НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.3. – 268 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №8 від 30.05.2002 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

М.І. Гордієнко, С.Б. Ковалевський

 

ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ СВІЖИХ СУБОРІВ ПРИ РІЗНІЙ ІНТЕНСИВНОСТІ РОЗРОСТАННЯ ТРАВ'ЯНИХ РОСЛИН

8

І.С. Косенко

 

ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ ЛІЩИНИ (CORYLUS L.) В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

13

Л.І. Копій

 

ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСИСТОСТІ У МЕЖАХ РОЗТОЧЧЯ

20

У.Б. Башуцька

 

ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

23

Г.Г. Гриник, М.П. Горошко

 

ВПЛИВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ДЕРЕВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗМІШАНИХ ЯЛИЦЕВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЯЛИЦІ БІЛОЇ В ГІРСЬКИХ УМОВАХ

26

І.В. Дикий, I.В. Делеган, І.І. Делеган

 

БОРСУК ЛІСОВИЙ (MELES MELES L.): АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ

30

В.И. Домнич, Н.В. Капелюш

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ПЕРЕНОСЕ И СОХРАНЕНИИ ЭНЕРГИИ В БИОЦЕНОЗАХ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ

45

І.В. Загороднюк, І.В. Дикий, I.В. Делеган, С.М. Жила

 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І МОНІТОРИНГУ ВЕЛИКИХ ХИЖИХ ССАВЦІВ УКРАЇНИ: (ПІДСУМКИ СЕМІНАРУ В ПОЛІСЬКОМУ ЗАПОВІДНИКУ 2002 РОКУ)

48

Ю.Й. Каганяк, М.І. Швець

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОРЕСУРСНОЇ БАЗИ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

54

О.І. Каспрук

 

ІСТОРИЧНО-СТИЛЬОВИЙ АНАЛІЗ ГЕНЕЗИСУ САДОВО-ПАРКОВИХ ЛАНДШАФТІВ МІСТ

58

Є.О. Кременецька, В.Є. Свириденко

 

ВПЛИВ РІЗНИХ СПОСОБІВ ТА РЕЖИМІВ ДОГЛЯДОВИХ РУБАНЬ НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ В МОЛОДИХ СОСНОВИХ НАСАДЖЕННЯХ

61

Г.П. Леонтяк, Г.Я. Боратинська

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ДИКОРОСЛИХ ЧАГАРНИКІВ

64

В.А. Майборода

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ ДУБА ЧЕРВОНОГО БОРЕАЛЬНОГО (QUERCUS BOREALIS МІСНХ.)

67

І.М. Пацура

 

СУЧАСНИЙ СТАН СОСНОВИХ ЛІСІВ У ҐОРҐАНАХ, ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ОХОРОНА

70

Я.М. Слободян, М.О. Сірко, П.Я. Слободян, Т.І. Полатайчук, Т.Г. Шпільчак

 

АНТАГОНІСТИЧНІ ВІДНОСИНИ PLEUROTUS OSTREATUS (FR. EX JACQ.) QUEL., LAETIPORUS SULPHUREUS (BULL. EX FR.) BOND. ЕТ SING., FISTULINA HEPATICA (SCHAEFF.) FR., CALVAТІА GIGANTEA FR. ІЗ HETEROBASIDION ANNOSUM (FR.) BREF. В УМОВАХ КУЛЬТУРИ

73

С.А. Третякова, Г.П. Леонтяк, А.П. Міщенко

 

СОРТОВІ ПРОМИСЛОВІ ПЛАНТАЦІЇ ГОРІХА ГРЕЦЬКОГО І ФУНДУКА В ДЕРЖЛІСФОНДІ МОЛДОВИ

78

П.Б. Хоєцький

 

ПРО МІГРАЦІЇ ЗУБРА НА РОСОХАЦЬКИХ ПОЛОНИНАХ

83

Н.Г. Лук'янчук

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ БЮРІЗНОМАНІТТЯ ПІДНАМЕТОВОГО ТРАВ'ЯНИСТОГО ВКРИТТЯ У ЛІСОПАРКОВИХ КОМПЛЕКСАХ МІСТ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

87

2. ЛІСОЕКСПЛУАТАЦІЯ

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О.А. Кійко

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КАЛІБРУВАННЯ-ШЛІФУВАННЯ ДЕРЕВОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ МЕТОДАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

103

Ж.Я. Гуменюк

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СУШІННЯ ПИЛОПРОДУКЩЇ

107

З.П. Копинець

 

ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ СУШІННЯ ТОНКИХ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

109

І.В. Кузьо, Б.В. Сологуб, М.П. Мартинців

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА РОЗРАХУНКУ СПЕЦІАЛЬНИХ КАНАТНИХ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ СИСТЕМ

112

Д.І. Лелюк

 

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗМЕНШЕННЯ ВИДІЛЕННЯ ФОРМАЛЬДЕГІДУ ІЗ ДЕРЕВИНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

118

А.В. Полоз

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ КОМБІНОВАНОГО АТМОСФЕРНО-КАМЕРНОГО СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

120

О.В. Яріш

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ КАМЕРИ УФ-ТВЕРДІННЯ МИЛ-2

122

С.О. Апостолюк, B.C. Джигерей

 

ДО ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРАЦІЙ ВЕРТИКАЛЬНИХ ЛІСОПИЛЬНИХ РАМ

125

Ю.І. Грицюк

 

РОЗМІРОУТВОРЕІШЯ МЕБЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ

128

О.В. Білоус

 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ДЕРЕВОРІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ

142

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ

Я.В. Кульчицький

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ПРІОРИТЕТНА ПАРАДИГМА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЇ У XXI СТ.

147

Б.В. Кульчицький

 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ СУСПІЛЬСТВА: КОНТЕКСТ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ

152

О.М. Борщевич

 

МІКРОКРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

155

З.П. Гаталяк, Н.І. Горбаль, Г.М. Воляник

 

ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

161

С.С. Дикий

 

ПИТАННЯ ВИБОРУ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

164

О.О. Кравченко

 

ЗАРОДЖЕННЯ І ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ СИСТЕМИ БІЗНЕСУ

168

С.С. Дикий

 

ПИТАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОСІЧНОГО ФОНДУ

172

Jerzy Lewczuk

 

GŁÓWNE OGRANICZENIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

174

A.B. Івануса

 

БАГАТОПРОДУКТОВА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА КРИТЕРІЄМ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

180

О.М. Мартин

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

185

Л.І. Новосельська

 

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

188

О.Я. Савчук

 

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

190

Л.І. Новосельська

 

РОЗБІЖНОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

196

Н.В. Савчук

 

ПРИРОДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

199

У.Р. Сухорська

 

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

203

О.М. Швець

 

ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

206

Б.Й. Шургот

 

РОЛЬ ПРИБУТКУ В МАРКЕТИНГОВІЙ СТРАТЕГІЇ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ФІРМИ

208

І.Й. Яремко

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ (КОНЦЕПЦІЯ ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ)

212

О.М. Яворська

 

ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА НАСЛІДКИ

216

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Д.Л. Дудюк, В.М. Максимів, Я.І. Соколовський

 

ОСНОВНІ ВИСЛІДИ МОДЕЛЮВАННЯ Й ОПТИМІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛІНІЙ

221

І.О. Єрмолаєв, Б.Б. Семак

 

ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНОЇ КЛІЄНТУРИ ІНТЕРНЕТКОМПАНІЙ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ

224

І.А. Вікович

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИФУЗІЙНОГО ОСАДЖЕННЯ КРАПЛИН ПРЕПАРАТУ НА РОСЛИНИ ПРИ ЇХ ОБПРИСКУВАННІ

226

Д.Л. Дудюк

 

МІСТКІСТЬ НАГРОМАДЖУВАЧА МІЖ ДВОМА ВЕРСТАТАМИ АБО ДІЛЬНИЦЯМИ

232

Р.Я. Оріховський, Б.М. Бойко

 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

236

Д.Л. Дудюк, М.М. Мисик

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ РОБОТИ ДІЛЯНКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ЛІНІЇ 3 ДВОХ ВЕРСТАТІВ

240

Т.В. Радьо

 

ПРИРОДНИЙ МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАТОПЛЕНЬ ЗЕМЛІ

243

Я.Ф. Кулешник, І.М. Шикеринець

 

ЗМІНА ДЕФОРМАЦІЙ ДЕРЕВИНИ В ПРОЦЕСІ ЇЇ СУШІННЯ

248

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

С.М. Стойко, П.А. Дайхнер, І.В. Делеган, І.І. Делеган

 

ДО 100-РІЧЧЯ 3 ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА А. ЗЛАТНІКА – ВИДАТНОГО ДОСЛІДНИКА І ЗАХИСНИКА ЛІСІВ ЗАКАРПАТТЯ

251

Г.А. Матвєєва

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 3 ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

256

Г.А. Матвєєва, М.С. Чибак

 

ОЛІМПІАДА – ПЕРШИЙ КРОК В НАУКУ

260

Г.А. Матвєєва, М.С. Чибак

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

263