЛСІЛЬЛІСУ" У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

334

М.Б. Лаврів

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

338

А.В. Шлапак

 

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ

346