НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:
Еколого-економічне вчення: витоки, проблеми, перспективи/

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.1. – 268 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №4 від 27.12.2001 р.)

 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ВЧЕННЯ ТА
ЙОГО ВПЛИВ НА ПОЛІТИКУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

М.В. Гладій

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

15

Ю.Ю. Туниця

 

ОСНОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ВЧЕННЯ

19

Девід Н. Бенгстон

 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ЧАС ОБМЕЖЕНЬ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ПЕРСПЕКТИВА

31

Деніс Р. Бредли, Джорж Ксу, Бернард Ж. Левіс

 

ЛІСИ ЯК ПРИРОДНИЙ КАПІТАЛ: ПАРАЛЕЛІ, ПРОБЛЕМИ, НАСЛІДКИ

35

Марія Нижник

 

ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТАЛОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

60

Ігор Поточник

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІСОВИХ ДОРІГ НА ОСНОВІ ЇХ БАГАТОЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ І СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ

66

В.І. Вовк

 

УКРАЇНСЬКА ДІЙСНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ВЧЕННЯ Й СЦЕНАРІЇВ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ

73

С.А. Генсірук

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІСИСТОСТІ – ЗАПОРУКА ПРИЗУПИНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КАТАКЛІЗМІВ

82

І.П. Соловій

 

TEOPIЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ У СВІТЛІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ВЧЕННЯ

90

Л.С. Гринів, В.М. Якобчук

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ

98

О.В. Врублевська

 

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОПОЛІТИКИ

106

О.Г. Полякова

 

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПОСТУЛАТІВ ЛІСІВНИЧИХ НАУК В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

113

2. ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ВЧЕННЯ

А.М. Дейнека

 

МЕНЕДЖМЕНТ-ПРОГРАМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИРОДОЗАПОВІДНОГО ФОНДУ НА ЛІСОВИХ ТЕРИТОРІЯХ

116

А.Ф. Чмыр, А.В. Жигунов, А.Б. Злотницкий

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ

119

Л.В. Рібун

 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ РЕСУРСОЗБЕРІГАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

122

Т.Ю. Туниця

 

ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ

125

С.О. Козловський, А.В. Івануса

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

131

П.І. Лакида

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОТОКІВ ВУГЛЕЦЮ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ УКРАЇНИ

133

І.Й. Царик, Й.В. Царик, Г. Плахтер

 

ВИПАСАННЯ ТВАРИН ЯК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА

134

О. А. Стиранівський

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІСОТРАНСПОРТУ

138

Ю.Г. Гринюк

 

ПРИРОДООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

141

О.М. Адамовський

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

144

Р.Р. Олійник, М.Ю. Попков, В.М. Брежнєв, В.С. Олійник, І.Ф. Калуцький, М.В. Чернявський, П.О. Гвоздик

 

НОВА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

153

І.П. Онуфрик

 

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

155

О.Я. Лазор

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ УПРАВЛІНЬ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

158

Л.Б. Білоус, Я.О.Чопик

 

ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ВИРОБНИЧО-ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

164

М.Й. Ковач

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

175

С.О. Мельник

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

180

Я.М. Дідик

 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ

182

С.В. Зібцев

 

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛІСУ В УКРАЇНІ

187

В.О. Крамарець, М.І. Коханець, В.І. Бандерич, В.П. Приндак

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТ-ПЛАНУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ "СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ"

192

Г.В. Cтрямець, Я.С. Бовт

 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ  ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ

197

Т. Йошимура, О. Стиранівський, Н. Библюк

 

ПЛАНУВАННЯ ЕКОТУРИЗМУ У КАРПАТАХ

198

О.В. Майор, Д.Д. Яворська

 

ФОРМУВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕРОБКИ І УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У МІСТАХ УКРАЇНИ

203

О.І. Олійник

 

ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

206

Н.Я. Наливайко

 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГУ

211

А.І. Сафонов

 

ГЕТЕРОКАРПІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ СІМ'ЯНОК ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ASTERACEAE DUM. ПІД ВПЛИВОМ МЕТАЛЕВОГО ЗАБРУДНЕННЯ

212

О.Я. Лазор, О.Д. Лазор

 

МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ І ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

216

Вієслав Янік

 

РОЛЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЧНІЙ АКТИВІЗАЦІЇ СЛАБО РОЗВИНУТИХ РЕГІОНІВ

221

Л.І. Максимів

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ

ДОВКІЛЛЯ

226

І.М. Сопушинський

 

СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ – ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

231

3. ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Ганс Ессманн, Ноель Луст, Давіде Петтенелла, Юрій Туниця

 

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС "ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – ЕНАРЕКО": ОСНОВНИЙ ПІДХІД

235

Норберт Вебер

 

ДИДАКТИКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ЕНАРЕКО

238

Я. Добровольський, О. Вагнер

 

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ У НАЦІОНАЛЬНІ І МІЖНАРОДНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ В ПОЛЬЩІ

244

Л.І. Максимів, Л.Д. Загвойська

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ, ДИДАКТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ (НА ПРИКЛАДІ МАГІСТЕРСЬКОГО КУРСУ ENARECO)

246

Д.М. Колотило

 

ВЧЕННЯ С. ПОДОЛИНСЬКОГО І В. ВЕРНАДСЬКОГО В АСПЕКТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ

252

О.М. Семенів, Г.Р. Копець

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

254

С.Я. Цимбалюк

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ЯК ГАРАНТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ

256

І.Г. Войтович

 

ВИВЧЕННЯ СПОСОБІВ БЕРЕЖЛИВОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ – ШЛЯХ ДО ЗБІЛЬШЕННЯ ЛІСИСТОСТІ

259