НАУКОВИЙ ВІСНИК УкрДЛТУ:

До 125-річчя УкрДЛТУ / Збірник науково технічних праць.
– Львів : УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.1. – 356 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою УкрДЛТУ (протокол №5 від 25.05.2000 р.)

Передмова

1. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Ю.Ю. Туниця, В.М. Маурер, Г.Т. Криницький, М.Г. Адамовський, В.І. Вайданич

 

ЛІСІВНИЧА ОСВІТА В УКРАЇНІ НА РУБЕЖІ ХХІ СТОЛІТТЯ: НОВА ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА

12

І.П. Магазинщикова, Н.В. Мельникова

 

ВИПУСКНИК УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СУБ'ЄКТ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

16

Л.Т. Свиридов, В.С. Мурзин

 

ВЫСШЕЕ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА В РАМКАХ ФЦП "ИНТЕГРАЦИЯ"

24

О.М. Сичивиця

 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕБУДОВИ ФІЛОСОФСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ

27

О.П. Тушницький

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ТЕХНОЛОГІЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО ТА ЛІСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВ

30

З. Саліньш

 

ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ЛІСОІНЖЕНЕРІВ І ПЛАНУВАННЯ БІЛЬШ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ЛІСІВНИЦТВА ТА ЕКОЛОГІЇ

33

Н.І. Библюк, Р. Рожанківський

 

ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

35

В.В. Сніжко, В.С. Вахрушкін

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПСИХО-БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ КОМФОРТУ – СКЛАДОВА НАУКИ ПРО ДОВКІЛЛЯ

39

В.Д. Бондаренко

 

УКРАЇНСЬКІ ЛІСІВНИКИ В РОСІЇ

44

Jan Konopka

 

NATURE - AND - FOREST EDUCATION IN SOUTH AFRICA

49

Jerzy Wiśniewski, Maciej Skorupski

 

ACAROLOGY – A FIELD OF FOREST EDUCATION

51

2. ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

С.А. Генсірук, Л.І. Копій, С.М. Іваницький

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЛІСИСТОСТІ В АГРОЛАНДШАФТАХ УКРАЇНИ

53

C.М. Бідна

 

АВТОГЕННІ СУКЦЕСІЇ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ ЗА УМОВИ ЗМЕНШЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ

56

П.С. Гнатів

 

СТРЕСОВА АДАПТИВНА РЕАКЦІЯ ДЕРЕВ У ТЕХНОГЕННОМУ ДОВКІЛЛІ

69

А.І. Гузій

 

СПЕЦИФІКА І ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ЗООЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВІТИ

73

І.М. Данилик

 

СТРАТЕГІЯ ПОПУЛЯЦІЙ ВИДІВ РОДУ CAREX L. (CYPERACEAE) У ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНИХ ЕКОСИСТЕМАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

78

Ю.М. Дебринюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРЕНЕВИХ СИСТЕМ PSEUDOTSUGA MENZІESІІ (MІRB.) FRANCO В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

87

В.В. Єлісєєв

 

АВТОМАТИЗОВАНА ДИДАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА З ЕКОЛОГІЇ

98

В.І. Карпенко

 

ВЗАЄМОДІЯ КОРЕНЕВИХ СИСТЕМ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО, ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО І ПІДГІННИХ ПОРІД

102

М.М. Король

 

ОЦІНКА РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИБІРКИ ДЕРЕВ В СМЕРЕКОВОМУ ДЕРЕВОСТАНІ

107

В.П. Краснов, С.П. Ірклієнко, О.О. Орлов

 

ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛІСІВ НА ТЕРИТОРІЯХ, ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ

112

В.П. Кучерявий, Г.М. Мануїлова

 

ДЕВАСТОВАНІ ЛАНДШАФТИ ЯВОРІВЩИНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ

119

В.В. Лавний

 

ПРО ЯСЕНЕВІ ЛІСИ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ І ОСНОВИ ЇХ ФОРМУВАННЯ

123

Н.Г. Лук'янчук

 

ФОРМУВАННЯ ТРАВ'ЯНИСТИХ ПІДНАМЕТОВИХ СИНУЗІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ОСВІТЛЕННЯ У ПАРКУ ІМ. ІВ. ФРАНКА МІСТА ЛЬВОВА

128

В.А. Майборода

 

РІСТ ЧИСТИХ НАСАДЖЕНЬ ДУБА ЧЕРВОНОГО ПІВНІЧНОГО (QUERCUS BOREALІS MІCHX.) НА УКРАЇНІ

134

М.Я. Музика, І.М. Попадинець, В.Д. Бондаренко

 

ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНО-ДИДАКТИЧНІ, ПРИРОДООХОРОННІ ТА НАУКОВО-ЛІСІВНИЧІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОВІДНИКІВ. ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

140

М.І. Ониськів, Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна

 

ПЛАНТАЦІЙНЕ ВИРОЩУВАННЯ ДЕРЕВИНИ ДЛЯ ПОТРЕБ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

147

В.І. Парпан, В.В. Куліш, В.В. Гнезділова, С.В. Терф'янчик

 

АРБОРИФЛОРА ДЕНДРОПАРКУ ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В.СТЕФАНИКА

153

І.М. Скробала, Р.М. Данилик

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БІЛОГОРСЬКОГО ПОТОКУ

160

Я.М. Слободян, М.О. Сірко, Т.Г. Шпільчак, В.А. Калініченко

 

ГРИБ CERATOCYSTІS KUBANІCUM SCZ.- PAR.- НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПАТОГЕН ДУБОВИХ ЛІСІВ ПРИКАРПАТТЯ

163

І.П. Соловій

 

ПІДХОДИ ЛІCOBОЇ ПОЛІТИКИ ДО ЗАЛІСНЕННЯ НИЗЬКОПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ

167

П.Б. Хоєцький

 

ПРО АГРЕСИВНІСТЬ ВЕДМЕДЯ В КАРПАТАХ

174

А.Є. Червонний, О.В. Рибак

 

ПРИРОДООХОРОННА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОДРІБНЕНОЇ ДЕРЕВИНИ ГІЛОК

176

І.В. Шукель, В.М. Михайлюк

 

РЕПРОДУКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ФІТОЦЕНОЗІВ ШПИЛЬКОВИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ

185

Р.В. Кармазін, М.С. Гаталевич

 

АНАТОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ САМШИТУ ВІЧНОЗЕЛЕНОГО В УРБОТЕХНОГЕННОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛЬВОВА

188

3. Лісоексплуатація

Н.І. Библюк, М.І. Герис

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РУХУ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

193

Н.І. Библюк, О.А. Стиранівський, М.Г. Адамовський, М.М. Борис

 

ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЛІСОЗАГОТІВЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

204

Є.М. Лютий, М.П. Мартинців, Й.С. Бадера

 

КАНАТНІ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОСВОЄННЯ ГІРСЬКИХ ЛІСІВ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

211

А.С. Федоренчик, А.В. Жуков

 

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ЛЕСНЫХ МАШИН СО СРЕДОЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

220

В.М. Голубець, В.І. Степанишин, Г.М. Лапіцька

 

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНИХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКРИТТІВ ДИФУЗІЙНИМ НАЧЕПЛЕННЯМ З РОЗПЛАВІВ ЛЕГКОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ

224

І.М. Озарків,Є.В. Басалига, Д.І. Лелюк

 

НАДВІРНЯНСЬКИЙ ЛК ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОГО ВОЛОГОВМІСТУ ДЕРЕВИНИ В ПЕРШОМУ ПЕРІОДІ СУШІННЯ

226

Igor Potocnik

 

TRAFFIC ON FOREST ROADS DUE TO FOREST MANAGEMENT

229

4. ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Д.Л. Дудюк

 

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЛІНІЙ

236

П.А. Бехта, Р.О. Козак

 

СПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

244

В.М. Голубець, О.І. Думанський

 

НАПРУЖЕНО-РІВНОВАЖНИЙ СТАН ПЛАСТИНЧАСТОГО ЕЛЕМЕНТУ, ПОСЛАБЛЕНОГО КРИВОЛІНІЙНИМ ОТВОРОМ, ПРИ ДІЇ СИЛОВИХ ФАКТОРІВ

247

Ю.І. Грицюк

 

ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ КОМПОНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОЗКРОЮ ПЛИТНИХ ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

250

Т.В. Іванишин

 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЛІНІЙ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОТОКІВ ВИРОБНИЦТВА ВІКОННИХ ТА ДВЕРНИХ БЛОКІВ З ЖОРСТКИМ АГРЕГАТУВАННЯМ ОБЛАДНАННЯ

258

М.Д. Кірик, Р.В. Павлюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОСТРЕННЯ ЗУБІВ СТАЛЕВИХ ДЕРЕВОРІЗАЛЬНИХ ПИЛОК

262

В.М. Голубець, Б.О. Магура

 

ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЖОРСТКИХ АБРАЗИВНИХ ЦИЛІНДРІВ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ПЛИТ З ОРІЄНТОВАНОЮ СТРУЖКОЮ (OSB)

266

Ю.В. Книш, М.М. Копанський

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛООБМІНУ НУССЕЛЬТА  В ПЕРІОДІ  ПОСТІЙНОЇ ШВИДКОСТІ КОНВЕКТИВНОГО СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

269

Р.Я. Оріховський

 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТРИВАЛОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

271

І.М. Пишник

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛАНУ РОЗКРОЮ ПИЛОВОЧНОЇ СИРОВИНИ ЗА УМОВИ ЇЇ ГРУПОВОГО РОЗПИЛЮВАННЯ

275

В.В. Шостак, В.В. Пуна

 

ВПЛИВ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ СОСНИ

277

Я.І. Соколовський, Б.П.  Поберейко

 

СПОСІБ КОНТРОЛЮ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ ДЕРЕВИНИ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ

287

Іван Войтович, Ірена Швачина

 

НАВЧАННЯ КРАЩОМУ ВИКОРИСТАННЮ ДЕРЕВИНИ – ЧАСТКОВЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЛІСИСТОСТІ

293

5. ЕКОНОМІКА, ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ

А.М. Вічевич, І.І. Дідович, Т.В. Вайданич

 

ТРАКТУВАННЯ ТА ЗМІСТ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ДОВКІЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

293

Г.М. Воляник

 

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

296

Т.Р. Гурська

 

ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

298

Р.Я. Кіндрат, Н.Я. Грушецька

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ МЕБЛЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ

302

Н.І. Колінько

 

ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕСУРСУ РЕГІОНІВ З ОГЛЯДУ НА ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

304

Ю.В. Муравйов

 

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

311

М.В. Римар, Л.Д. Загвойська

 

ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ ДО АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ПОВЕДІНКИ

313

Т.М. Римар

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕНЕРГЕТИЦІ

319

Т.Ю. Туниця

 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІСІВ: РОЛЬ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

323

Г.С. Шевченко, Н.Я. Наливайко

 

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІЗИНГУ В ЛІСОВУ ТА ДЕРЕВООБРОБНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

331

Богдан Шургот

 

ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГУ У ПРАКТИЦІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

334

Янік Вієслав

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ УМОВ ПОЛЬЩІ)

342

Гартмут Гауффе

 

МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ВРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

347