НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

Збірник науково-технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.2.
140 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №5 від 31.05.2001 р.)

ПЕРЕДМОВА

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВНИХ РЕСУРСІВ І
ЕКОЛОГО-ТЕХНІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ДЕРЕВООБРОБЦІ

Б.В. Прокопович

 

ДЕФІНІЦІЯ ДЕЯКИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ В СУЧАСНІЙ ДЕРЕВООБРОБНІЙ ЛЕКСИЦІ

11

С. Зубик, О.А. Кійко

 

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ МА­СИВ­НОЇ ДЕРЕВИНИ

14

Л.А. Яремчук

 

ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА СТІЙКІСТЬ ДИС­ПЕРСНИХ СИСТЕМ

16

В.В. Шостак

 

КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ СТРУКТУРИ РЕМОНТНОГО ЦИКЛУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

18

І.М. Заяць, А.С. Кушпіт, О.П. Гупало

 

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ БАРВНИКА НА КОЛІР МОДИФІКОВАНОЇ ДЕРЕВИНИ БУКА

21

Б.Я. Кшивецький, О.П. Гупало

 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КЛЕЙОВИХ З'ЄДНАНЬ НА ОСНОВІ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ КЛЕЇВ

23

О.В. Шувалюк, І.М. Заяць

 

ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ФОРМИ КОЛОД ДЛЯ ВАНЧЕСІВ

26

Н.Ф. Чопенко

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСОЧУВАННЯ ДЕРЕВИНИ РОЗЧИНАМИ СИ­ЛІКАТІВ

28

М.І. Савенець

 

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРНИХ ПОКРИТТІВ НА ДЕРЕВИНІ

34

С.В. Гайда

 

РОЗРАХУНОК ЖОРСТКОСТІ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СТІНОК КОРПУСНИХ МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ

35

О.В. Яріш

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАБАРВЛЕНИХ ЛАКОВИХ КОМПОЗИЦІЙ УФ-ТВЕР­ДІН­НЯ, ВИХОДЯЧИ З СПЕКТРАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОКРЕМО ВЗЯТИХ ПІГМЕНТІВ

38

Я.П. Іванчак, А.Г. Михайловський

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ПОДВIЙНОГО ПРИЙМАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТI

40

В.М. Сторожук, О.Б. Ференц

 

ЗНИЖЕННЯ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСТ

42

Г.В. Сомар, В.С. Гродзик

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА

43

С.А. Грицак

 

ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЛАКОФАР­БОВИХ ТА КЛЕЙОВИХ МАТЕРІАЛІВ

45

Я.М. Білий

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМОСТІЙКОСТІ ЩИТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ЛИЧ­КУВАННІ

46

Г.Є. Михайлівська

 

ЗВ'ЯЗОК АКУСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ З МОЛЕКУЛЯРНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ В ТВЕРДІЮЧОМУ ПОЛІМЕРІ

47

В.В. Шостак

 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ ЯК ОБ'ЄКТ НАДІЙНОСТІ

50

О.І. Руда

 

ПРОБЛЕМИ ДОВГОТРИВАЛОГО ДИСКОНТУ ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

53

ТЕПЛОМАСООБМІННІ ПРОЦЕСИ І ПРОГРЕСИВНІ
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ

П.В. Білей, Я.Ф. Кулешник, І.А. Соколовський

 

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ РЕЖИМІВ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

57

Я.М. Ханик

 

ОГЛЯД ПРОЦЕСІВ СУШІННЯ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ ЛИСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ

59

П.В. Білей, Ю.І. Зарева, В.П. Селедець

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

61

Д.П. Кіндзера, Я.М. Ханик, В.М. Атаманюк, Л.З. Білецька

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ПОРИСТИХ ЗЕРНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

64

О.П. Кулик, Я.М. Ханик

 

ПРОБЛЕМИ СУШІННЯ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ КОЛОЇДНИХ ТІЛ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

66

І.М. Озарків, П.В. Білей, В.Д. Крамар

 

ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРО­МЕНЕВОГО ТЕПЛООБМІНУ

69

І.М. Озарків, Ю.В. Книш, М.М. Копанський, А.І. Мацьків

 

ОСНОВНІ РІВНЯННЯ ТЕПЛОМАСООБМІНУ ПРИ СОНЯЧНОМУ ОПРОМІНЕННІ ДЕРЕВИНИ

72

Г.П. Білей

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ГІДРОТЕРМІЧНОЇ ОБ­­РОБКИ ДЕРЕВИНИ

74

В.М. Гербей, З.П. Копинець

 

ОСОБЛИВОСТІ СУШІННЯ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ ЗНИЖЕНИХ ТОВ­ЩИН

75

І.М. Ільків, О.М. Креховецький

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ ВОЛОГОСТІ ДЕРЕВИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАДУЮВАЛЬНИХ КРИВИХ

77

З.Ю. Мазяк, І М. Ільків, О.М. Креховецький

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ЗВ'ЯЗАНОГО ТЕПЛОМА­СО­ОБМІНУ ПРИ КОНВЕКТИВНОМУ ВИСУШУВАННІ ДЕРЕВИНИ

79

Б.М. Микичак, Я.М. Ханик, В.М. Гербей

 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ЛИСТОВИХ ДЕРЕВИН­НИХ МАТЕРІАЛІВ

82

К.В. Шолота, Я.М. Ханик, В.М. Гербей

 

ПОРІВНЯННЯ КІНЕТИЧНИХ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ФІЛЬТРАЦІЙНОМУ І КОН­ВЕК­ТИВ­НО­МУ МЕТОДАХ СУШІННЯ КАРТОННИХ ВИРОБІВ

84

В.М. Атаманюк

 

ВПЛИВ СТРУКТУРИ І ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНИСТОГО МАТЕРІАЛУ НА ПРОЦЕС СУШІННЯ У ЩІЛЬНОМУ ШАРІ

86

А.І. Дубинін, В.В. Майструк, А.Д. Марков

 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОГО ДІАМЕТРУ В ЦИКЛОНАХ

89

І.О. Гузьова, Я.М. Ханик, В.М. Атаманюк

 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ КАВОВОГО ШЛАМУ ПРИ ЗМІННІЙ ВИСОТІ ШАРУ

92

П.В. Білей, Н.Д. Довга, В.М. Павлюст, С.Г. Сеник

 

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ТЕПЛОВОЛОГООБРОБКИ ДЕРЕВИНИ

94

П.В. Білей, І.М. Личатин, Д.І. Лелюк

 

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ В КАМЕРАХ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ

96

О.В. Станіславчук, Я.М. Ханик, Л.З. Білецька,В.П. Дулеба

 

СУШІННЯ ПАСТОПОДІБНИХ ТЕРМОЛАБІЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

98

Л.З. Білецька

 

ПРОБЛЕМИ КОМБІНОВАНОГО СУШІННЯ КАПІЛЯРНО-ПОРИС­ТИХ КОЛОЇДНИХ МАТЕРІАЛІВ

101

В.О. Маєвський, Р.І. Мацюк

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СКЛАДАННЯ ТА РОЗРАХУНКУ ОДНО­­ПРОХІДНИХ І ДВОПРОХІДНИХ ПОСТАВІВ

103

О.Б. Ференц, А.О. Ференц

 

ВИМОГИ ДО ВІКОННИХ КОНСТРУКЦІЙ В УКРАЇНІ

106

О.Б. Ференц, В.М. Сторожук

 

ПРОБЛЕМИ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ СТОЛЯРНО-БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

107

В.П. Дулеба, Я.М. Ханик, В.М. Атаманюк

 

СУШІННЯ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

109

КОНСТРУКЦІЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ І СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН

В.Ф. Прусак

 

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ДИЗАЙН-ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕР­ЖАВНОМУ ЛІСОТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

111

І.А. Юрченко

 

ФОРМОУТВОРЮЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГУЦУЛЬСЬКОЇ РІЗЬБИ

114

Т.В. Волошенко

 

ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ХУДОЖНИКА–САМОУКА НИКИФОРА (ПОЧ. ХХ СТ.)

115

О. Патик

 

ВПЛИВ ПРИНЦИПІВ ГРАФІЧНОЇ СТИЛІЗАЦІЇ В РИСУНКУ НА ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ ДИЗАЙНЕРА

117

Н.А. Імшенецька

 

ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ З ЛАНДШАФТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НОВИХ ТЕРИТОРІЙ ГОЛОВНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ Москви

120

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

М.С. Мальований, М.І. Санніков, І.М. Петрушка, О.Г. Чайка

 

КИСЛОТНЕ АКТИВУВАННЯ БЕНТОНІТІВ

124

Я.М. Гумницький, Ю.О. Малик.

 

МАСООБМІН ПРИ ХІМІЧНІЙ ПЕРЕРОБЦІ ФОСФОГІПСУ В ТРИ­ФАЗНІЙ СИСТЕМІ

126

З.С. Одноріг, М.С. Мальований, О.О. Мацієвська

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СОРБЦІЇ МІДІ НА КЛИНОПТИЛОЛІТІ

128

В.Т. Яворський, О.В. Ковальчук, З.П. Лазурко, Р.Л. Буклів

 

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ФОСФАТ КАЛЬ­ЦІЮ-ВУГЛЕЦЬ-СУЛЬФАТИ КАЛЬЦІЮ, АЛЮМІНІЮ, ЗАЛІЗА

130

Е.М. Семенишин, В.І. Троцький, М.І. Петрушка,

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ВНУТРІШНЬОЇ ДИФУЗІЇ

135

Н.Л. Пандяк, Р.Є. Теодорович

 

ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ПЕРОКСИДІВ НА РТУТНОМУ КРА­ПЕЛЬНОМУ ЕЛЕКТРОДІ

137