НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

До 125-річчя УкрДЛТУ / Збірник науково технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.2. – 280 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №9 від 21.09.2000 р.)

1. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

А.Ф. Гойчук

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ

8

І.В. Делеган, І.І. Делеган

 

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ЯКОСТІ МИСЛИВСЬКИХ ТРОФЕЇВ ПАРНОКОПИТНИХ ТВАРИН

12

Л.І. Копій

 

РОЛЬ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО У ФОРМУВАННІ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ В АГРОЛАНДШАФТАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

18

В.Я. Заячук

 

ДО МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ДИКОРОСЛИХ ПЛОДОВИХ РОСЛИН

23

В.К. Заїка

 

НАСІННЄНОШЕННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ

26

Е.М. Рогатньова

 

ГНІЗДОВЕ НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ ПАРКІВ ЛЬВОВА ТА СПЕЦИФІКА ЙОГО ФОРМУВАННЯ

31

О.О. Орлов, О.З. Короткова

 

ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОЇ ДИНАМІКИ АКУМУЛЯЦІЇ 137СS ФІТОМАСОЮ ЧОРНИЦІ (VACCІNІUM MYRTІLLUS L.) ТА БРУСНИЦІ (VACCІNІUM VІTІS-ІDAEA L.)

34

О.Я. Лазор

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ РЕГІОНУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

43

В.П. Ворон, В.В. Лавров, О.В. Леман, О.Г. Целіщев

 

ЗМІНИ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ВНАСЛІДОК ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ВИКИДАМИ РІВНЕНСЬКОГО ВО "АЗОТ"

47

Ф.М. Бровко

 

ДИНАМІКА ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ БІОТИ НА ВІДВАЛЬНИХ ЛАНДШАФТАХ

53

Н.А. Імшенецька

 

ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВА ДИНАМІКА ПАРКОВИХ НАСАДЖЕНЬ

57

У.Б. Башуцька

 

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИКОНІВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

61

А.Я. Андрусів, Г.В. Стрямець

 

ЛІСОВІ МЕДОНОСИ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

64

М.М. Барна, М.І. Шанайда

 

ТЕРАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕПРОДУКТИВНИХ СТРУКТУР ВИДІВ РОДУ ВЕРБА (SALІX L.)

67

Б.Я. Голояд

 

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЛІСОВОЇ НАУКИ І ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

73

А.І. Гузій

 

ОРНІТОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ДУБОВИХ ЛІСІВ ТОВТРОВОГО КРЯЖУ (ГНІЗДОВИЙ АСПЕКТ)

78

В.П. Шлапак

 

ЗАПАСИ ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ ПРОТЯГОМ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ В ЧЕРКАСЬКОМУ ТА ЧИГИРИНСЬКОМУ БОРАХ

80

О.В. Дідошак

 

АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНА РЕАКЦІЯ ЛИСТКІВ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЧАГАРНИКІВ У МІСЬКІЙ ЕКОСИСТЕМІ

84

М.Г. Мазепа, П.С. Гнатів, Д.В. Артемовська, Т.В. Ган

 

БУФЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МОРФО-АНАТОМІЧНІ ОЗНАКИ ЛИСТКІВ У ТЕХНОГЕННИХ УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ДЕРЕВ

87

П.Я. Слободян

 

ОЗНАКИ ДЕГРАДАЦІЇ ГІРСЬКОЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ПОБЛИЗУ КАМ'ЯНИСТИХ РОЗСИПІВ

91

Н.Є. Горбенко, Т.О. Козуліна

 

ДЕРЕВНІ ЛІАНИ ЛИЧАКІВСЬКОГО ЦВИНТАРЯ

93

Р.А. Філик, В.Б. Різун

 

ЕНТОМОКОМПЛЕКСИ РІЗНИХ ТИПІВ ЛІСУ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

95

В.О. Рибак

 

РОЛЬ ПІДЛІСКУ ЛІЩИНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ПІДВИЩЕННІ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ І ПРОДУКТИВНОСТІ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ ПОЛІССЯ

105

Tran Van Minh, Bui T. Tuong Thu, Nguyen Van Uyen

 

MANIPULATION OF PLANT TISSUE CULTURE TECHNIQUES IN WOODY SPECIES PRESERVATION AND IMPROVEMENT IN VIETNAM (1) MERISTEM CULTURE IN SANDAL WOOD (AQUILARIA CRASSNA PIERRE EX. LECOMB)

110

2. Лісоексплуатація

П.В. Павлів, А.І. Сенюк

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ БУДОВИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОДОЛІТА

113

М.П. Мартинців

 

ДИНАМІКА КАНАТНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК

116

О.А. Стиранівський, Ігор Поточнік

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ДЕРЕВИНИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

123

Vladimir Sedivy

 

ECOLOGICAL PERCEPTION OF FORESTRY ENVIRONMENT AS THE CONDITION OF CORRECT WORK WITH TECHNOLOGIES REGARDFUL FOR ENVIRONMENT

128

Alois Skoupy, Radomir Klvac

 

BIODEGRADABLE OILS IN THE OPERATION OF PORTABLE FOREST MACHINES

131

Radomir Ulrich

 

FOREST ROADS ON GROUNDS OF LOW BEARING CAPACITY

137

M. Rousek

 

THE SERVICE LIFE OF BIODEGRADABLE OILS IN GEARBOXES

142

3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І.М. Озарків, Є.В. Басалига, Д.І. Лелюк

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВОЛОГОПРОВІДНОСТІ ПРИ КОНВЕКТИВНОМУ СУШІННІ ДЕРЕВИНИ

147

С.В. Гайда

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ КОРПУСНИХ ВИРОБІВ НА МІЦНІСТЬ

150

В.В. Шостак

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕМОНТОПРИДАТНОСТІ КІНЕМАТИЧНОЇ ПІДЧАСТИНИ ЛІНІЇ ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

154

І.О. Гузьова, В.М. Атаманюк, Я.М. Ханик

 

ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОДИНАМІКИ ТА КІНЕТИКИ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО СУШІННЯ ДИСПЕРСНОї КАВОВОї СИРОВИНИ

159

П.П. Онуфрик, Б.М. Дівеєв

 

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ КОНСТРУКЦІЇ ПАРКЕТУ З ЩІЛЬНИКОВИМ НАПОВНЮВАЧЕМ ТА РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ ПРИ ДІЇ ЗОСЕРЕДЖЕНОГО ЗУСИЛЛЯ

162

Ю.П. Кантаровський

 

ТОНУВАННЯ – ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ПОВЕРХНЕВОГО ДЕКОРУВАННЯ МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ

164

4. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ в ЛІСОВИРОБНИЧОму КОМПЛЕКСі

О.М. Адамовський

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

168

Г.М. Воляник

 

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІННІ

173

Ю.І. Грицюк

 

РОЗРАХУНОК РІЧНИХ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ ДЛЯ РОЗКРІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

177

О.І. Дребот

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛГО "ЛЬВІВЛІС"

193

Н.М. Кисіль

 

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА – ПРІОРИТЕТНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

199

Є.Е. Матвєєв

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСАДИ МИТНОГО БРОКЕРА – ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ

203

В.Т. Хамардюк, А.М. Вічевич

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗРОБКИ ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ

209

А.М. Польовський

 

ОГЛЯД МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЛІСУ НА ПНІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

213

З.М. Ривак

 

СТРУКТУРА ВИТРАТ У СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

217

О.І. Руда

 

УМОВИ ПОРІВНЮВАНОСТІ ВЗАЄМОЗАМІННИХ ВАРІАНТІВ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

220

Б.В. Кульчицький, Я.В. Кульчицький

 

ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ДОВКІЛЛЯ

224

Б.М. Пунько

 

ПЕРВИННА ОСНОВА МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ ЕКОСИСТЕМ

226

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ

Д.Л. Дудюк, В.І. Криштапович

 

ПРО РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ ОПТИМАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТЕЙ ОБЛАДНАННЯ

232

М.І. Пилипчук, А.С. Григор'єв

 

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ПРОГРАМ В EXCEL ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

234

Л.Д. Загвойська

 

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННІ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

235

Р.Я. Оріховський

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОЗРОБКИ АЛГОРИТМІВ І ПРОГРАМ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ ФАНЕРНОГО ВИРОБНИЦТВА

240

6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

М.В. Чернявський

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ПРИРОДОЗАПОВІДНА СПРАВА" В СИСТЕМІ ЛІСІВНИЧОЇ ОСВІТИ

244

Г. Лех

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМ'Ї НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

250

Л. Лиско

 

ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ЯК СВІТОГЛЯДНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ХХІ СТ.

253

В.В. Сніжко, М. Чепа

 

ВІДРОДЖЕННЯ АВТЕНТИЧНОСТІ ДУХОВНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТУ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

261

Л.Б. Білоус, Н.М. Гаврилович, Я.О. Чопик

 

РОЛЬ ГЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

265

Ю.Г. Гринюк

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОСУМЛІННЯ МОЛОДІ – ЯК ЗАПОРУКА ЕКОБЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА

269

С.Н. Денисенко

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ СКЛАДНИХ ТЕРМІНОУТВОРЕНЬ

274

Б.В. Прокопович, Л.А. Яремчук

 

АВТЕНТИЧНЕ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБЛЕННЯ

276