НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.3. – 2
20 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №6 від 28.06.2001 р.)

ПЕРЕДМОВА

      ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ

Я.В. Кульчицький

 

ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

9

Л.І. Максимів, Л.Д. Загвойська

 

ПРАКТИЧНІ СТУДІЇ МАГІСТЕРСЬКОГО КУРСУ "ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ" 

13

М.Б. Данчук

 

РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ ЯК КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕПРЕ­СИВНОСТІ  ГІРСЬКИХ РАЙОНІВ

15

О.В. Дячишин

 

ПРИНЦИПИ СТАЛОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

19

Я.М. Дідик

 

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ І ВІДПОЧИНКУ НА ЛЬВІВЩИНІ

22

О.І. Олійник

 

ВИДИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ

26

О.В. Врублевська, К.В. Вучичевич

 

АНАЛІЗ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

28

Г.С. Шевченко, Н.Я. Наливайко, Р.М. Кобринович

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА В ЛІСОВІЙ ТА ДЕРЕВООБРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

32

Е.А. Кульчицька, А.М. Вічевич

 

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ ЯК ОДНОГО З НАПРЯМКІВ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

36

С.О. Воробйов, С.І. Тесленко

 

ВПЛИВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ

43

Є.І. Сенько, Н.С. Дворяшина

 

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

46

А.В. Шлапак

 

АДАПТАЦІЯ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ ДО РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

53

А.В. Івануса

 

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВИЙ ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЯК СКЛАДНА СИСТЕМА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

58

Я.М. Дідик, М.А. Потай

 

ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ СТАЛОГО ЕКОТУРИЗМУ

66

Л.O. Малик

 

ЛІСОВА ПОЛІТИКА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВНИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ

68

А.І. Гузій

 

ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМАХОЇДНИХ ПТАХІВ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ І ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  СТРУКТУРИ  ЇХ НАСЕЛЕННЯ В УМО­ВАХ ВІДНОСНО ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНИХ ЛІСО­ВИХ  ЕКО­СИСТЕМ

71

Л.І. Копій

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ЛІСІВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

76

О.Р. Кутна

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТАЛОГО ЛІСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

79

ДЕЯКІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Г.С. Шевченко, С.М. Шишка

 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВІТ­НІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДЕРЕВООБРОБЦІ

82

Л.Д. Загвойська

 

ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

87

Р.Я. Кіндрат

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

95

С.О. Козловський, М.В. Маліновська

 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА МЕБЛІВ

98

А.М. Вічевич, О.П. Нікітченко

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЕВИНИ

104

С.І. Тесленко, В.Т. Хамардюк

 

ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

110

Т.Р. Кіндрат

 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

114

Т.В. Вайданич, Л.А. Коваль

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ ОФІСНИХ МЕБЛІВ УКРАЇНИ, ПОЛЬЩІ, БІЛОРУСІ ТА РОСІЇ

117

О.В. Врублевська, Р.М. Кобринович

 

АНАЛІЗ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРИРОДООХОРОННОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ДЕРЕВООБРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

123

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

О.В. Майор, Д.Д. Мисак

 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

130

Н.М. Кисіль

 

ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ

133

С.І. Лебедевич

 

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

136

М.Т. Бець

 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА РІВНЕМ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ

140

О.Я. Савчук

 

АНАЛІТИЧНА ВЗАЄМООЦІНКА ВИХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРО­МИ­СЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

143

М.В. Римар, У.З. Ватаманюк

 

ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

145

Р.Л. Хом'як, В.С. Мохняк, В.І. Воськало

 

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ В СЕРЕДОВИЩІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП

149

Р.Л. Хом'як, Т.О. Смірнова, О.І. Боровик

 

ПРОБЛЕМИ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВИРІШЕННЯ

152

ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Б.В. Кульчицький

 

ГУМАНІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ЧИННИК ЕВОЛЮЦІЇ ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

160

Б.А. Карпінський, О.М. Мартин, М.Г. Оробчук

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТА РИЗИК РЕГІОНУ ЧЕРЕЗ ОЦІНОЧНІ ПІДХОДИ

164

Л.В. Іванець

 

ПРО ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В ЕКОНОМІКАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

170

Ю.О. Cамура

 

ФІСКАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: МАРЖИНАЛІСТСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

173

Ю.М. Джус

 

ГРОШОВИЙ РИНОК У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІКАХ

176

Ю.І. Турянський

 

ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТИПИ КАПІТАЛУ ЯК МАТЕРІАЛЬНОЇ ОСНОВИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

181

С.М. Панчишин, А.В. Стасишин, Н.М. Холод

 

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТА РОДИННОГО РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

184

О.О. Сухий

 

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ І ДЕФІНІЦІЇ

189

І. Жигалло

 

ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ І ПАРАЛЕЛЬНИЙ ІМПОРТ

192

Т.І. Чаюн

 

РОЗВИТОК ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

196

Т.М. Римар

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ

205

О.М. Прінц

 

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

208

В.І. Сабадош

 

ПРОДУКТИВНІ СИЛИ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

211

Гартмут Гауффе

 

ЕКОБАЛАНС ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОБРОВІЛЬНОГО ОПРИЛЮД­НЕН­НЯ БАЛАНСУ ВИКОРИСТАННЯ СИРОВИНИ, ЕНЕРГОНОСІЇВ ТА УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА

213